Tender description

Předmětem zakázky je výzkum a vývoj umělé inteligence (inteligentního systému řízení letu letadla) se zaměřením na predikci chování pilota a korekci jeho chyb formou vytvoření komunikačního rozhraní mezi umělou inteligencí a pilotem (posádkou). Výzkumně-vývojový projekt si klade za cíl výzkum umělé inteligence v takové podobě, která nalezne způsob řešení problémů dedukčním principem, na které obecné algoritmy již nestačí. Projekt výzkumu a vývoje ve své podstatě předkládá zcela unikátní řešení umělé inteligence formou pocitového „smyslového“ vnímání pilota jako základu při tvorbě umělé inteligence a predikčních algoritmů. Jako základní stavební kámen výzkumu a vývoje predikčních algoritmů vedoucích k inovaci produktů všeobecného letectví byla zvolena ucelená řada palubního leteckého systému pod obchodním názvem Integra a jejich derivátech, které vznikají od uvedení produktu na trh v roce 2009.Řízení

Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2017/S 237-492418

Doplňující informace

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-01-17
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 73120000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

19 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 79.0 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 79.0 million

Předmětem zakázky je výzkum a vývoj umělé inteligence (inteligentního systému řízení letu letadla) se zaměřením na predikci chování pilota a korekci jeho chyb formou vytvoření komunikačního rozhraní mezi umělou inteligencí a pilotem (posádkou). Projekt výzkumu a vývoje ve své podstatě předkládá zcela unikátní řešení umělé inteligence formou pocitového „smyslového“ vnímání pilota jako základu při tvorbě umělé inteligence a predikčních algoritmů. Jako základní stavební kámen výzkumu a vývoje predikčních algoritmů vedoucích k inovaci produktů všeobecného letectví byla zvolena ucelená řada palubního leteckého systému pod obchodním názvem Integra a jejichderivátech.

Additional information

Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002624.

Main site or place of performance

Letiště 125, Pouchov, Hradec Králové, PSČ 503 41. Smluvní strany si mohou sjednat, že dodavatel bude výzkum a vývoj provádět také nebo pouze v jiných prostorách, které si zvolí.

Yes

Výzkum umělé inteligence predikující chování pilota za účelem zabránění kritických situací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu letadel

SIMILAR TENDERS

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Ireland : Dublin - Business and management consultancy services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

United Kingdom : Llandudno Junction - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 75,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Market research services

Ireland

Value: 2.8 million Euro

United Kingdom : Woking - Marine conservation strategy planning

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified