Tender description

При изпълнение на поръчката следва да се извършват периодични доставки на маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства, CPV код 09134000-7, в общо количество до 350 000 литра (триста и петдесет хиляди литра).

Произход на стоката: Република БЪЛГАРИЯ, ЕС, както и внос от други държави.

Транспорт и опаковка:

Транспортът се организира от продавача на основание писмена заявка от купувача. Транспортните разходи са за сметка на продавача. Горивото се доставя със специализирани превозни средства — бункеровъчен кораб, осигурени от продавача.

Срок на доставка и място на предаване: от датата на сключване на борсов договор за срок от 2 години или до изчерпване на количествата съгласно сключения борсов договор. Изпълнение чрез периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства) в зависимост от нуждите на бункероване на НИК „Академик“, ИО — БАН, извършени в светлата част на денонощието от 8:00—17:00 ч.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Стоката, предмет на настоящата поръчка, е включена в този списък и сделката ще се извърши на стокова борса чрез оторизиран брокер. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът за възлагане на обществена поръчка се сключва по правилата на съответната борса.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 09134000

Award details

This tender awarded a total of BGN 411,250 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 411,250

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 411,250

При изпълнение на поръчката следва да се извършват периодични доставки на маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства, CPV код 09134000-7, в общо количество до 350 000 литра (триста и петдесет хиляди литра).

Произход на стоката: Република БЪЛГАРИЯ, ЕС, както и внос от други държави.

Транспорт и опаковка:

Транспортът се организира от продавача, на основание писмена заявка от купувача. Транспортните разходи са за сметка на продавача. Горивото се доставя със специализирани превозни средства — бункеровъчен кораб, осигурени от продавача.

Срок на доставка и място на предаване: от датата на сключване на борсов договор за срок от 2 години или до изчерпване на количествата съгласно сключения борсов договор. Изпълнение чрез периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства) в зависимост от нуждите на бункероване на НИК „Академик“, ИО — БАН, извършени в светлата част на денонощието от 8:00—17:00 ч.

Main site or place of performance

НИК „Академик“, ИО — БАН, гр. Варна, канал 1, кей „Аспарухово“

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Newport - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 265,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Wicklow - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Oslo - Wood fuels

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Steam, hot water and associated products

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Greenock - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified