This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa energii elektrycznej w tym:

Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla 9 przyłączy w Gdyni.

Część II zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy w Chojnicach.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw energii elektrycznej na podstawie koncesji, o której mowa w przepisach Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późn. zm.)

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

— wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie energii elektrycznej o wartości:

— dla I części zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto każde zamówienie,

— dla II części zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każde zamówienie.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-08
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:30
Oferta musi zachować ważność do
2018-10-06
Warunki otwarcia ofert

2018-08-08

12:00

81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zmianami);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

1) Zamawiającym,

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

3) członkami komisji przetargowej,

4) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN,

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo–akcyjnej lub prokurenta skazano za przekroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”).

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale X i XI niniejszej SIWZ.

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ).

Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa wraz z ofertą (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ) w formie elektronicznej według instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych zam

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-29
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 09300000

Bidding information

Bidding deadline

8 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa energii elektrycznej dla 9 przyłączy w Gdyni.

Value

PLN Not specified

Dostawa energii elektrycznej dla 9 przyłączy w Gdyni.

Dostawa energii elektrycznej dla 9 przyłączy w Gdyni.

Main site or place of performance

Gdynia

Dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy w Chojnicach.

Value

PLN Not specified

Dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy w Chojnicach.

Dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy w Chojnicach.

Main site or place of performance

Chojnice

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified