This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej do Wojskowego Instytutu Medycznego.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 i 4 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych kryteriów kwalifikacyjnych zamówienia.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-29
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-11-12
Warunki otwarcia ofert

2018-10-29

12:00

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04 – 141 Warszawa, budynek nr 32 Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego, pokój nr 435 a, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587706

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca prześle, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przygotować i przesłać zgodnie z zapisami Rozdziału 12 pkt 8 SIWZ.Na etapie składania ofert, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca wypełnia:

1) „Część II: Informacje dotyczące wykonawcy” - sekcja A, B, D;

2) „Część III: Podstawy wykluczenia” – w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24. ust 5 pkt 1, 4, 8 ustawy;

3) „Część IV: Kryteria kwalifikacji” - w zakresie sekcji alfa – „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”;

4) „Część VI: Oświadczenia końcowe”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem 6 pkt 2.2 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1,2 SIWZ składa dokumenty wymienione w Rozdziale 6 pkt 3, 4, 5, 6 SIWZ.

Wadium składa się przed terminem składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 siwz.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587706

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-14
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Main CPV code 09300000

Bidding information

Bidding deadline

29 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 6.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 6.5 million

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej do Wojskowego Instytutu Medycznego.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 i 4 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

Main site or place of performance

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro