Tender description

Lijekovi za 2019.Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 212-484291

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures

Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta ili razloge poništenja,

— primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja,

— primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, o odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja,

— primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-28 Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of HRK 1,786,250 to 11 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.8 million

Locations

Hrvatska, Rab

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Grupa A

Value

HRK Not specified

Grupa A Lijekovi.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa B

Value

HRK Not specified

Grupa B Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa C

Value

HRK Not specified

Grupa C Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa D

Value

HRK Not specified

Grupa D Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa E

Value

HRK Not specified

Grupa E Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa F

Value

HRK Not specified

Grupa F Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa G

Value

HRK Not specified

Grupa G Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa H

Value

HRK Not specified

Grupa H Lijekovi za 2019.

Award criteria

rok isporuke

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa I

Value

HRK Not specified

Grupa I Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa J

Value

HRK Not specified

Grupa J Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

Grupa K

Value

HRK Not specified

Grupa K Lijekovi za 2019.

Award criteria

Rok isporuke.

10 %

Cijena

90 %

Main site or place of performance

PB Rab.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 57.4 million Denar

Malta : Floriana - Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 817,740 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone