Tender description

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa - Vrboska i Stari Grad; Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s pristupnim putevima i podmorskim ispustima obuhvaća:

— izgradnju UPOV-a Jelsa-Vrboska

Kapaciteta 9000 ES, odgovarajući stupanj pročišćavanja,

— izgradnju UPOV-a Stari Grad

Kapaciteta 6000 ES, odgovarajući stupanj pročišćavanja,

— izgradnju podmorskog ispusta UPOV-a Jelsa-Vrboska

Ukupne duljine LU = 2246 m (podmorski dio podmorskog ispusta LPDPI = 2000 m i kopneni dio podmorskog ispusta LKDP I = 246 m),

— izgradnju podmorskog ispusta UPOV-a Stari Grad

Ukupne duljine LU = 5127 m (podmorski dio podmorskog ispusta LPDPI = 1860 m, kopneni dio pod. ispusta LKDPI = 3046 m i tlačni cjev. LTC = 221 m),

— izgradnju pristupnog puta za UPOV Jelsa-Vrboska

Ukupne duljine L = 1352 m,

— izgradnju pristupnog puta za UPOV Stari Grad

Ukupne duljine L = 290 m.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-28
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-28

12:00

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
12:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-26
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora u javnoj nabavi koja je predmetom ovog postupka i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava te središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga na adresu Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (s pozivom na broj Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u ovoj Dokumentaciji).

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

http://dkom.hr/upute-zalbeni-postupak/11

Main CPV code 45252100

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

HRK 46.7 million

Locations

Hrvatska, Jelsa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 46.7 million

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa - Vrboska i Stari Grad; Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s pristupnim putevima i podmorskim ispustima obuhvaća:

— izgradnju UPOV-a Jelsa-Vrboska

Kapaciteta 9000 ES, odgovarajući stupanj pročišćavanja,

— izgradnju UPOV-a Stari Grad

Kapaciteta 6000 ES, odgovarajući stupanj pročišćavanja,

— izgradnju podmorskog ispusta UPOV-a Jelsa-Vrboska

Ukupne duljine LU = 2246 m (podmorski dio podmorskog ispusta LPDPI = 2000 m i kopneni dio podmorskog ispusta LKDP I = 246 m),

— izgradnju podmorskog ispusta UPOV-a Stari Grad

Ukupne duljine LU = 5127 m (podmorski dio podmorskog ispusta LPDPI = 1860 m, kopneni dio pod. ispusta LKDPI = 3046 m i tlačni cjev. LTC = 221 m),

— izgradnju pristupnog puta za UPOV Jelsa-Vrboska

Ukupne duljine L = 1352 m,

— izgradnju pristupnog puta za UPOV Stari Grad

Ukupne duljine L = 290 m.

Yes

Nabava radova „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa – Vrboska i aglomeracije Stari Grad s pristupnim putevima i podmorskim ispustima“ se provodi u okviru Operativnog p...

Award criteria

Jamčeni godišnji operativni troškovi UPOV-a Jelsa-Vrboska

2,5 %

Jamčeni godišnji operativni troškovi UPOV-a Stari Grad

2,5 %

Stručno iskustvo ključnih stručnjaka

10 %

Cijena

85 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Godalming - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Woodworking equipment

Ireland

Value: 215,000 Euro

United Kingdom : Manchester - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Wastewater-plant repair and maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Godalming - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 548,000 Pound Sterling

Netherlands : Petten - Construction work for buildings relating to health

Netherlands

Value: Not specified