This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

e
d
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice: a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ); b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu následujících činností: • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, • Projektová činnost ve výstavbě, • Výkon zeměměřických činností, • Provádění trhacích prací, • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, • Geologické práce a • Činnosti prováděné hornickým způsobem dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a to v rozsahu dle § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), a písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny; c) zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ), a to předložením následujících dokladů: i. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jež osvědčuje, že dodavatel má k dispozici osobu, která je autorizovaným inženýrem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a to jmenovitě v oborech dle ust. § 5 odst. 3 tohoto zákona: • písm. a) pozemní stavby, • písm. b) dopravní stavby, • písm. i) geotechnika; ii. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.; iii. osvědčení odborné způsobilosti osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle § 41 odst. 2 písm. e) technický vedoucí odstřelů pro stavební práce vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb.; iv. osvědčení odborné způsobilosti osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vystavené osobou akreditovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí; v. osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika dle § 4 písm. d) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.; vi. osvědčení odborné způsobilosti báňského projektanta dle § 4 písm. e) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.; vii. osvědčení odborné způsobilosti odborného znalce dle § 5c odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., tedy pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek; viii. osvědčení odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., a to pro obor inženýrská geologie dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb.; ix. osvědčení odborné způsobilosti závodního dle § 4 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.; x. osvědčení odborné způsobilosti hlavního důlního měřice dle § 4 písm. m) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb. v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek
2018-05-07 09:15 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: 190 22, zasedací místnost 608, 6. patro. Otevírání nabídek je veřejné a mají právo se ho účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. S ohledem na velikost zasedací místnosti zadavatel umožňuje, aby se otevírání nabídek zúčastnila za dodavatele vždy maximálně jedna (1) osoba, která se prokáže plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti.
Datum
2018-05-07
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
09:00
Type of contest
Open
u
d

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,00 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-03-20
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tř. Kpt. Jaroše 7 Brno 604 55 +420 542167111 [email protected] +420 542167112 http://www.compet.cz
Další informace
Projektová dokumentace bude dodavateli poskytnuta na požádání bezplatně v elektronické podobě na nepřepisovatelném datovém nosiči označeném pořadovým číslem. Žádosti přijímá kontaktní osoba zástupce zadavatele JUDr. Libor Pikna na emailové adrese: [email protected] Příloha č. 12 zadávací dokumentace obsahuje informace důvěrné povahy ve smyslu ust. § 36 odst. 8 ZZVZ. Pro ochranu těchto důvěrných informací stanovuje zadavatel opatření, kterým je povinnost uzavřít Smlouvu o zachování mlčenlivosti mezi zadavatelem a dodavatelem, který žádá o vydání přílohy č. 12 zadávací dokumentace. Vzor této smlouvy je přílohou č. 13 této zadávací dokumentace. Předchozí uzavření Smlouvy o zachování mlčenlivosti je podmínkou pro poskytnutí přílohy č. 12 zadávací dokumentace. Zástupce dodavatele, který bude přílohu č. 12 zadávací dokumentace přebírat, se musí prokázat písemnou plnou mocí či písemným pověřením dodavatele, které jej opravňuje k převzetí přílohy č. 12 a dále k podpisu Smlouvy o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele. Originál této plné moci je povinen předat zástupci zadavatele. Plná moc se nevyžaduje, je-li oprávnění patrné z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Pokud není tento zástupce dodavatele oprávněn Smlouvu o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele na místě podepsat, je povinen předat zástupci zadavatele 4 stejnopisy Smlouvy o zachování mlčenlivosti, podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Oprávnění této osoby musí být doloženo originálem písemné plné moci, která bude taktéž předána zástupci zadavatele, anebo musí vyplývat z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Kromě údajů týkajících se dodavatele označených zelenou barvou není dodavatel oprávněn do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti jakkoli zasahovat. V případě neoprávněného zásahu do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti není zástupce zadavatele povinen přílohu č. 12 vydat do té doby, než bude předložena podepsaná Smlouva o zachování mlčenlivosti v souladu se zadávací dokumentací. Zástupce zadavatele předá příslušnou část zadávací dokumentace dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Projektovou dokumentaci lze převzít osobně na adrese sídla zástupce zadavatele Šafaříkova 201/17, Praha 2, v pracovní dny od 9 hodin do 17 hodin. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby konkrétní datum a čas předání přílohy č. 12 zadávací dokumentace předem sjednali e-mailem na adrese: [email protected]
Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tř. Kpt. Jaroše 7 Brno 604 55 +420 542167111 [email protected] +420 542167112 http://www.compet.cz Main CPV code 45111250

Bidding information

Bidding deadline

7 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 356.3 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 356.3 million

Účelem veřejné zakázky je zejména získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucí stavby trasy I.D metra za účelem získání co možná nejpřesnějších podkladů pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Kromě samotného geologického průzkumu je také velmi významným úkolem tohoto díla ověření účinnosti chemických horninových injektáží a s tím související změny geomechanických vlastností takto proinjektovaného prostředí. Výsledky tohoto průzkumu budou užity pro návrh ražeb tunelů metra I.D. a jednolodní stanice Pankrác D. Současně se počítá se zahrnutím některých částí průzkumného díla do budoucí stavby trasy I.D. metra.

Description of options

Vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ (tzv. opce):
Pro případ, že nebude možno na provedení průzkumného díla navázat plynule výstavbou trasy I.D. metra po dvou letech od provedení ražeb, vyhrazuje si zadavatel dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v prodloužení doby údržby díla vybraným dodavatelem až o dalších 5 let (tedy celkem až na 7 let).
Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny závazku činí 15 522 600 CZK bez DPH (tj. 3 104 520 CZK bez DPH po dobu nejvýše 5 let). V souladu s ust. § 16 odst. 3 ZZVZ již zadavatel zahrnul tuto předpokládanou hodnotu do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Main site or place of performance

Jáma průzkumného díla bude hloubena na pozemku parc. č. 1148/3 v katastrálním území Krč, na rohu ulic Na Strži a Budějovická. Z takto vzniklé šachty budou následně raženy štoly průzkumných tunelů.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Dorchester - Technical testing, analysis and consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Norway : Stord - Air filters

Norway

Value: 6.6 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swindon - Dock construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling