Tender description

Predmet nabave je nabava usluga nadzora po grupama predmeta nabave kako je navedeno u Dokumentaciji o nabavi, a u svrhu provedbe projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“.Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 199-451759

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-02-08
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave RH

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U svim ostalim slučajevima koji nisu navedeni, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ZJN-a 2016 trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja (članak 414 ZJN 2016).

Main CPV code 71247000

Award details

This tender awarded a total of HRK 1,150,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.4 million

Locations

Hrvatska, Gospić

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem

Value

HRK Not specified

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem sljedećih radova i opremanja:

a) izgradnja građevine Prihvatnog centra i uređenja dijela okoliša (zona obuhvata k.č.br. 1588/2,1612/4, 1589/2, 1580/4, sve k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt „Uređenja prihvatnog centra ITI1-2/A.2.2” ZOP: PPV-PC, iz srpnja 2018., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

b) Izgradnja zgrade Odmorišta i pješačko kolne površine (zona obuhvata dio k.č. br. 3295 k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt „Uređenje pješačko-kolne površine s elementima krajobraznog uređenja – komunalna infrastruktura ITI1-1, A.1.1” ZOP: PPV-PT, iz srpnja 2018., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

c) Rekonstrukcija postojećih šetnica od zone obuhvata izgradnje Prihvatnog centra i Odmorišta s pješačko kolnom površinom pa do Donje i Gornje Cerovačke špilje (SP 2.1) (zona obuhvata dio k.č.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt „Uređenje šetnica na relaciji Prihvatni centar – Donja špilja i na relaciji Donja špilja – Gornja špilja, ITI1-4/b.2.1” ZOP: PPV-VS, iz ožujka 2017., izrađen po Zona Creativa d.o.o. Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

d) Izgradnja Pješačkog prijelaza preko željezničke pruge Gračac – Knin kod tunela Komac (zona obuhvata k.č. 3113/5 i 3113/6, k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt „Pješački prijelaz preko željezničke pruge: ITI1-6 / B.3.1.” ZOP: PPV-PP, iz ožujka 2017., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

e) Uređenje Cerovačkih špilja za turističko posjećivanje (zona obuhvata dio k.č. 3113/3 i 3113/2, k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt „Uređenje šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji: ITI1-7a / C.2.1.” ZOP: PPV-US, iz ožujka 2017., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik;

— Izvedbeni projekt „Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju Cerovačku špilju, ITI1-7b, C.3.1.” ZOP: ITI1-7b/C.3.1., iz ožujka 2017., izrađen po ETS Farago d.o.o, Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

f) Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgrađenoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi (zona obuhvata 1 dio k.č.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab i zona obuhvata 2 k.č. 3113/5 i 3113/6, k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeno rješenje postava vanjskog i unutrašnjeg interpretacijskog centra; vizualni identitet temeljnog fenomena s knjigom standarda/primjene; sustav signalizacije i interpretacije na prostoru pristupnih šetnica te interpretacija baštine u gornjoj i donjoj cerovačkoj špilji ITI1-5 / a.5.1+a.4+b.1.1+c.4.1., ZOP PPV -SI, izrađen po Šesnić&Turković d.o.o. Zagreb.

Opremanje:

g) opremanje građevine Prihvatnog centra, zgrade Odmorišta i javnog parkirališta (zona obuhvata k.č.br. 1588/2,1612/4, 1589/2, 1580/4, dio. k.č.br. 3295 sve k.o. Grab) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji:

— Izvedbeni projekt unutrašnjeg uređenja i opremanja Prihvatnog centra i Odmorišta za posjetitelje ITI1-3/A.2.3.; ZOP PPV -UO, izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik;

— Izvedbeni projekt Tipske višenamjenske opreme za naplatu i kontrolu ulaza te informiranje posjetitelja na području PP Velebit ITI1-4/A.3.1., ZOP PPV -EB, izrađen po Zona Creativa d.o.o., Zagreb;

— Izvedbeno rješenje postava vanjskog i unutrašnjeg interpretacijskog centra; vizualni identitet temeljnog fenomena s knjigom standarda/primjene; sustav signalizacije i interpretacije na prostoru pristupnih šetnica te interpretacija baštine u gornjoj i donjoj cerovačkoj špilji ITI1-5 / a.5.1+a.4+b.1.1+c.4.1., ZOP PPV -SI, izrađen po Šesnić&Turković d.o.o. Zagreb.

