This tender in no longer available.

Tender description

Gumeni brtveni materijali.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno DON-u.
Popis i kratki opis uvjeta

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj/ članovi zajednice ponuditelja moraju popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak A. točku 1. ESPD obrasca.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da


Postupak

Lokalno vrijeme
10:00
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-08-27

10:00

HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-08-27

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-07-20
Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 19510000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 3.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 3.5 million

Gumeni i brtveni materijali.

Main site or place of performance

Pogoni STE i SHE.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova, 10 %

90 bodova, 90 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Jaren - Belts

Norway

Value: 6.2 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Sacks and bags

Norway

Value: 57.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Accommodation cleaning services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Ireland : Longford - Bed linen

Ireland

Value: 880,000 Euro

United Kingdom : Paisley - Refuse recycling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Cleaning products

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone