Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy zagranicznej papierowej dla Jednostek Administracji Państwowej na rok 2019 i 2020 dla Jednostek Administracji Państwowej.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 115-261038
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 22200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy zagranicznej papierowej dla Jednostek Administracji Państwowej na rok 2019 i 2020 dla Jednostek Administracji Państwowej.

2. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w następujących załącznikach:

2.1. Opisie Przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

2.2. Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ,

2.3. Formularzu asortymentowo cenowym, stanowiącym załączniku nr 7a do SIWZ.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą wykonywane dla Jednostek Administracji Państwowej i ich lokalizacji które zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte z Wykonawcą lub Wykonawcami, umowy w imieniu i na rzecz Jednostek Administracji Państwowej objętych zamówieniem centralnym.

Yes

UE w ramach EFS w części Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Additional information

Zamówienie dla KPRM jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w części Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Zamówienie dla MIiR jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienie dla MF jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Description of options

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostawy bądź części dostawy w każdej z pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem, że zakres umowy może być pomniejszony do 30 % ogólnej wartości zamówienia tj. zrealizowany w 70 %. Z tytułu takiego pomniejszenia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Personnel and payroll services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Business and management consultancy and related services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Project management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling