Tender description

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij – II (reagensi, testovi, alergeni).

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta se dokazuje:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda

2019-04-24

12:00

Švarča I, 3. kat, Soba 301 – Javna nabava, Andrije Štampara 3, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
12:00
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Datum
2019-04-24

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures

U skladu s člankom 405. ZJN 2016 postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, HRVATSKA (uz obveznu dostavu primjerka žalbe Naručitelju u roku za žalbu).

Sukladno članku 3. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017), ponuditelj može u postupku javne nabave dostaviti žalbu elektroničkim sredstvima komunikacije, putem sustava e-Žalba u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2019

30 days remaining

Total estimated value

HRK 7.0 million

Locations

Hrvatska, Karlovac

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Reagensi i potrošni materijal za rad na acidobaznom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 348EX)

Value

HRK 138,000

Reagensi i potrošni materijal za rad na acidobaznom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 348EX) Reagensi i potrošni materijal za acidobazni analizator.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Potrošni materijal za acidobazni analizator u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 1265)

Value

HRK 213,000

Potrošni materijal za acidobazni analizator u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 1265) Potrošni materijal za acidobazni analizator.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Reagensi i potrošni materijal za rad na urinskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Clinitek 500, Clinitek status/advantus i Vesmatic 20)

Value

HRK 111,000

Reagensi i potrošni materijal za rad na urinskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Clinitek 500, Clinitek status/advantus i Vesmatic 20) Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Potrošni materijal za analizator u vlasništvu naručitelja (ABL 80)

Value

HRK 116,000

Potrošni materijal za analizator u vlasništvu naručitelja (ABL 80) Potrošni materijal za analizator.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Dijagnostički materijal za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi

Value

HRK 192,000

Dijagnostički materijal za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi Test trake za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

Dodatni kriterij-2.1. mogućnost umrežavanja

20 bodova (20 %)

Dodatni kriterij-2.2.-ponuditelj nudi zamjenu uređaja nakon 3000 mjerenja

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Reagensi za mjerenje kalprotektina

Value

HRK 31,000

Reagensi za mjerenje kalprotektina Reagensi za mjerenje kalprotektina.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Reagensi za koagulacijske pretrage

Value

HRK 670,000

Reagensi za koagulacijske pretrage Reagensi za koagulacijske pretrage.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

Dodatni kriterij- 2.1.Mehanički princip određivanja PV, APTV, F i TV

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Mogućnost dodavanja više bočica istog reagensa istovremeno na uređaj

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij-2.3. Izravna analiza uzoraka bez potrebe za ponavljanim mjerenjima ili razrjeđenjem u hemolitičnim, ikteričnim ili lipemičnim uzorcima

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Testovi za kvalitativno određivanje droga u urinu

Value

HRK 24,000

Testovi za kvalitativno određivanje droga u urinu Testovi za određivanje droga u urinu.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Dodatni kriterij- Aplikacija uzorka kapanjem na pločicu

20 bodova (20 %)

80 bodova (80 %)

Reagensi za imunokemiju

Value

HRK 546,000

Reagensi za imunokemiju Reagensi za imunokemiju.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

Dodatni kriterij-2.1.Jednokratni nastavci za pipetiranje reagensa i uzoraka

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Kalibracija u 2 točke

10 bodova (10 %)

80 bodova (80 %)

Testovi za mjerenje FDP

Value

HRK 140,000

Testovi za mjerenje FDP Testovi za mjerenje FDP.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

Value

HRK 19,000

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Testovi za elektroforezu za uređaj u vlasništvu naručitelja (Sebia)

Value

HRK 94,000

Testovi za elektroforezu za uređaj u vlasništvu naručitelja (Sebia) Testovi za elektroforezu.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Testovi za kvalitativno određivanje HP u serumu i Testovi za dokazivanje prisutnosti antitijela na sifilis Tph

Value

HRK 25,000

Testovi za kvalitativno određivanje HP u serumu i Testovi za dokazivanje prisutnosti antitijela na sifilis Tph Testovi za određivanje HP, testovi za antitijela na sifilis Tph.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu za automatski uređaj-alergeni u vlasništvu naručitelja (Unicap)

Value

HRK 286,000

Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu za automatski uređaj-alergeni u vlasništvu naručitelja (Unicap) Testovi za određivanje tvari u serumu.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Reagensi za hematologiju

Value

HRK 380,000

Reagensi za hematologiju Reagensi za hematologiju.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

Dodatni kriterij- 2.1.Brojenje eritroblasta u KKS-u i automatska korekcija broja Lkc na jednom uređaju

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Aspiracijski volumen manji ili jednako 30 uL u otvorenom i automatskom načinu rada barem na jednom uređaju

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij - 2.3.Mod za niski broj Lkc na oba uređaja

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Test za dokazivanje krvi u stolici

Value

HRK 15,000

Test za dokazivanje krvi u stolici Test za dokazivanje krvi u stolici.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Reagensi za imunokemiju i biokemiju

Value

HRK 4.0 million

Reagensi za imunokemiju i biokemiju Reagensi za imunokemiju i biokemiju.

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Award criteria

dodatni kriterij - 2.1.Ponuđeni imunokemijski testovi nemaju interferenciju s biotinom

10 bodova (10 %)

dodatni kriterij- 2.2. Prediktivni i proaktivni servis koji omogućava predviđanje kvara na analizatorima do 3 dana prije nego se kvar dogodi

10 bodova (10 %)

dodatni kriterij- 2.3.Svi reagensi, kontrole i kalibratori za imunokemijske testove trebaju biti spremni za rad "ready to use" (ne smiju biti liofilizirani)

5 bodova (5 %)

dodatni kriterij- 2.4.Svi rutinski testovi postavljeni na imunokemijskoj jedinici koriste jednu istovjetnu kontrolu koja ima deklarirane vrijednosti prema metodi i proizvođaču

5 bodova (5 %)

70 bodova (70 %)

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Radioactive materials

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.0 million Denar

Norway : Vadsø - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Renal dialysis consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 25.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Blood-grouping reagents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 3.6 million Denar