Tender description

Javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i to govorne usluge, podatkovne usluge, kao i ostale specificirane usluge samostalno ili zajedno s odgovarajućim uređajima za korištenje govornih ili podatkovnih usluga i dodijeljenim pretplatničkim brojem.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Uvjeti izvršenja ugovora

Javni Naručitelj će sklopiti okvirni sporazum u ime svih Naručitelja iz toč. 1.2. dokumentacije o nabavi za razdoblje od 4 godine sa jednim ponuditeljem koji bude odabran sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma.

Ugovori na temelju okvirnog sporazuma sklapat će se samo između Naručitelja navedenih u toč. 1.2. dokumentacije, u čije je ime okvirni sporazum sklopljen te gospodarskog subjekta koji je stranka sklopljenog okvirnog sporazuma. Predviđa se sklapanje 4 pojedinačna ugovora u trajanju od 12 mjeseci sa odabranim gospodarskim subjektom.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, za sve važeće ovlaštenje

— važeća Potvrda o primitku prethodne obavijesti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za djelatnost javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i djelatnost usluge davanja pristupa Internetu, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, 72/17) i odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Narodne novine, broj 154/11, 149/13, 82/14 i 24/15, 42/16, 68/19).Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-31

10:00

Pula, Forum 2/II, soba 29.

Ardena Duras, Tatjana Kancelar, Dražen Stepanov.

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-31
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
10:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-27
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Članak 406. ZJN-a 2016.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

UO za financije i opću upravu, Odsjek za opće poslove

Forum 2

Pula

52100

+385 52371901

[email protected]

+385 52211939

Main CPV code 64210000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

HRK 3.5 million

Locations

Hrvatska, Pula

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 3.5 million

Javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i to govorne usluge, podatkovne usluge, kao i ostale specificirane usluge samostalno ili zajedno s odgovarajućim uređajima za korištenje govornih ili podatkovnih usluga i dodijeljenim pretplatničkim brojem.

Main site or place of performance

Pula.

Award criteria

Rok realizacije usluge

10 %

Pristupna informacijsko-komunikacijska mreža

30 %

Najniža cijena

60 %

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Telecommunications services

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : London - Television services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Reading - Mobile-telephone services

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Telecommunications services

Ireland

Value: 265,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Bacteriological analysis services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Telecommunications-infrastructure maintenance services

Ireland

Value: 3.5 million Euro

Denmark : Ballerup - Telecommunication services except telephone and data transmission services

Denmark

Value: 30.0 million Danish Krone