This tender in no longer available.

Tender description

Gemeente Maassluis is voornemens om een raamovereenkomst af te sluiten met 2 opdrachtnemers met betrekking tot het gebruiksklaar opleveren en onderhouden van fotovoltaïsche installaties (hierna PV- installaties) op daken van panden (met een maatschappelijke vastgoed functie) met een grootverbruiksaansluiting in de gemeente Maassluis. Voor de betreffende PV-installaties wordt geëist dat er een herverzekerde opbrengstgarantie wordt afgegeven gedurende een periode van 15 jaar. Daartoe wordt een service- en onderhoudscontract voor tijdens de onderhoudstermijn (= 2 jaar) en een aansluitende periode 13 jaar afgesloten.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Kerncompetenties,

— VCA*,

— Social Return.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Inschrijving in het handelsregister.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Aansprakelijkheidsverzekering.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-04-20

10:00

Datum
2018-04-20
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
10:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-09
Beroepsinstantie

Rechtbank Rotterdam

Wilhelminaplein 100-125

Rotterdam

3072 AK

+31 883626000

[email protected]

+31 883610568

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/default.aspx#941638f4-a720-48be-a836-93c6d7734e652

Nadere inlichtingen

Let op 16 maart 2018 is er een schouw. Meer informatie kunt u vinden in het aanbestedingsdocument §2.3.

Let erop dat de vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen uiterlijk 20 maart 2018 10:00 uur bij de aanbestedende dienst binnen zijn. Vragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet beantwoord. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, worden uiterlijk 27 maart 2018 gepubliceerd op TenderNed middels een Nota van inlichtingen. De vragen voor de 2e Nota van Inlichtingen dienen uiterlijk 3 april 2018 10:00 uur bij de aanbestedende dienst binnen te zijn. Deze vragen kunnen enkel gaan over de 1e Nota van Inlichtingen of van dien aard dat inschrijven op dit moment niet mogelijk is. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, worden uiterlijk 9 april 2018 gepubliceerd op TenderNed door middel van een 2e Nota van inlichtingen. Beide nota’s maken hierna integraal onderdeel uit van dit aanbestedingsdocument.

Precise information on deadline(s) for review procedures

De aanbestedende dienst hanteert een vervaltermijn van 20 dagen aan het einde van de gunningfase van de aanbestedingsprocedure. Indien niet tijdig voor ommekomst van deze vervaltermijn, te rekenen vanaf de dag na de datum van verzending van de mededeling van de aanbestedende dienst ter zake het einde van de gunningfase, een kort geding aanhangig wordt gemaakt, is de desbetreffende deelnemer niet ontvankelijk in zijn vorderingen ter zake van de afgesloten aanbestedingsprocedure.

Main CPV code 09331200

Bidding information

Bidding deadline

20 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Maassluis

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

In beginsel 2 pv-installaties. Gezien het beleid van de gemeente Maassluis is de verwachting dat er een aantal panden bij zullen komen welke voorzien dienen te worden van PV-installaties grootverbruik.

Description of renewals

Er is de optie om nog eens tweemaal één jaar te verlengen.

Quality criterion

Kwaliteit

50

Description of options

Er is de optie om de overeenkomst te verlengen.

Price

50

Main site or place of performance

Maassluis.

SIMILAR TENDERS

Norway : Narvik - Electricity

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

North Macedonia : Strumica - Natural gas

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : St Mary's - Electrical installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 938,000 Pound Sterling

United Kingdom : Watford - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Tetovo - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Petroleum and distillates

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Unleaded petrol

Norway

Value: Not specified