Tender description

Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχή δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δ.Θ., για 2 έτη, π.δ. 2 356 900,93 EUR συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 % και 24 %

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον εμπίπτει το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, να καταθέσει πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 (παρ. 2 και 11, 4β ή και της παρ.1 αρθ. 12 ή και τις παρ.1. αρθ.1)

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι

Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-03-20

10:00

Τοπική ώρα
15:00
Είδος διαγωνισμού
Open
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Ημερομηνία
2020-03-16

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-02-11
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

+30 2132141216

[email protected]

http://www.aepp-procurement.gr

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) 10 ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) 15 ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) 10 ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

(Άρθ. 3.4 διακήρυξης).

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Θεσσαλονίκης - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βασ. Γεωργίου Α' 1

Θεσσαλονίκη

546 36

+30 02313317787

[email protected]

+30 02313317801

http://www.promitheus.gov.gr

Main CPV code 15894200

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

19 days remaining

Total estimated value

EUR 2.1 million

Locations

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Τμήμα 1: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Value

EUR 1.4 million

Τμήμα 1: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά άτομο / ημέρα (640.800 μερίδες)

900 άτομα / 712 εργάσιμες ημέρες.

Ενδεικτικά άτομα και ημέρες.

Description of renewals

Η διάρκεια της / των σύμβασης / συμβάσεων ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της / τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

Τμήμα 2: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το γεύμα των Χριστουγέννων - Πάσχα.

Value

EUR 18,000

Τμήμα 2: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το γεύμα των Χριστουγέννων - Πάσχα.

Το τμήμα 2 αποτελείται από:

α) προμήθεια 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού για τα Χριστούγεννα·

β) προμήθεια 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού για το Πάσχα·

γ) προμήθεια ποτών, αναψυκτικών (2.000 τεμάχια).

Yes

ΕΣΠΑ (σε περίπτωση που συνεχιστεί «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ») διαφορετικά η πηγή χρηματοδότησης που αφόρα την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας θα είναι ίδιοι πόροι και REACT

Τμήμα 3: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση προσφύγων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Value

EUR 109,500

Τμήμα 3: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση προσφύγων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πλήρες μενού ατομικών μερίδων (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα)· 484.400 γεύματα.

Description of renewals

Η διάρκεια της / των σύμβασης / συμβάσεων ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της / τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

Τμήμα 4: Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού), για τη σίτιση απόρων μαθητών των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Value

EUR 484,400

Τμήμα 4: Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού), για τη σίτιση απόρων μαθητών των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το τμήμα 4 περιλαμβάνει:

α) προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού): 484.400 τεμάχια·

β) προμήθεια χυμού: 484.400 τεμάχια.

Description of renewals

Η διάρκεια της / των σύμβασης / συμβάσεων ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της / τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

Τμήμα 5: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Δ.Θ..

Value

EUR 52,012

Τμήμα 5: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Δ.Θ..

Το τμήμα 4 περιλαμβάνει:

α) προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού): 484.400 τεμάχια·

β) προμήθεια χυμού: 484.400 τεμάχια.

Description of renewals

Η διάρκεια της / των σύμβασης / συμβάσεων ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της / τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

Yes

ΕΣΠΑ (σε περίπτωση που συνεχιστεί «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ») διαφορετικά η πηγή χρηματοδότησης που αφόρα την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας θα είναι ίδιοι πόροι και REACT

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 50.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Fish

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Prilep - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

Norway : Jessheim - Dairy products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.6 million Pound Sterling