Tender description

Предмет на поръчката са взаимоотношенията, възникващи при обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС (виртуален ПОС) или чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал) по сметка на възложителя по чл. 4, ал. 3 от ЗОПБ, открита в БНБ. Неразделна част от услугата за обслужване на картовите плащания, извършвани на физически ПОС терминал, е осигуряване, настройка и обслужване на физически ПОС терминали (с инсталиран софтуер за изпълнение на услугата и добавен PIN pad, където е необходимо) за срока на изпълнение на договора. В предмета на договора попадат само плащания с платежни карти Bcard и MasterCard, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Република България, участващи в платежната система с окончателност на сетълмента БОРИКА.

Процедура

t
p
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Допълнителна информация
В случай че изп-ят придобие възможност да осигури: 1. плащания с платежни карти Visa (издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Р България и/или издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и/или извън ЕС); или 2. плащания с други платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и извън ЕС, в срока на действие на договора възл-ят може да възложи на изп-ля изпълнението на допълнителни услуги (опции) за срока на изпълнение на договора в рамките на прогнозната стойност. Посочената в раздел V.2.4 стойност е прогнозна стойност на договора за период от три години. Прогнозната стойност включва стойността на такси на доставчика на платежна услуга, обменни такси и такси за осигурените за ползване ПОС терминали. В прогнозната стойност на договора са включени и дължимите разходи за ремонт на физически ПОС терминали.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Софийски градски съд бул. „Витоша“ № 2 София 1000 +359 2921988 ad.sgs@scc.bg +359 29813740 http://scc.bg
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-06 Main CPV code 66172000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

8 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 8.1 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 8.1 million

Предмет на поръчката са взаимоотношенията, възникващи при обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС (виртуален ПОС) или чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал) по сметка на възложителя по чл. 4, ал. 3 от ЗОПБ, открита в БНБ. Неразделна част от услугата за обслужване на картовите плащания, извършвани на физически ПОС терминал е осигуряване, настройка и обслужване на физически ПОС терминали (с инсталиран софтуер за изпълнение на услугата и добавен PIN pad, където е необходимо) за срока на изпълнение на договора. В предмета на договора попадат само плащания с платежни карти Bcard и MasterCard, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Република България, участващи в платежната система с окончателност на сетълмента БОРИКА.

Additional information

Поръчката се възлага за срок от 3 години.

Description of options

В случай че изпълнителят придобие възможност да осигури: плащания с платежни карти Visa или плащания с други платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и извън ЕС, в срока на действие на договора възл-ят може да възложи на изп-ля изпълнението на допълнителни услуги (опции).

Main site or place of performance

За физическите ПОС терминали — офисите на териториалните дирекции на НАП, съгласно приложен списък. За виртуален ПОС — ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52.

SIMILAR TENDERS

Insurance services

Denmark

Value: 1 Danish Krone

Insurance services

Denmark

Value: 1 Danish Krone

General management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

General management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

Scanners for computer use

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

Foreign economic-aid-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 billion Pound Sterling

Passenger cars

Norway

Value: 19.0 million Norwegian Krone