This tender in no longer available.

Tender description

A Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 1 074 000 000 HUF keretösszegig.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

AK a közb. elj.-ban a nyertes aj.tevők részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Kés.kötbér: az adott lehívás késedelmes telj.-sel érintett tételeinek nettó árának napi 2 %-a. 16 órán belüli száll.-i köt. megsértése esetén a késedelmes telj.-sel érintett áru nettó árára vetítve óránként 2 %; 4 órán belüli száll.-i köt. megsértése esetén a késedelmes telj.-sel érintett áru nettó árára vetítve félóránként 2 %. A követelés a késedelemmel érintett tételek nettó értékének max. 10 %-a lehet.

Meghiús. kötbér: A meghiús. kötbér mértéke a lehívás meghiúsulással érintett tételei nettó árának 20 %-a. Amennyiben az aj.tevő 1 naptári hónapon belül 5. alkalommal is késedelmesen teljesíti v. elmulasztja a szállítást, a kötbér mértéke az aj.tevőre vonatkozó szerz. teljes nettó keretösszegének 20 %-a.

Kellékszav. igény: Ptk. 6:159. § (2)bek. a)pontja szerint.

A szerz.-t biztosító mellékköt.-ek részletes feltételeit a szerz.terv. tartalmazza.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16. §-ai az irányadóak.

Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, abban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket a Kbt. 65. § (7) bek. szerint megjelölni.

A Kbt. 67. § (2) bek.-ben foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek., valamint a Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

A Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, ill. ha nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bek.-ben foglalt öntisztázás lehetőségére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított három évben teljesített, gyógyszer-készítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely(ek) értéke mindösszesen eléri a nettó 100 000 000 HUF-ot,

Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya – gyógyszer-készítmények szállítása – szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel, az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— referenciát adó neve, elérhetősége,

— teljesítés ideje/időtartama (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap, -tól -ig megjelöléssel),

— szerződés tárgya,

— ellenszolgáltatás nettó összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. és 3. § alapján ajánlattevő köteles már az ajánlatának benyújtásakor benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, azzal, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-04-12
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
10:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-04-12

10:00

Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság.

1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghatalmazott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

The procurement involves the establishment of a framework agreement

10

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon “Fekvobeteg_2018” jelszó megadásával.

A dokumentumok letöltéséről átvételi elismervényt kell kitöltenie gazd. szereplőnek és meg kell küldenie az [email protected] címre. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek v. az ajánlatban megnevezett alváll.-nak elektronikus úton el kell érnie az aj.tételi határidő lejártáig, melyet a visszaküldött átvételi elismervénnyel szükséges igazolnia.

2. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:

— Kbt. 66. § (2), (4), (6) bek., 67. § (1), (3), (4) bek. szerinti nyilatkozatokat,

— Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,

— az idegen nyelvű dok.-ról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyil.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alváll.-k és alk.-ot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:

— ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya v. a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintája,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

4. Ha több gazd. szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. A megállapodásban a közös AT-knek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

5. Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös AT-k együttműködési megállapodását.

6. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alk. igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7), (9) bek. alapján.

7. Csatolandó a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély, amely vonatkozik a megajánlott gyógyszer-készítmények forgalmazására.

8. Az ajánlatban valamennyi igazolást, dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el.

9. Jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.

AK az AT-knek az elért összpontszámuk sorrendjében küld lehívásokat. Amennyiben a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősségnek megfelelő gyógyszer nem szerepel a sorrendben előrébb rangsorolt AT aktuálisan lejelentett negyedéves listáján, akkor az adott lehívás során azon AT-ket kell csak figyelembe venni, amelyeknél a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősség szerepel. Ha az adott lehívást az előzőek szerinti módon előrébb rangsorolt AT visszajelzése alapján, készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja teljesíteni, AK a sorrendben következő AT-t hívja fel teljesítésre.

Azonos összpontszámok esetén a lehívások sorrendjét AK közjegyző előtt tartott sorsolással állapítja meg, melyet egy alkalommal folytat le és az egész keretmegállapodás tartama alatt érvényesnek tekint.

Ha a beszerezni kívánt gyógyszer nem szerepel egy AT aktuális listájában sem, akkor először az első helyezett AT-nél kezdeményezi AK a készítmény beszerzését. Elutasítás esetén értelemszerűen a sorrendben azt követő AT-t hívja fel AK a teljesítésre.

10. AK felhívja AT figyelmét, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alk. feltételt a felhívás III.1.3) pontjában.

11. Az ajánlatban szereplő dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek. az irányadó. A Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot eredeti v. hiteles másolati formában kell benyújtani.

12. AK a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

13. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, ill. ha nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

14. FAKSZ: Dr. Farkas Dénes, lajstromszáma: 00281

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-03-05
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

A SE kiegészítő gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 1 074 000 000 HUF keretösszegig.

ATC kód: A01-től V09-ig.

Részajánlattétel: Jelen keretmegállapodásos eljárás második része során AK lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt oly módon, hogy a negyedévenként benyújtandó ajánlatoknak nem kell lefedniük a teljes A01-V09 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.

AT negyedévente jogosult új listát küldeni az aktuálisan az AK által felsorolt hatóanyagot tartalmazó készítményeiről, amelyet az ajánlatában, az értékelési szempontra adott nagykereskedelmi árréssel köteles szállítani.

A jelzett hatóanyagokból az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.

A negyedévente küldendő listát az adott negyedév első munkanapját megelőző 5. munkanapig kell megküldeni elektronikus formában az [email protected] email címre, melynek tartalmaznia kell az ATC kódot és TTT kódot, hatóanyagnevet, készítmény nevet, gyógyszerformát, hatáserősséget és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.

A beszerzésnek nem tárgyai a ÁEEK által, a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a ÁEEK által később, a szerződés hatálya alatt beszerzett készítmények, a ÁEEK szerződés, illetve keretmegállapodás hatályba lépését követően szintén kikerülnek a nyertes ajánlattevők által szállítandó készítmények közül. Továbbá a Semmelweis Egyetem részéről később kiírásra kerülő gyógyszer-közbeszerzés alapján a szerződés hatálya alatt beszerzett készítmények szintén kikerülnek a nyertes ajánlattevők által szállítandó készítmények közül. Ezen készítmények vonatkozásában Ajánlatkérő - a szerződés egyéb rendelkezéseinek hatályban tartása mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti felmondási jogával fog élni.

A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerz. lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az Intézmény által végrehajtott feladatátcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Bp. közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. Eladó ezen tájékoztatást és azt, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, és hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmód.-nak kifejezetten tudomásul veszi.

Fő fiz. feltételek és a von. jsz.i rend.ek:

AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.

Az ellenszolg. teljesítése magyar forintban (HUF) történik.

A részletes fiz. feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.

Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

Additional information

„Ár” alatt „a termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 % és max az 5/2007 EüM rendelet szerinti)” értendő.

AK nem alk. a Kbt. 75§ (2) e) érvénytelenségi okot.

Main site or place of performance

SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet (1092 Bp., Hőgyes E. u. 7-9.).

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Bp., Kútvölgyi út 4.).

KKT, Központi Betegellátó Épület (1082 Bp, Üllői út 78/A.).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified