This tender has expired.

Tender description

Gumeni brtveni materijali.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
e
d
a
m
Popis i kratki opis uvjeta
Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj/ članovi zajednice ponuditelja moraju popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak A. točku 1. ESPD obrasca.U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje se:— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
u
r
e
l
Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno DON-u.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda
2018-08-2710:00HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb.
Lokalno vrijeme
10:00
Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2018-08-27
u
d
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures
Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.
Datum slanja ove obavijesti
2018-07-20
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveKoturaška cesta 43/IVZagreb10000+385 14559930dkom@dkom.hr+385 14559933www.dkom.hr Main CPV code 19510000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 3.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK Not specified

Gumeni i brtveni materijali.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna