This tender in no longer available.

Tender description

Predmet nabave je nabava radio i tehničke opreme u tri grupe:

Grupa 1 – Nabavka radio i tehničke opreme (Projekt NP Paklenica),

Grupa 2 – Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt NP Mljet),

Grupa 3 - Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt PP Biokovo).

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta
Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Uvjeti izvršenja ugovora

a) Ugovor za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 bit će sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi i ponudi odabranog ponuditelja, a zaključit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

b) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 u skladu s uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). U ovom postupku nabave ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

c) Odabrani ponuditelj jamči da će isporučena roba funkcionirati u skladu sa zahtjevima iz Minimalnih tehničkih specifikacija iz ove Dokumentacije o nabavi i tehničkim specifikacijama proizvođača predmetne opreme.

d) Na prava Naručitelja zbog eventualnih materijalnih nedostataka, o kojima je Naručitelj dužan pravodobno i uredno obavijestiti odabranog ponuditelja, stranke su suglasne da će se primijeniti odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

e) Ukupna cijena uključuje sve troškove isporuke robe na lokacijama za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 iz točke 2.6. ove Dokumentacije o nabavi, te jamstveni rok.

f) U slučaju kašnjenja isporuke robe za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 odabrani ponuditelj suglasan je da se ugovorena cijena umanji za 0,2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja do maksimalne ukupne vrijednosti od 10 % (deset posto) ugovorene cijene. Nakon toga Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

g) U slučaju događaja definiranih kao viša sila, odabrani ponuditelji za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 te Naručitelj imaju pravo na razuman period produženja za izvršenje obveza nastalih ovim predmetom nabave, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Obavijest o slučaju više sile stranke su hitno dužne poslati pisanim putem dajući sve potrebne podatke, a izvršenje obaveza iz ugovora stranke će dogovoriti za razdoblje nakon što događaj definiran kao viša sila prestane ili će odlučiti da se zbog događaja više sile ugovor neće realizirati.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2020-01-21
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-01-21

10:00

Galovićeva 8, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Lokalno vrijeme
10:00
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-12-13 Main CPV code 32522000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 340,119

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Nabavka radio i tehničke opreme (Projekt NP Paklenica)

Value

HRK 179,614

Nabavka radio i tehničke opreme (Projekt NP Paklenica) Predmet nabave za Grupu 1 je nabava radio i tehničke opreme.

Yes

„Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ (broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0013)

Main site or place of performance

Mjesto isporuke je u središnjici HGSS-a na adresi Galovičeva 8, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Award criteria

Digitalna ručna radio veza – jamstveni rok

5 %

Ručni GPS uređaj za orijentaciju spašavatelja na terenu – jamstveni rok

5 %

AKU udarna bušilica za izradu sidrišnih točaka u stijeni – jamstveni rok

5 %

85 %

Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt NP Mljet)

Value

HRK 92,128

Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt NP Mljet) Predmet nabave za Grupu 2 je nabava radio uređaja i ostalih tehničkih pomagala.

Yes

„Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ (broj Ugovora: KK.06.1.2.02.0020)

Main site or place of performance

Mjesto isporuke je u središnjici HGSS-a na adresi Galovičeva 8, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Award criteria

Digitalna ručna radio veza – jamstveni rok

5 %

Ručni GPS uređaj za orijentaciju spašavatelja na terenu – jamstveni rok

5 %

AKU udarna bušilica za izradu sidrišnih točaka u stijeni – jamstveni rok

5 %

85 %

Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt PP Biokovo)

Value

HRK 68,376

Radio uređaji i ostala tehnička pomagala (Projekt PP Biokovo) Predmet nabave za Grupu 3 je nabava radio uređaja i ostalih tehničkim pomagala.

Yes

„Novi Adrion - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ (broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0016)

Main site or place of performance

Mjesto isporuke je u središnjici HGSS-a na adresi Galovičeva 8, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Award criteria

Digitalna ručna radio veza – jamstveni rok

5 %

Ručni GPS uređaj za orijentaciju spašavatelja na terenu – jamstveni rok

5 %

AKU udarna bušilica za izradu sidrišnih točaka u stijeni – jamstveni rok

5 %

85 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Information technology services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Radio and television cable services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Festival organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified