This tender in no longer available.

Tender description

„Hulladékgyűjtéshez és szállításhoz használt járművek valamint személygépkocsik javítása és szerviz szolgáltatás biztosítása a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. részére 12 hónapos időtartamban".

1. rész: Hulladékszállító járművek alvázainak, valamint billenőplatós, dobozos autók szervizelése és javítása, műszaki vizsgáztatása

2. rész: Tömörítős hulladékszállító járművek felépítményeinek javítása

3. rész: Hulladékszállító járművek hidraulikus rendszerének és konténeres (multiliftes és láncos) hulladékszállító járművek felépítményeinek javítása

4. rész: Személyautók szervizelése és javítása, hatósági vizsgáztatása

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő az ESPD dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő elfogadja a formanyomtatvány IV. részében szereplő alfa nyilatkozat (egyszerű nyilatkozat) kitöltését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EEKD-t, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni. A Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének és a közbeszerzési dokumentumban meghatározottaknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

M/1:Az AK által erre külön felhívott ajánlattevőknek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait.

Az igazolási mód részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérésre az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az utólagos igazolás során:

Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referencianyilatkozattal, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással.

Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni:

— a szerződést kötő másik fél neve, címe,

— a szerződés tárgya (szervizeléssel érintett járművek típusát, rendszámát és darabszámát meg kell adni),

— teljesítés ideje [kezdés és befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)],

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolást vagy nyilatkozatot olyan tartalommal kell benyújtani a fentieken túl, hogy abból az alkalmasság körében előírt feltételek teljesülése kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük a referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Utólagos igazolás:

— Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Adott esetben nemleges nyilatkozat csatolandó.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázást havonta biztosít.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, Ptk. meghatározott feltételek, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdés szerint kerül sor az igazolt teljesítést követően benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.

Hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevők amennyiben.

1.-2.-3. részhez egységesen:

M/1.: Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hó) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hó) belül megkezdett alábbi referenciával:

— egy vagy több szerződés alapján szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább 25 db, legalább egyenként 3,5 tonna vagy a feletti súly kategóriába tartozó jármű javításáról szóló referencia munkákkal. Az alkalmasság maximum 5 db referenciával igazolható azaz a maximum 5 db referencia alapjául maximum 5 megrendelővel kötött szerződés szolgálhat, mely szerződésekben a javítandó járművek darabszáma összesen minimum 25 darab kell legyen. Amennyiben ugyanazon járművek javítására több alkalommal eltérő időpontokban kötött szerződést ajánlattevő, akkor a járműveket minden ismétlődő szerződés esetén a darabszámba figyelembe kell venni . (Pl ha ugyanazt az 5 db járművet de önálló 5 visszatérő szerződés alapján javította ajánlattevő az 25 db járműnek minősül) Ugyanazokkal a referenciákkal 1.,2.,3., részre is igazolható az alkalmasság.

IV. részhez:

— egy vagy több szerződés alapján szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább 8 db, a forgalmi engedélye szerint személygépjármű kategóriába tartozó jármű javításáról szóló referencia munkákkal. Az alkalmasság maximum 2 db referenciával igazolható.

Ugyanazokkal a referenciákkal egy részre azaz a 4. részre igazolható az alkalmasság.Eljárás

Helyi idő
10:00
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Type of contest
Open
Dátum
2018-06-22
Az ajánlati kötöttség végső dátuma
2018-07-23
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-06-22

12:00

www.ekr.gov.hu

A bontási eljárásra a 424/2017. Korm. rendelet 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

Kiegészítő információk

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
Electronic payment will be used
igen
Electonic ordering will be used
igen
További információk

1.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.

2.) Értékelés módszere:

a) Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján] történik. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.

b) Értékelés módszere:

1. értékelési részszempont: Ajánlatkérő a fordított arányosítás elvét alkalmazza az „1. Ajánlati Ár (nettó rezsióradíj mértéke Ft/óra) részszempont esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

2. értékelési részszempont:Ajánlatkérő az egyenes arányosítás elvét alkalmazza a 2. értékelési részszempont A nettó 20 000 Ft értéket meghaladó értékű beépített alkatrészekre a minimálisan kötelező 12 hónap kötelező jótállási időtartamot meghaladó többlet jótállás időtartama esetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján meghatározza a többlet jótállás részszempont legkedvezőbb szintjét: 12 hónap illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad; ha nagyobb, akkor ebben az esetben A legjobb=12 hónap. A 0 hónap többlet jótállást tartalmazó megajánlást az ajánlatkérő a minimális ponttal (0 pont) értékeli.

