This tender in no longer available.

Tender description

Farmaceutsko-tehnološka oprema – Uređaji za proizvodnju i karakterizaciju tableta. Naručitelj provodi ponovljeni postupak nabave za Grupu 2 iz prethodno poništenog postupka nabave evidencijskog broja OPVV/3/2020 za navedenu grupu.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt kao dokaz sposobnosti dostavlja ispunjeni eESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar.

Naručitelj će prije donošenja odluke provjeriti informacije navedene u eESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno ovom odlomku, Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti osim ako već posjeduje te dokumente da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, i to:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-24

10:00

Zagreb.

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-24
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Ponuda mora biti valjana do
2020-11-24
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
10:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-10 Main CPV code 38000000

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 485,983

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 485,983

Uređaji za proizvodnju i karakterizaciju tableta

Yes

Projekt Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova), broj ugovora KK.01.1.1.02.0021 je sufinancirala Europska uni...

Award criteria

Jamstveni rok

20 bodova

80 bodova

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of a Modular and Unmanned Ground Vehicle with Detection Capabilities for EUSECTRA Training Centre

Germany

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Automation system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 89,983 Pound Sterling

Malta : Victoria - Telescopes

Malta

Value: Not specified