Additional information

Projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno-tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja.

Yes

KK.06.1.2.01.0011, Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

Main site or place of performance

Cerovačke špilje, Općina Gračac.

Award criteria

Stručnjak 1 – Broj izvrš. ugovora izgr. i/ili rekonstr. građ. javne i društvene namjene invest. vrij. veće od 10 milijuna kn, a na kojima je stručnjak bio imenovan glavnim nadz. inž.

30

Stručnjak 2 – Broj izvrš. ugovora izgr. i/ili rekonstr. i/ili nadogr. građ. javne i društvene namjene, na kojima je stručnjak imenovan nadz. inž. za građ. i/ili građ.-obrt. radove.

15

Stručnjak 2 – Izvrš. ugovor izgr. čelične konstr. pješ. prij. i/ili mosta i/ili nathodnika, preko ceste ili želj. pruge, na kojem je stručnjak bio imenovan nadz.inž. za građ. i/li građ.-obrt. radove

15

Stručnjak 3 – Broj izvršenih ugovora izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene, na kojima je stručnjak imenovan nadzornim inženjerom za elektrotehničke radove.

10

Stručnjak 4 – Broj izvršenih ugovora izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene, na kojima je stručnjak imenovan nadzornim inženjerom za strojarske radove.

10

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij 1 određuje se primjenom dolje navedene formule: Broj bodova = najniža ponuđena cijena/cijena promatrane ponude x 20

20

Usluga specijalističkog nadzora – arheološki nadzor

Value

HRK Not specified

Usluga specijalističkog nadzora – arheološki nadzor

Izvršenje usluge specijalističkog nadzora – arheološkog nadzora obuhvaća arheološki nadzor na lokacijama Gornje i Donje cerovačke špilje u blizini Gračaca (zona obuhvata dio k.č.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab) u kojem se vrši nadzor nad radovima definiranim projektno tehničkom dokumentacijom i stručnom podlogom:

— izvedbeni projekt „Uređenje šetnica u gornjoj i donjoj cerovačkoj špilji: ITI1-7a / C.2.1." ZOP:

PV-US, iz ožujka 2017., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik;

— izvedbeni projekt „Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju cerovačku špilju, ITI1-7b, C.3.1." ZOP: ITI1-7b/C.3.1, iz ožujka 2017., izrađen po ETS Farago d.o.o, Zagreb, koja je prilog ovoj dokumentaciji:

— Stručna podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za unutarnje i vanjsko uređenje turističke infrastrukture s geodetskom snimkom u interesnom žarištu projekta u Zoni C: „Gornja i Donja Cerovačka špilja“, iz travnja 2016. godine, izrađena po Speleološki klub „Željezničar", Zagreb, koja je prilog ovoj dokumentaciji. Gospodarski subjekt je dužan uslugu izvršiti s pažnjom dobrog stručnjaka, te se u izvršavanju ugovora o nabavi pridržavati pravila struke, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17), Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10), Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) te svih propisa koji se odnose na predmet nabave. Projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno-tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja:http://pp-velebit.hr/images/nabava_izgradnja.zip(molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača)ihttp://pp-velebit.hr/images/CISC_STRUCNA_PODLOGA.rar(molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača).

Yes

KK.06.1.2.01.0011, Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

Main site or place of performance

Cerovačke špilje, Općina Gračac.

Award criteria

Stručnjak 1 – stručnjak za arheološki nadzor, Broj izvršenih ugovora arheološkog nadzora na kojima je stručnjak vršio usluge arheološkog nadzora.

20

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij 1 određuje se primjenom dolje navedene formule: Broj bodova= najniža ponuđena cijena/cijena promatrane ponude x 80

80

Usluga specijalističkog nadzora, geološko-geomorfološko-speleološko-biospelološki

Value

HRK Not specified

Usluga specijalističkog nadzora, geološko-geomorfološko-speleološko-biospelološki

Grupa predmeta nabave 3 – usluga specijalističkog nadzora: geološko- geomorfološko-speleološko-biospelološki. Izvršenje usluga specijalističkog nadzora: geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora uključuje geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološki nadzor nad provedbom zahvata na lokacijama Gornje i Donje Cerovačke špilje u blizini Gračaca (zona obuhvata dio k.č.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab) u kojem se vrše predmetni nadzori nad radovima definiranim projektno tehničkom dokumentacijom i stručnom podlogom:

— Izvedbeni projekt „Uređenje šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji: ITI1-7a / C.2.1." ZOP: PPV-US, iz ožujka 2017., izrađen po Normala d.o.o. Dubrovnik;

— Izvedbeni projekt „Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju Cerovačku špilju, ITI1-7b, C.3.1." ZOP: ITI1-7b/C.3.1., iz ožujka 2017., izrađen po ETS Farago d.o.o, Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji;

— Stručna podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za unutarnje i vanjsko uređenje turističke infrastrukture s geodetskom snimkom u interesnom žarištu projekta u Zoni C: „Gornja i Donja Cerovačka špilja“, iz travnja 2016. godine, izrađena po Speleološki klub „Željezničar", Zagreb, koja je prilog ovoj dokumentaciji. Projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno-tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja:http://pp-velebit.hr/images/nabava_izgradnja.zip(molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača)ihttp://pp-velebit.hr/images/CISC_STRUCNA_PODLOGA.rar (molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača).

Yes

KK.06.1.2.01.0011, Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

Main site or place of performance

Cerovačke špilje, općina Gračac.

Award criteria

Stručnjak 1 – Speleolog/geolog, Broj godina iskustva u području istraž. speleoloških objekata te u području istraž. karbonatnih stijena i/ili hidrogeoloških istraž. u kršu i speleološkim objektima.

15

Stručnjak 1 – Speleolog/geolog, Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz područja istraživanja karbonatnih stijena i hidrogeoloških istraživanja u kršu

5

Stručnjak 1 – Speleolog/geolog, Broj provedenih projekata geološke tematike, vezanih uz speleološke objekte u zaštićenim područjima prirode

5

Stručnjak 1 – Speleolog/geolog, Broj objavljenih znanstvenih/stručnih radova iz područja speleologije

5

Stručnjak 2 – Speleolog/geomorfolog, Broj godina iskustva u području istraživanja speleoloških objekata te u području geomorfologije krša i fizičke speleologije

15

Stručnjak 2 – speleolog/ geomorfolog, Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz a geomorfologije krša i fizičke speleologije

5

Stručnjak 2 – Speleolog/ geomorfolog, Broj provedenih projekata geomorfološke tematike, vezanih uz speleološke objekte u zaštićenim područjima prirode

5

Stručnjak 2 – Speleolog/ geomorfolog, Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz speleologije

5

Stručnjak 3 – Speleolog/ biolog, Broj godina iskustva u području istraživanja speleoloških objekata te u praćenju stanja (monitoringu) podzemnih staništa u kršu i speleološkim objektima.

15

Stručnjak 3 – Speleolog/ biolog, Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz područja biospelelogije.

5

Stručnjak 3 – Speleolog/ biolog, Broj provedenih projekata biospeleološke tematike, vezanih uz speleološke objekte u zaštićenim područjima prirode.

5

Stručnjak 3 – Speleolog/ biolog, Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz područja speleologije

5

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij 1 određuje se primjenom dolje navedene formule: Broj bodova= najniža ponuđena cijena/cijena promatrane ponude x 10

10

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Våler - Urban planning services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Bergen - Infrastructure works consultancy services

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Drilling and exploration work

Malta

Value: Not specified