Tender description

Predmet nabave je nabava i isporuka vozila za hitnu medicinu – dva (2) vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, tehničkih karakteristika sukladno Tehničkoj specifikaciji koja čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Predmet nabave mora biti sukladan normi HRN EN 1789:2015 (koja je slijednica navedene norme HRN EN 1789:2011) ili jednakovrijednoj normi. Ponuditelj je dužan priložiti uz vozila svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika na adresi Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog kriterija, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Uvjeti izvršenja ugovora

Sukladno DON-u.

Prijedlog ugovora sastavni je dio Dokumentacije o nabavi i u skladu je s odredbama i uvjetima koji su traženi Dokumentacijom o nabavi i koji će biti sklopljen s odabranim Ponuditeljem.

Potpisom i ovjerom prijedloga ugovora iz ove Dokumentacije o nabavi, Ponuditelj prihvaća zadane uvjete ugovora koji će biti sklopljen kada odluka o odabiru ponude bude konačna.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-06-23

10:00

U prostorijama Naručitelja na adresi Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 (prostorija Nastavnog centra – 1. kat, soba broj 4).

Lokalno vrijeme
10:00
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2020-06-23

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2020-05-18
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Josipa Huttlera 2

Osijek

31000

+385 31531304

[email protected]

+385 31531302

https://www.zzhm-obz.hr/

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju. Žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za izjavljivanje žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obavezno sadržava podatke navedene u čl. 420. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.).

Main CPV code 34114122

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

HRK 2.0 million

Locations

Hrvatska, Osijek

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 2.0 million

Predmet nabave je nabava i isporuka vozila za hitnu medicinu – dva (2) vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, tehničkih karakteristika sukladno Tehničkoj specifikaciji koja čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.Predmet nabave mora biti sukladan normi HRN EN 1789:2015 (koja je slijednica navedene norme HRN EN 1789:2011) ili jednakovrijednoj normi. Ponuditelj je dužan priložiti uz vozila svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika na adresi Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Award criteria

Jamstveni rok (JR)

10

cijena ponude (CP)

90

Main site or place of performance

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Josipa Huttlera 2, HR-31000 Osijek.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Firefighting vehicles

Norway

Value: 666,340 Euro

Norway : Oslo - Wheeled loaders

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Printed matter and related products

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Parts and accessories for vehicles and their engines

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Hire of passenger transport vehicles with driver

Ireland

Value: 572,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling