This tender in no longer available.

Tender description

Sustavi za depoziciju.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Uvjeti izvršenja ugovora
Kako je navedeno u DON-u.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastanaPostupak

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-17
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-17

11:00

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
11:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-09 Main CPV code 38000000

Bidding information

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 2.6 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 2.6 million

Sustavi za depoziciju

Main site or place of performance

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Award criteria

Brzina ispumpavanja komore, postizanje vakuuma od 10-8 mbar (kod točke 1.2 Vakuumske pumpe i mjerači vakuuma)

7

Preciznost kontrole plinova (kod točke 1.5 Plinovi)

5

Mogućnost inklinacije nosača uzoraka prema osima magnetrona (za ostvarivanje tzv. depozicije pri malom kutu upada čestica

1

Ionski izvor za čišćenje (sputteriranje) podloga/uzoraka te za tzv. ionski potpomognutu depoziciju (in-situ Ar etching)

3

In-situ uvođenje maski iznad podloga za precizno oblikovanje geometrije filma

2

Fleksibilna orijentacija/pozicija 2 katode/magnetrona – za tzv. off-axis depozicije

2

Opcija hlađenja podloge nosača uzoraka tekućim dušikom

2

Jamstvo

8

70

Yes

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP) KK.01.1.1.11

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Dudelange - Spectrometers

Luxembourg

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Ireland

Value: 1.1 million Euro

United Kingdom : Manchester - Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Sweden : Stockholm - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Laser diodes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 401,600 Pound Sterling

Norway : Bergen - Microscopes

Norway

Value: Not specified

Norway : Drammen - Drawing and painting software development services

Norway

Value: Not specified