This tender in no longer available.

Tender description

Godišnja nabava lijekova.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

1.4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Odabrani, odnosno ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u postupku provjere kao dokaz mora dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke 1.4.1.Postupak

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-04-26
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
12:00
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-04-26

12:00

Biblioteka Klinike.

Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-03-20
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

1.7.10. Naziv i adresa žalbenog tijela, podaci o izjavljivanju žalbe i o roku za izjavljivanje žalbe:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

26 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.7 million

Locations

Hrvatska, Lovran

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Grupa 1 Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari

Value

HRK 60,624

Grupa 1 Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari

Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav.

Cost criterion

Cijena

90 %

Quality criterion

Rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovran b) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 1.1 Mesalazin

Value

HRK 87

Grupa 1.1 Mesalazin

Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav.

Cost criterion

Cijena

90 %

Quality criterion

Rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovran b) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, HR-51415 Lovran

Grupa 1.2 Ondansetron

Value

HRK 504

Grupa 1.2 Ondansetron

Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 2 Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

Value

HRK 588,695

Grupa 2 Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvožilje.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 2.1 Nadroparin

Value

HRK 382,655

Grupa 2.1 Nadroparin

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 2.2 Natrij klorid 1000 ml

Value

HRK 1,347

Grupa 2.2 Natrij klorid 1000 ml

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 2.3 Natrij klorid 250 ml

Value

HRK 262

Grupa 2.3 Natrij klorid 250 ml

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 2.4 Emulzija za infuziju

Value

HRK 650

Grupa 2.4 Emulzija za infuziju

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 3 Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Value

HRK 9,644

Grupa 3 Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 4 Lijekovi s djelovanjem na kožu

Value

HRK 870

Grupa 4 Lijekovi s djelovanjem na kožu

Lijekovi s djelovanjem na kožu.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 4.1 Lidokain

Value

HRK 153

Grupa 4.1 Lidokain

Lijekovi s djelovanjem na kožu.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 4.2 Povidon jod mast

Value

HRK 1,830

Grupa 4.2 Povidon jod mast

Lijekovi s djelovanjem na kožu.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 5 Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav i spolni hormoni

Value

HRK 494

Grupa 5 Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav i spolni hormoni

Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 5.1 Propiverin klorid

Value

HRK 61

Grupa 5.1 Propiverin klorid

Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 6 Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem

Value

HRK 56,406

Grupa 6 Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem

Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7 Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija

Value

HRK 100,561

Grupa 7 Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7.1 Amoksicilin i klavulanska kiselina

Value

HRK 36,301

Grupa 7.1 Amoksicilin i klavulanska kiselina

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7.2 Imipenem i cilastatin

Value

HRK 10,040

Grupa 7.2 Imipenem i cilastatin

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7.3 Imunoglobulin antitetanus

Value

HRK 3,505

Grupa 7.3 Imunoglobulin antitetanus

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7.4 Ampicilin i sulbaktam

Value

HRK 1,581

Grupa 7.4 Ampicilin i sulbaktam

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 7.5 Metronidazol

Value

HRK 107

Grupa 7.5 Metronidazol

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 8 Lijekovi s djelovanjem na koštano mišićni sustav

Value

HRK 32,442

Grupa 8 Lijekovi s djelovanjem na koštano mišićni sustav

Lijekovi s djelovanjem na koštano - mišićni sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 8.1 Rokuronij

Value

HRK 5,135

Grupa 8.1 Rokuronij

Lijekovi s djelovanjem na koštano mišićni sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 9 Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Value

HRK 354,334

Grupa 9 Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 9.1 Diazepam

Value

HRK 373

Grupa 9.1 Diazepam

Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 9.2 Karbamazepin

Value

HRK 108

Grupa 9.2 Karbamazepin

Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 10 Lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa

Value

HRK 11,919

Grupa 10 Lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa

Lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 10.1 Aminofilin

Value

HRK 107

Grupa 10.1 Aminofilin

Lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 11 Lijekovi s djelovanjem na osjetila

Value

HRK 392

Grupa 11 Lijekovi s djelovanjem na osjetila

Lijekovi s djelovanjem na osjetila.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 12 Različito

Value

HRK 18,798

Grupa 12 Različito

Različiti lijekovi.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 12.1 Protamin sulfat

Value

HRK 192

Grupa 12.1 Protamin sulfat

Različiti lijekovi.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Grupa 12.2 Natrij klorid 1000 ml

Value

HRK 1,300

Grupa 12.2 Natrij klorid 1000 ml

Različiti lijekovi.

Cost criterion

cijena

90 %

Quality criterion

rok isporuke

10 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified