Tender description

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμηθεια, εγκατασταση και θεση σε λειτουργια συστηματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμου και ανιχνευσης διαρροων μετρητικων διαταξεων καταναλωσης των δικτυων υδρευσης δημου οροπεδιου λασιθιου» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι εργασίες:

Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος, Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη, Προμήθεια και εγκατάσταση των 26 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, Προμήθεια και εγκατάσταση των 2 891 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ),Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος κα (Περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασηςστο Παραρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασηςτης αναλυτικής διακήρυξης)

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οράτε τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 5.1 επ. και 6.1 επ. της αναλυτικής διακήρυξης Και Στα Σχετικα Παραρτηματα
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-09-04

10:00

www.promitheus.gov.gr

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-08-31
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
13:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων

Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,, Κτίριο Κεράν

Πειραιάς

18233

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

(Βλ. και άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-27 Main CPV code 32441100

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

26 days remaining

Total estimated value

EUR 3.0 million

Locations

Ελλάδα, Τζερμιαδων

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.0 million

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμηθεια, εγκατασταση και θεση σε λειτουργια συστηματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμου και ανιχνευσης διαρροων μετρητικων διαταξεων καταναλωσης των δικτυων υδρευσης δημου οροπεδιου λασιθιου» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι εργασίες:

Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος, Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη, Προμήθεια και εγκατάσταση των 26 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, στον Δήμο Οροπεδιου Λασιθιου, Προμήθεια και εγκατάσταση των 2.891 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ), στον Δήμο Οροπεδιου Λασιθιου, Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος κα (Περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασηςτης αναλυτικής διακήρυξης)

Additional information

Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τ Παρ.& Δ, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του ΤΔΠ και αποπληρώνεται από πόρους του (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63-7134.06. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στον ΆΠ «Βελτίωση Υποδομών και Υδρευσης Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Main site or place of performance

Δημος Οροπεδιου Λασιθιου

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Radio equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Event services

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Sweden : Stockholm - Broadcast production equipment

Sweden

Value: Not specified

Ireland : Trim - Telemetry equipment

Ireland

Value: 600,000 Euro

United Kingdom : Luton - Local area network

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Audio-visual equipment

Norway

Value: 11.0 million Norwegian Krone