This tender in no longer available.

Tender description

Företagshälsovård till Karlskrona kommun och bolag.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2018-12-31
Anbudsöppning

2018-02-20

00:00

Lokal tid
23:59
Datum
2018-02-19
Typ av projekttävling
Open
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Datum då meddelandet sänts
2018-01-16
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Växjö

Växjö

Kompletterande upplysningar

Visma annons: https://opic.com/id/afdmuytkca.

Main CPV code 85147000

Bidding information

Bidding deadline

19 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Karlskrona

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Företagshälsovård till anställda inom Karlskrona Kommun.

Bakgrund.

Karlskrona kommun inbjuder att inkomma med anbud avseende företagshälsovård enligt nedan.

Enligt beslut av kommunfullmäktige Karlskrona kommun i juni 2017 avvecklar kommunen den inbyggda företagshälsovården Kommunhälsan och upphandlar istället tjänsten av en extern leverantör. Syftet är att kvalitetssäkra tjänsten för att kunna möta de krav som ställs nu och inom närmaste åren avseende insatser av hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande karaktär kopplat till arbetslivet.

Företagshälsovårdens insatser ses som en kompletterande resurs i det pågående arbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv inom Karlskrona kommuns arbetsgivarområde.

Faktorer som kommer att känneteckna framgång är högre andel långtidsfriska medarbetare, kortare och färre sjukskrivningar samt en god arbetsmiljö, där chefer och medarbetare tillsammans erbjuder den service som kommuninvånare efterfrågar. Företagshälsovården ska i det arbetet vara en partsneutral expertresurs som arbetar rådgivande och stödjande för chefer och medarbetare. Insatserna ska ha ett helhetsperspektiv utifrån evidensbaserad kunskap kring hälsa, arbetsmiljö och arbetsmedicin samt omfatta organisatorisk, grupp och individnivå.

För det kommande åren eftersträvas en förflyttning från fokus och insatser på efterhjälpande insatser, dvs där brist eller redan inträffad skada genererar ett behov, till förebyggande och främjande insatser, dvs. där resurser och insatser fokuseras på att vidmakthålla och utveckla hälsa. I det arbetet är gott samarbete mellan kommunen och leverantören samt fortlöpande dialog och ett gemensamt intresse för utveckling av företagshälsovårdens tjänster en viktig förutsättning.

Behovet av företagsvård ser olika ut i olika förvaltningar och bolag vilket medför krav på flexibilitet och anpassning till det specifika behovet kopplat till utförande av tjänst.

Gemensamt är dock att alla uppdrag ska utföras i linje med kommunens mål, personalpolitiska program, samverkansavtal med fackliga organisationer samt pågående samarbetsavtal med försäkringskassan.

Då ett av målen avser att uppmuntra innovation och utveckling av digital teknik är samarbete kring tjänster som kännetecknas som moderna lösningar inom företagshälsovård av stort intresse, till exempel E-hälsa.

Start

2018-08-01

Description of renewals

1 förlängning/ar á 12 månader

End

2021-07-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Sola - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 31.4 million Norwegian Krone

Ireland : Maynooth - Other community, social and personal services

Ireland

Value: 1.9 million Euro

Norway : Fredrikstad - Health and social work services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Hygiene services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Norway : Langesund - Health and social work services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Beccles - General-practitioner services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified