This tender in no longer available.

Tender description

Megbízási szerződés keretében takarítási szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint:

— Sürgősségi Tömb: 4837,3 m² felület takarítása és 1694 m² üvegfelület tisztítása,

— 11-es Huszár úti telephely: 4100,77 m² felület takarítása és 2618 m² üvegfelület tisztítása,

— Belgyógyászati tömb: vizesblokkok takarítása, vízkőtelenítése (754 m²),

— Szakrendelések (vérellátó) épülete: 1344,22 m² takarítása és 515,68 m² üvegfelület tisztítása.

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének kizárását azzal indokolja, hogy az intézmény egész területén egységes takarítási technológiát, ehhez kidolgozott takarítási protokollt és minőségellenőrzési rendszert szükséges a betegellátás biztonsága miatt alkalmazni, amely csak egy felelős, szerződött megbízott bevonásával valósítható meg.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A formanyomtatvány keltezése nem lehet régebbi dátumú a jelen felhívás feladásának napjától. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, a közbeszerzés tárgyából (épülettakarítás) származó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek mennyisége legalább 6700 m2 takarítandó területre vonatkozik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül (rész)teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során; illetve amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, (rész)teljesített szerződéses mennyiséget és tárgyat veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb három, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő takarító szakképesítéssel (OKJ-szám: 31789903 vagy ezzel egyenértékű) vagy egészségügyi intézményben szerzett, legalább 2 éves gyakorlattal bíró szakemberrel.

Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A jelen pont szerinti alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)-(11) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évből saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerint ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban

Nem szükséges. Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az ajánlattételi határidőt megelőző előző három lezárt üzleti év adózott eredményéről (évenként megbontva). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő a jelen pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából

Származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát megállapítani, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épülettakarítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 120 000 000 HUF-t. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevő a P/1. szerinti irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja az ISO 9001:2009, az ISO 14001:2009, az ISO 28001:2009 szabvány szerint vagy azzal egyenértékű rendszerekkel való rendelkezést, továbbá épülettakarítási szolgáltatásra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás meglétét, amely legalább a szerződéskötés napjáig díjfizetéssel rendezett, teljes körűen kiterjed az ajánlattevő felelősségi körébe eső szakmai hibából eredő károkozásra, valamint fedezeti értéke eléri a legalább 20 000 000 HUF/káresemény és legalább 80 000 000 HUF/év összeget, valamint legalább 1 (egy) fő középfokú végzettségű, egészségügyi intézményben takarítási szolgáltatás szervezésében, irányításában szerzett gyakorlattal rendelkező, takarításvezető szakemberrel való rendelkezést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adózott eredménye az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épülettakarítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 120 000 000 HUF-ot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő által – kiegészítő tájékoztatásban közölt – megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal nem képes igazolni pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel, a 21. § (3a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítás) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét, valamint szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket, képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni.

Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).Eljárás

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-10-31

12:00

https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00
Dátum
2018-10-31
Type of contest
Open

Kiegészítő információk

További információk

1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.

2. Az értékelés módszere: ajánlati ár fordított arányosítás, 1. minőségi szempont pontkiosztás, 2. minőségi szempont legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint (ezen szempontok tekintetében a teljes megajánlott létszámot szükséges feltüntetni a felolvasólapon, és nem csak az M/2. alkalmassági követelményen felüli többlet létszámot). Adható pontszám: 0-100 pont.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

4. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy

Összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ezen okból adódóan Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bek., 75. § (2) bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.

5. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.

6. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.

7. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

8. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.

9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

10. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.

11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bek. alapján 10.10.2018 napján 11:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozási pont: Ajánlatkérő székhelyén a főbejárat portája.

15. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: OO604).

16. A IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt Ajánlatkérő 60 napot ért, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre.

Folyt. VI.4.3) pontban.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic payment will be used
igen
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) pont folyt.:

17. Az ajánlattevőnek cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) módon ajánlatában részletesen ismertetnie kell, hogy a szolgáltatást milyen típusú takarítóeszközökkel, gépekkel kívánja biztosítani, továbbá ismertetnie kell a takarítás technológiai menetét, a speciális esetekben az eltérő technológiát is, továbbá csatolnia kell a szolgáltatás teljesítése során alkalmazni kívánt tisztítószerek és fertőtlenítőszerek OTH engedélyét, biocid engedélyét, címketervét és (amennyiben azt a címketerv nem tartalmazza) a használati utasítását (szakmai ajánlat).

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
E hirdetmény feladásának dátuma
2018-09-28
Electronic invoicing will be accepted
igen Main CPV code 90911200

Bidding information

Bidding deadline

31 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Szombathely

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Megbízási szerződés keretében takarítási szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint:

— Sürgősségi Tömb: 4837,3 m² felület takarítása és 1694 m² üvegfelület tisztítása,

— 11-es Huszár úti telephely: 4100,77 m² felület takarítása és 2618 m² üvegfelület tisztítása,

— Belgyógyászati tömb: vizesblokkok takarítása, vízkőtelenítése (754 m²),

— Szakrendelések (vérellátó) épülete (9700 Szombathely, Dr. István Lajos krt. 3.): 1344,22 m² takarítása és 515,68 m² üvegfelület tisztítása.

A Sürgősségi Tömbben a földszinten, az első, második és harmadik emeleten szélfogók, közlekedők, rendelők, nővérpihenők, vetkőzők, zuhanyzók, WC-k, előterek, raktárak, piszoárok, liftek, takarító helyiségek, szakellátási helyiségek, kegyeleti helyiségek, pihenők, várók, hulladéktárolók, szennyestárolók, mentőbeálló, orvosi szobák, irodahelyiségek, teakonyhák, fürdetők, ágytálmosók, kocsimosó és kápolna takarítását kell elvégezni. A Sürgősségi Tömbben a földszinten 500 m², az első emeleten 429 m², a második emeleten 418 m², a harmadik emeleten 347 m² üvegfelület található.

A 11-es Huszár úti telephelyen az addiktológiai rehabilitációs épületrész (szélfogók, WC-k, várók, gondozók, orvosi szobák, közlekedők, öltözők), a felnőtt pszichiátria gondozó épületrészének (váró-közlekedő, lépcső, WC-k, személyzeti szobák, irodahelyiségek, szakellátási helyiségek), a gyerek pszichiátria gondozó épületrészének (folyosók, szakellátási helyiségek, WC-k, raktárak, előterek, tárolók, irodahelyiségek, öltözők), a krónikus belgyógyászat épületrészének (raktárak, kórtermek, nővérállomások, teakonyhák, orvosi szobák, mosdók, zuhanyzók WC-k, lépcsőházak, személyzeti helyiségek, ágytálmosók, közlekedők), a pszichiátria épületrészének (raktárak, orvosi szobák, nővárszobák, tárolók, kórtermek, mosdók, WC-k, szakellátási helyiségek, lépcsőházak, közlekedők, szennyes ledobók, ágytálmosók, étkezők, társalgók, tálalók, mosogatók, nővérállomások, személyzeti helyiségek), az ápolási osztály épületrészének (kórtermek, folyosó, szélfogó, előtér, tároló, nővérállomás) takarítását kell elvégezni. A 11-es Huszár úti telephelyen a pszichiátria épületrészében 1074 m², a krónikus belgyógyászat és addiktológiai rehabilitációs épületrészében 805 m², az ápolási osztály épületrészében 362 m², a gyerek pszichiátriai gondozó épületrészében 289 m², a felnőtt pszichiátriai gondozó épületrészében 88 m² üvegfelület található.

A Belgyógyászati tömbben a fürdőszobák takarítását, vízkőtelenítését kell elvégezni: alagsor 168 m², földszint 68 m², 1. emelet 109 m², 2., 3. és 4. emelet 107 m² emeletenként, 5. emelet 88 m².

A Szakrendelők (vérellátó) épületében az alagsorban közlekedők, lépcsőház, lift, recepció, mosdók (WC, zuhanyzó), öltözők, hőközpont, hulladéktárolók, tárolók (összesen 208,56 m²), a fölszinten lépcsőház (7,86 m²), az 1. emeleten lift, lépcsőház, mosdók (WC, pissoir, kézmosó), közlekedő, váró, kompresszor helyiségek, szakellátási helyiségek, tárolók, előtér, pihenő, teakonyha (összesen 222,4 m²), a 2. emeleten lift, lépcsőház, mosdók (WC, pissoir, kézmosó), közlekedő, váró előtér, szakellátási helyiségek, tároló (összesen 225,99 m²), a 3. emeleten lift, lépcsőház, mosdók (WC, pissoir, kézmosó), közlekedő, váró, tárolók, szakellátási helyiségek, kartonozó, öltözők, pihenő, teakonyha, rack-helyiség (összesen 226,33 m²), a 4. emeleten lift, lépcsőház, mosdók (WC, pissoir, kézmosó), közlekedő, váró, tárolók, szakellátási helyiségek (összesen 225,61 m²), az 5. emeleten lift, lépcsőház, mosdók (WC, pissoir, kézmosó, zuhanyzó), közlekedő, váró, tárolók, szakellátási helyiségek, pihenő, loggia (összesen 227,47 m²) takarítását és az üvegfelületek tisztítását (összesen és 515,68 m²) kell elvégezni.

Takarítási rend: a Sürgősségi Tömbben naponta 6:00–22:00 óra között, 11-es Huszár úti telephely pszichiátria épületrészében 6:00–14:00 óra között, a többi helyszínen naponta 6:00–16:00 óra között.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

Additional information

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz. Ajánlatkérő részteljesítésenként biztosítja a számla kiállításának lehetőségét, a fizetési határidő 60 nap Ptk. 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltakra. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalma

Description of options

Ajánlatkérő a takarítandó területek nagyságát a szerződés időbeli hatálya alatt további 20 %-kal megemelheti azzal, hogy ezen igényét a megemelt mennyiségre vonatkozó szolgáltatás nyújtását megelőzően legalább 30 nappal korábban írásban kell jeleznie a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.

Main site or place of performance

Ajánlatkérő székhelyén (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) található Sürgősségi tömb és Belgyógyászati tömb, Szombathely, 11-es Huszár út 130. szám és Dr. István Lajos krt. 3. szám alatti telephelyek.

Award criteria

Ártartás (hónap, az ajánlattevő által megajánlott időszakban a KSH által megállapított inflációs ráta mértékének megfelelően nem emeli az ajánlati árát)

10

Az M/2. alkalmassági előírásnak megfelelő, teljesítésbe bevonásra kerülő szakember(ek) létszáma (fő, legkedvezőbb 7 fő, legkedvezőtlenebb 1 fő)

15

75

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Romford - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Norway : Sandvika - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Tullamore - Environmental planning

Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Engaging a Network of Business Initiatives for Nature in a ‘New Deal for Nature and People’ and a Post-2020 Global Biodiversity Framework

Belgium

Value: 500,000 Euro

Norway : Asker - Repair and maintenance services of central heating

Norway

Value: Not specified