Tender description

Ručni terminali s programskom podrškom i bežičnom komunikacijskom sondom za očitavanje brojila električne energije.Postupak

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 175-397757

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-02-08
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

Main CPV code 30213100

Award details

This tender awarded a total of HRK 5,985,320 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 6.0 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 6.0 million

Ručni terminali s programskom podrškom i bežičnom komunikacijskom sondom za očitavanje brojila električne energije.

Main site or place of performance

Mjesta isporuke robe su distribucijska područja HEP–Operatora distribucijskog sustava d.o.o., odnosno točne lokacije navedene u pojedinom ugovoru na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma (narudžben

Award criteria

Jamstveni rok na ručni terminal

0,1

Cijena ponude

0,9

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Provision of Managed Print Services for the EIB Group’s premises in Luxembourg and External Offices

Luxembourg

Value: 5.2 million Euro

Norway : Bergen - Locksmith services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Printed envelopes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Repair and maintenance services

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone