Tender description

Предмет на поръчката са взаимоотношенията, възникващи при обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС (виртуален ПОС) или чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал) по сметка на възложителя по чл. 4, ал. 3 от ЗОПБ, открита в БНБ. Неразделна част от услугата за обслужване на картовите плащания, извършвани на физически ПОС терминал, е осигуряване, настройка и обслужване на физически ПОС терминали (с инсталиран софтуер за изпълнение на услугата и добавен PIN pad, където е необходимо) за срока на изпълнение на договора. В предмета на договора попадат само плащания с платежни карти Bcard и MasterCard, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Република България, участващи в платежната система с окончателност на сетълмента БОРИКА.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Чл. 178 от ДОПК предвижда възможност публичните задължения, установявани и събирани от НАП да се плащат безкасово чрез терминално устройство ПОС с платежна карта. Съгласно извършена промяна през 2017 г. в разпоредбата на чл. 4 от ЗОПБ наредените чрез виртуално терминално устройство (виртуален ПОС) или чрез терминални устройства (физически ПОС терминал) плащания за администрирани от НАП публични вземания следва да постъпват поотделно открита за целта сметка на Агенцията в БНБ. Съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗОПБ обслужването на картовите плащания към НАП се извършва от лицензиран от БНБ оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната, като се сключва договор между него и НАП. § 3а от ПЗР на ЗОПБ определя, че договорът по чл. 4, ал. 4 между НАП и Оператора се сключва, след като БНБ уведоми НАП, че са изпълнени изискванията на ЗПУПС. Видно от изложеното, договорът за визираните услуги може да се възложи единствено на лице, което отговаря едновременно на две изисквания: да е лицензирано от БНБ като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента и да е лизензирано от БНБ като платежна институция, която има право да предоставя платежни услуги за приемане на плащания с платежни инструменти. През 2010 г. БНБ е издала на „Борика“ АД, гр. София лиценз за оператор на платежна система с окончателност на сетълмента. През 2017 г. БНБ е предоставила на „Борика“ АД лиценз за извършване на дейност като платежна институция. С Решение № 181 от 14.12.2017 г. на УС на БНБ е издаден лиценз на „Борика“ АД за извършване на дейност като платежна институция, предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от ЗПУПС — приемане на плащания с платежни инструменти.

Предвид посоченото „Борика“ АД е единственото дружество, което има изключителното право да извърши дейностите, предмет на настоящото договаряне. Това му право е придобито въз основа на лицензи и е основание да се приеме, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване параметрите на поръчката. Така изложените обст-ва установяват предпоставките за възлагане по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и мотивират избора на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка. Изложеното се подкрепя и от становище на АОП от 29.1.2018 г. за осъщ. контрол за законосъобразност по чл. 233 от ЗОП, съгласно което изборът на процедурата е законосъобразен.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-06
Допълнителна информация

В случай че изп-ят придобие възможност да осигури:

1. плащания с платежни карти Visa (издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Р България и/или издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и/или извън ЕС); или

2. плащания с други платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и извън ЕС, в срока на действие на договора възл-ят може да възложи на изп-ля изпълнението на допълнителни услуги (опции) за срока на изпълнение на договора в рамките на прогнозната стойност.

Посочената в раздел V.2.4 стойност е прогнозна стойност на договора за период от три години. Прогнозната стойност включва стойността на такси на доставчика на платежна услуга, обменни такси и такси за осигурените за ползване ПОС терминали. В прогнозната стойност на договора са включени и дължимите разходи за ремонт на физически ПОС терминали.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Софийски градски съд

бул. „Витоша“ № 2

София

1000

+359 2921988

[email protected]

+359 29813740

http://scc.bg

Main CPV code 66172000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

8 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 8.1 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 8.1 million

Предмет на поръчката са взаимоотношенията, възникващи при обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС (виртуален ПОС) или чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал) по сметка на възложителя по чл. 4, ал. 3 от ЗОПБ, открита в БНБ. Неразделна част от услугата за обслужване на картовите плащания, извършвани на физически ПОС терминал е осигуряване, настройка и обслужване на физически ПОС терминали (с инсталиран софтуер за изпълнение на услугата и добавен PIN pad, където е необходимо) за срока на изпълнение на договора. В предмета на договора попадат само плащания с платежни карти Bcard и MasterCard, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Република България, участващи в платежната система с окончателност на сетълмента БОРИКА.

Additional information

Поръчката се възлага за срок от 3 години.

Main site or place of performance

За физическите ПОС терминали — офисите на териториалните дирекции на НАП, съгласно приложен списък. За виртуален ПОС — ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52.

Description of options

В случай че изпълнителят придобие възможност да осигури: плащания с платежни карти Visa или плащания с други платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Р България, в държави от ЕС и извън ЕС, в срока на действие на договора възл-ят може да възложи на изп-ля изпълнението на допълнителни услуги (опции).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Inderøy - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Warrington - Corporate finance and venture capital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro

United Kingdom : Wakefield - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

Norway : Elverum - Motor vehicles

Norway

Value: Not specified