This tender in no longer available.

Tender description

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij – II (reagensi, testovi, alergeni).

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta se dokazuje:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Datum
2019-04-24
Uvjeti za otvaranje ponuda

2019-04-24

12:00

Švarča I, 3. kat, Soba 301 – Javna nabava, Andrije Štampara 3, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Vrsta natječaja
Open
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
12:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures

U skladu s člankom 405. ZJN 2016 postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, HRVATSKA (uz obveznu dostavu primjerka žalbe Naručitelju u roku za žalbu).

Sukladno članku 3. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017), ponuditelj može u postupku javne nabave dostaviti žalbu elektroničkim sredstvima komunikacije, putem sustava e-Žalba u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.0 million

Locations

Hrvatska, Karlovac

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Reagensi i potrošni materijal za rad na acidobaznom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 348EX)

Value

HRK 138,000

Reagensi i potrošni materijal za rad na acidobaznom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 348EX) Reagensi i potrošni materijal za acidobazni analizator.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Potrošni materijal za acidobazni analizator u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 1265)

Value

HRK 213,000

Potrošni materijal za acidobazni analizator u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 1265) Potrošni materijal za acidobazni analizator.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Reagensi i potrošni materijal za rad na urinskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Clinitek 500, Clinitek status/advantus i Vesmatic 20)

Value

HRK 111,000

Reagensi i potrošni materijal za rad na urinskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Clinitek 500, Clinitek status/advantus i Vesmatic 20) Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Potrošni materijal za analizator u vlasništvu naručitelja (ABL 80)

Value

HRK 116,000

Potrošni materijal za analizator u vlasništvu naručitelja (ABL 80) Potrošni materijal za analizator.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Dijagnostički materijal za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi

Value

HRK 192,000

Dijagnostički materijal za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi Test trake za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi.

Award criteria

Dodatni kriterij-2.1. mogućnost umrežavanja

20 bodova (20 %)

Dodatni kriterij-2.2.-ponuditelj nudi zamjenu uređaja nakon 3000 mjerenja

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Reagensi za mjerenje kalprotektina

Value

HRK 31,000

Reagensi za mjerenje kalprotektina Reagensi za mjerenje kalprotektina.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Reagensi za koagulacijske pretrage

Value

HRK 670,000

Reagensi za koagulacijske pretrage Reagensi za koagulacijske pretrage.

Award criteria

Dodatni kriterij- 2.1.Mehanički princip određivanja PV, APTV, F i TV

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Mogućnost dodavanja više bočica istog reagensa istovremeno na uređaj

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij-2.3. Izravna analiza uzoraka bez potrebe za ponavljanim mjerenjima ili razrjeđenjem u hemolitičnim, ikteričnim ili lipemičnim uzorcima

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Testovi za kvalitativno određivanje droga u urinu

Value

HRK 24,000

Testovi za kvalitativno određivanje droga u urinu Testovi za određivanje droga u urinu.

Award criteria

Dodatni kriterij- Aplikacija uzorka kapanjem na pločicu

20 bodova (20 %)

80 bodova (80 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Reagensi za imunokemiju

Value

HRK 546,000

Reagensi za imunokemiju Reagensi za imunokemiju.

Award criteria

Dodatni kriterij-2.1.Jednokratni nastavci za pipetiranje reagensa i uzoraka

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Kalibracija u 2 točke

10 bodova (10 %)

80 bodova (80 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Testovi za mjerenje FDP

Value

HRK 140,000

Testovi za mjerenje FDP Testovi za mjerenje FDP.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

Value

HRK 19,000

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Testovi za elektroforezu za uređaj u vlasništvu naručitelja (Sebia)

Value

HRK 94,000

Testovi za elektroforezu za uređaj u vlasništvu naručitelja (Sebia) Testovi za elektroforezu.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Testovi za kvalitativno određivanje HP u serumu i Testovi za dokazivanje prisutnosti antitijela na sifilis Tph

Value

HRK 25,000

Testovi za kvalitativno određivanje HP u serumu i Testovi za dokazivanje prisutnosti antitijela na sifilis Tph Testovi za određivanje HP, testovi za antitijela na sifilis Tph.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu za automatski uređaj-alergeni u vlasništvu naručitelja (Unicap)

Value

HRK 286,000

Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu za automatski uređaj-alergeni u vlasništvu naručitelja (Unicap) Testovi za određivanje tvari u serumu.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Reagensi za hematologiju

Value

HRK 380,000

Reagensi za hematologiju Reagensi za hematologiju.

Award criteria

Dodatni kriterij- 2.1.Brojenje eritroblasta u KKS-u i automatska korekcija broja Lkc na jednom uređaju

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij- 2.2.Aspiracijski volumen manji ili jednako 30 uL u otvorenom i automatskom načinu rada barem na jednom uređaju

10 bodova (10 %)

Dodatni kriterij - 2.3.Mod za niski broj Lkc na oba uređaja

10 bodova (10 %)

70 bodova (70 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

Test za dokazivanje krvi u stolici

Value

HRK 15,000

Test za dokazivanje krvi u stolici Test za dokazivanje krvi u stolici.

Award criteria

Rok isporuke

10 bodova (10 %)

90 bodova (90 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

Reagensi za imunokemiju i biokemiju

Value

HRK 4.0 million

Reagensi za imunokemiju i biokemiju Reagensi za imunokemiju i biokemiju.

Award criteria

dodatni kriterij - 2.1.Ponuđeni imunokemijski testovi nemaju interferenciju s biotinom

10 bodova (10 %)

dodatni kriterij- 2.2. Prediktivni i proaktivni servis koji omogućava predviđanje kvara na analizatorima do 3 dana prije nego se kvar dogodi

10 bodova (10 %)

dodatni kriterij- 2.3.Svi reagensi, kontrole i kalibratori za imunokemijske testove trebaju biti spremni za rad "ready to use" (ne smiju biti liofilizirani)

5 bodova (5 %)

dodatni kriterij- 2.4.Svi rutinski testovi postavljeni na imunokemijskoj jedinici koriste jednu istovjetnu kontrolu koja ima deklarirane vrijednosti prema metodi i proizvođaču

5 bodova (5 %)

70 bodova (70 %)

Main site or place of performance

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Study on Sustainable and Resilient Supply of Medical Radioisotopes in the EU– SMER 2

Belgium

Value: 200,000 Euro

United Kingdom : Swindon - X-ray devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 123,000 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Microscopes

Norway

Value: 2.2 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Morpeth - Funeral and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Angiography devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified