This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“, a to v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Viz zadávací dokumentace.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-08-07

09:15

Sídlo zadavatele zasedací místnost 608, 6. patro.

Otevírání nabídek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to na kteroukoli z částí veřejné zakázky, pro kterou končí lhůta pro podání nabídek ve shodný okamžik. Zadavatel výslovně upozorňuje, že otevírání obálek bude pro tyto části veřejné zakázky probíhat jako společné. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Místní čas
09:00
Datum
2018-08-07
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-05-25
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 45111250

Bidding information

Bidding deadline

7 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 88.9 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD1b

Value

CZK 88.9 million

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD1b

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“, a to v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách.

Price

80

Quality criterion

Zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele

20

Description of options

Pro případ, že nebude možno na provedení průzkumného díla navázat plynule výstavbou trasy I.D. metra po dvou letech od provedení ražeb, vyhrazuje si zadavatel dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v prodloužení doby údržby díla vybraným dodavatelem až o dalších 5 let (tedy celkem až na 7 let). Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny závazku činí 11 866 650 CZK bez DPH (tj. 2.373 330 CZK bez DPH po dobu nejvýše 5 let). V souladu s ust. § 16 odst. 3 ZZVZ již zadavatel zahrnul tuto předpokládanou hodnotu do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Bandhagen - Miscellaneous special-trade construction work

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Construction work for buildings relating to education and research

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro