This tender in no longer available.

Tender description

Προμήθεια λιπαντικών και αναλώσιμων υγρών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1), περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Δεν απαιτείται.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Δεν απαιτείται.

Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-08-27

10:00

Διαδικτυακή πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-08-21
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
15:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-10
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

+30 2132141216

[email protected]

http://www.aepp-procurement.gr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Θεσσαλονίκης - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βασ. Γεωργίου Α' 1

Θεσσαλονίκη

546 36

+30 02313317787

[email protected]

+30 02313317801

http://www.promitheus.gov.gr

Main CPV code 09211000

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 59,779

Locations

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40.

Value

EUR 1,512

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40.

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (δοχείο 4 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 720 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40.

Value

EUR 8,444

Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40.

Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 (βαρέλι 208 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 2.912 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μείξης).

Value

EUR 3,680

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μείξης).

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μείξης) (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 800 λίτρα

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων SAE 15W-40.

Value

EUR 245

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων SAE 15W-40.

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων SAE 15W-40 (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 100 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Γράσο γενικής χρήσης NLGI-2

Value

EUR 2,590

Γράσο γενικής χρήσης NLGI-2

Γράσο γενικής χρήσης NLGI-2 (δοχείο 185 κιλών).

Συνολική ποσότητα: 1.295 κιλά.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λάδι 4Τ για δίκυκλα SAE 10W-40.

Value

EUR 180

Λάδι 4Τ για δίκυκλα SAE 10W-40.

Λάδι 4Τ για δίκυκλα SAE 10W-40 (δοχείο 1 λίτρου).

Συνολική ποσότητα: 80 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό SAE5W-30.

Value

EUR 1,052

Λιπαντικό SAE5W-30.

Λιπαντικό SAE5W-30 (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 400 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Βαλβολίνη SAE 80W-90.

Value

EUR 2,121

Βαλβολίνη SAE 80W-90.

Βαλβολίνη SAE 80W-90 (βαρέλι 208 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 1.248 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων.

Value

EUR 272

Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων.

Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 40 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46.

Value

EUR 7,488

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46.

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46 (βαρέλι 208 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 4.992 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Γράσο βαρέος ασβεστίου.

Value

EUR 100

Γράσο βαρέος ασβεστίου.

Γράσο βαρέος ασβεστίου (δοχείο 16 κιλών).

Συνολική ποσότητα: 48 κιλά.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Γράσο μακράς διαρκείας.

Value

EUR 412

Γράσο μακράς διαρκείας.

Γράσο μακράς διαρκείας (δοχείο 16 κιλών).

Συνολική ποσότητα: 48 κιλά.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Βαλβολίνη SAE 140.

Value

EUR 120

Βαλβολίνη SAE 140.

Βαλβολίνη SAE 140 (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 60 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Υδατώδες διάλυμα ουρίας / AUS 32.

Value

EUR 28,800

Υδατώδες διάλυμα ουρίας / AUS 32.

Υδατώδες διάλυμα ουρίας / AUS 32 (παλετοδεξαμενή 1.000 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 75 παλετοδεξαμενές.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίμου.

Value

EUR 1,440

Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίμου.

Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίμου (δοχείο 20 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 300 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Απιονισμένο νερό σε δοχεία 4 λίτρων.

Value

EUR 180

Απιονισμένο νερό σε δοχεία 4 λίτρων.

Απιονισμένο νερό σε δοχεία 4 λίτρων (δοχείο 4 λίτρων).

Συνολική ποσότητα: 400 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Καθαριστικό-αντιπαγωτικό παρμπρίζ έως 20 oC (αυτούσιο σε συσκευασία του 1 λίτρου).

Value

EUR 810

Καθαριστικό-αντιπαγωτικό παρμπρίζ έως 20 oC (αυτούσιο σε συσκευασία του 1 λίτρου).

Καθαριστικό-αντιπαγωτικό παρμπρίζ έως 20

o

C (αυτούσιο σε συσκευασία του 1 λίτρου) (δοχείο 1 λίτρου).

Συνολική ποσότητα: 600 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Υγρό για τζάμια-κρύσταλλα, με αντιστατικές ιδιότητες και ειδικό φιλμ.

Value

EUR 330

Υγρό για τζάμια-κρύσταλλα, με αντιστατικές ιδιότητες και ειδικό φιλμ.

Υγρό για τζάμια-κρύσταλλα, με αντιστατικές ιδιότητες και ειδικό φιλμ (δοχείο 1 λίτρου).

Συνολική ποσότητα: 300 λίτρα.

Description of renewals

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

SIMILAR TENDERS

Norway : Varhaug - Petrol

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Fluid mechanics equipment

Ireland

Value: 1.7 million Euro

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Festival organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillesand - Petroleum and distillates

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Kumanovo - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 26.5 million Denar