3. értékelési részszempont: A teljesítés megkezdésének határideje értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy vállalja-e ajánlattevő, hogy a jármű meghibásodás miatti javítási igény bejelentésének vagy normál intervallum szerviz igény bejelentésének napját követő második munkanapon megkezdi a teljesítést (az intervallum szerviz elvégzését vagy meghibásodás esetén a hibafeltárást) feltéve, hogy ajánlatkérő munkanapon és legkésőbb 15 óráig bejelenti a meghibásodást vagy az intervallum szerviz igényt. Igen válasz esetén adott pontszám: 100 pont. Nem válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.

4. értékelési részszempont: Ajánlattevő szervizének földrajzi távolsága ajánlatkérő telephelyétől számítva szárazföldön, közúton, méterben, egész pozitív számmal kifejezve. Ezen értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb távolságot megadó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.

3.) Ajánlati biztosíték: nem kerül előírásra.

4.) Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.

5.) Ajánlatkérő:

— a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja,

— konzultációt, helyszíni bejárást nem tart,

— az alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását,

— nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

6.) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 10. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

7.) A bevont FAKSZ: dr. Papp Annamária, lajstromszám: 00986.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § szerint.

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-05-22 Main CPV code 50110000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Gödöllő

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Járművek alvázai és dobozos autók javítása

Value

HUF Not specified

Járművek alvázai és dobozos autók javítása

1) rész: Hulladékszállító járművek alvázainak, valamint billenőplatós, dobozos autók szervizelése és javítása, műszaki vizsgáztatása.

A szolgáltatással érintett járművek darabszáma és típusai:

(Csak márka és típusmegjelölés a hirdetmény karakterkorlátja miatt).

— összesen 71 db gépjármű a következő típusokból: Iveco Stralis, Iveco Trakker, Iveco Eurocargo, Iveco Daily, Tatra 815, Mercedes-Benz Actros, Mercedes Atego, Mercedes Econic, MAN 26 240, MAN 25.64, MAN 26 293, MAN 14 285, MAN TGA, MAN TGS, Renault Premium, Volvo FS10, Gaz Gazella, SCWARCMÜLLER 2/ZJ-AR.

Ellátandó tevékenységek:

Teljes körű gépjármű technikai szolgáltatás.

Mechanikus, elektromos és karosszéria lakatos munkák elvégzése.

— hatósági vizsgára felkészítés,

— hatósági vizsgáztatás.

O környezetvédelmi felülvizsgálat.

— kötelező szervizek elvégzése,

— állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,

— használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje,

— használatból adódó hibák javítása,

— javítás.

O sérülések javítása.

O vázszerkezeti javítás.

— karambolos sérülések javítása,

— intervallum szervizek elvégzése.

Quality criterion

Ajánlattevő szervízének földrajzi távolsága ajánlatkérő telephelyétől számítva szárazföldön, közúton, méterben, egész pozitív számmal kifejezve

20

Additional information

Ajánlatkérő az ár részszempont alatt az alábbi részszempontot érti: Ajánlati ár (nettó rezsióradíj mértéke HUF/óra).

Ajánlatkérő meghatározza az ajánlati ár értékelési részszempont Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti maximumát, melyet meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ezen ajánlati ár: nettó 8000 HUF/óra rezsióradíj.

Price

60

Main site or place of performance

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ, 2144 Kerepes 0115/2 hrsz.

Járművek felépítményeinek javítása

Value

HUF Not specified

Járművek felépítményeinek javítása

2.rész: Tömörítős hulladékszállító járművek felépítményeinek javítása

A szolgáltatással érintett járművek típusai:

— összesen 41 db gépjármű a következő típusokból: Iveco Stralis, Iveco Trakker, Iveco Eurocargo, MAN TGA, MAN TGS, MAN 14 285, MAN 26 240, MAN 25.64, MAN 26 293, Mercedes Actros, Mercedes Atego, Mercedes Econic, Renault Premium, Volvo FS.

Felépítmény típusok: MUT, Farid, Olympus, Faun,, Zoeller tömörítőlapos és forogvatömörítős felépítmények.

Elvégzendő feladatok:

— felépítmény felújítás.

O szerkezeti lakatosmunkák.

— speciális hulladékgyűjtő felépítmény javítása.

O autóvillamossági hibák javítása.

O szerkezeti hibák javítása.

Quality criterion

Ajánlattevő szervízének földrajzi távolsága ajánlatkérő telephelyétől számítva szárazföldön, közúton, méterben, egész pozitív számmal kifejezve

20

Additional information

Ajánlatkérő az ár részszempont alatt az alábbi részszempontot érti: Ajánlati ár (nettó rezsióradíj mértéke HUF/óra).

Ajánlatkérő meghatározza az ajánlati ár értékelési részszempont Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti maximumát, melyet meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ezen ajánlati ár: nettó 8000 HUF/óra rezsióradíj.

Price

60

Main site or place of performance

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ, 2144 Kerepes 0115/2. hrsz.

Járművek hidraulikus rendszerének javítása

Value

HUF Not specified

Járművek hidraulikus rendszerének javítása

3.rész: Hulladékszállító járművek hidraulikus rendszerének és konténeres (multiliftes és láncos) hulladékszállító járművek felépítményeinek javítása

A szolgáltatással érintett járművek típusai:

— összesen 57 db gépjármű a következő típusokból: Iveco Stralis, Iveco Trakker, Iveco Eurocargo, Iveco Daily, Tatra 815, Mercedes-Benz Actros, Mercedes Atego, Mercedes Econic, MAN 26 240, MAN 25.64, MAN 26 293, MAN 14 285, MAN TGA, MAN TGS, Renault Premium, Volvo FS10, Gaz Gazella.

Elvégzendő feladatok:

O szerkezeti lakatosmunkák.

— speciális hulladékgyűjtő felépítmény javítása.

O autóvillamossági hibák javítása.

O szerkezeti hibák javítása.

O hidraulikus rendszerek karbantartása és javítása.

Quality criterion

Ajánlattevő szervízének földrajzi távolsága ajánlatkérő telephelyétől számítva szárazföldön, közúton, méterben, egész pozitív számmal kifejezve

20

Additional information

Ajánlatkérő az ár részszempont alatt az alábbi részszempontot érti: Ajánlati ár (nettó rezsióradíj mértéke HUF/óra).

Ajánlatkérő meghatározza az ajánlati ár értékelési részszempont Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti maximumát, melyet meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ezen ajánlati ár: nettó 8000 HUF/óra rezsióradíj.

Price

60

Main site or place of performance

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ, 2144 Kerepes 0115/2. hrsz.

Személyautók szervízelése és javítása

Value

HUF Not specified

Személyautók szervízelése és javítása

4.rész: Személyautók szervízelése és javítása, hatósági vizsgáztatása

A szolgáltatással érintett járművek típusai:

— összesen 13 db gépjármű a következő típusokból: IRenault Clio, Renault Kangoo, Renault Koleos, Citroen Berlingo, Isuzu D-max, Dacia Logan, Dacia Duster, Dacia Dokker.

Elvégzendő feladatok:

Teljes körű gépjármű technikai szolgáltatás.

Mechanikus, elektromos és karosszéria lakatos munkák elvégzése.

— hatósági vizsgára felkészítés,

— hatósági vizsgáztatás.

O környezetvédelmi felülvizsgálat.

— kötelező szervizek elvégzése,

— állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,

— használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje,

— használatból adódó hibák javítása,

— javítás.

O sérülések javítás.

O vázszerkezeti javítás.

— karambolos sérülések javítása,

— intervallum szervizek elvégzése.

Quality criterion

Ajánlattevő szervízének földrajzi távolsága ajánlatkérő telephelyétől számítva szárazföldön, közúton, méterben, egész pozitív számmal kifejezve

20

Additional information

Ajánlatkérő az ár részszempont alatt az alábbi részszempontot érti: Ajánlati ár (nettó rezsióradíj mértéke HUF/óra).

Ajánlatkérő meghatározza az ajánlati ár értékelési részszempont Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti maximumát, melyet meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ezen ajánlati ár: nettó 7000 HUF/óra rezsióradíj.

Price

60

Main site or place of performance

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ, 2144 Kerepes 0115/2. hrsz.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Stafford - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 375,000 Pound Sterling

Ireland : Trim - Technical support services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Norway : Oslo - Highway maintenance work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Northallerton - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Northallerton - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling