Tender description

Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) — ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95Н 10 ppm Е5 7 % био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 — 18 000 л (осемнадесет хиляди литра) +/- 10 %, дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 — 90 000 л (деветдесет хиляди литра) +/- 10 %, за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност“, община Козлодуй.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗОП възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5—9 от ЗОП, в случая чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП — предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедурата пряко договаряне се обуславя от обстоятелството, че предмет на настоящата поръчка е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет с Постановление № 347/8.12.2016 г., обнародвано в ДВ от 13.12.2016 г.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 09100000

Award details

This tender awarded a total of BGN 203,760 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 203,760

Locations

България, Козлодуй

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 203,760

Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие „Комунална дейност“ — община Козлодуй.

Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) — ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95Н 10 ppm Е5 7 % био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 — 18 000 л (осемнадесет хиляди литра) +/- 10 %, дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 — 90 000 л (деветдесет хиляди литра) +/- 10 %, за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност", Община Козлодуй.

Main site or place of performance

Зареждане от бензиностанции на продавача на територията на община Козлодуй

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stockport - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Cobh - Lubricating oils and lubricating agents

Ireland

Value: 270,000 Euro

United Kingdom : Aberdeen - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kavadarci - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum jelly

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 42.4 million Denar