This tender has expired.

Tender description

Обектът на обществената поръчка включва 1 (една) обособена позиция, съдържаща 47 (четиридесет и седем) номенклатурни единици, съгласно образците на техническата и ценова оферта.
Всеки участник може да участва за 1 , няколко или всички номенклатурни единици.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
Списък и кратко описание на условията
1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти. За доказване при поискване участниците трябва да представят заверено от тях копие с гриф: разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно глава 9 от ЗЛПХМ. 2. Участниците трябва да притежават разрешение за производство (в случай че са производители) или оторизация от производителя на лекарствения продукт. За доказване при поискване участниците трябва да представят заверено от тях копие с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и „мокър“ печат на разрешението за производство или на оторизацията от производителя на лекарствения продукт. 3. Участниците трябва да притежават лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, в случай че участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. За доказване при поискване участниците трябва да представят, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и „мокър“ печат от лицензия за наркотични вещества (само в случай че се оферират лекарствени продукти).
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен тези на поръчката, през последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата. За доказване участнъкт представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. 2. Участникът да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката. За доказване участникът представя описание на система за управление и проследяване на доставките. 3. Участниците трябва да предлагат лекарствени продукти, които отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) — трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ). За доказване участниците представят заверено копие с валидни разрешения за употреба в страната на оферираните от тях лекарствени продукти, като изброяват номерата на номенклатурните единици, за които се отнасят.
Условия за изпълнение на поръчката
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 2. Доставките се извършват не повече от 24 (двадесет и четири) часа, считано от получаването на заявката (писмена или по факс) от Възложителя и за количества, определени точно в заявката. При необходимост от спешна доставка на малки количества лекарствени продукти изпратената заявка – писмена или по факс (в, която да се упоменава спешна нужда от доставка) от Възложителя, срокът за доставка не може да бъде по – дълъг от 12 часа. Доставките следва да се извършват само след заявка (писмена или по факс) на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка. За количества, доставени над заявените, Възложителят не поема задължението за заплащане на последните.

Процедура

Условия за отваряне на офертите
2018-08-06 11:00 Зала № 6 на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ № 8А. Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Дата
2018-08-03
Офертата трябва да бъде валидна до
2019-02-20
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
16:00
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Estimated timing for further notices to be published
14 месеца
Precise information on deadline(s) for review procedures
Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-06-29
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да
Допълнителна информация
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят за подизпълнителите и за други лица, ако има такива.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 София 1000 +359 29884070 cpcadmin@cpc.bg +359 29807315 http://www.cpc.bg Main CPV code 33600000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

3 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 23.0 million

Locations

България, Плевен

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 23.0 million

Доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични, хематологични заболявания и диагностични серуми по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие.
Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти (като генерични наименования), включени в обособената позиция на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка включва 1 (една) обособена позиция, съдържаща 47 (четиридесет и седем) номенклатурни единици, съгласно образците на техническата и ценова оферта.
Всеки участник може да участва за 1, няколко или всички номенклатурни единици.

Description of renewals

14 месеца

Main site or place of performance

Болнична аптека при „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ № 8А.

SIMILAR TENDERS

Enteral feeds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Undertaking services

Norway

Value: 4.4 million Norwegian Krone

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Spectacles

Malta

Value: Not specified