This tender in no longer available.

Tender description

Komunikacijska oprema za automatizaciju SN mreže u skladu sa DON-om.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON-a odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj će, osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u svrhu provjere informacija navedenih u ESPD pri čemu se sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.Postupak

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-18
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-18

10:00

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
10:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-09 Main CPV code 32344250

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.8 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – GPRS standard

Value

HRK 348,000

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – GPRS standard Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – GPRS standard u skladu sa DON-om.

Yes

Operativni program konkurentnost i kohezija, specifični cilj 4d1: Pilot projekti uvođenja naprednih mreža.

Main site or place of performance

Skladišta distribucijskih područja HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (Elektra Zagreb – Vukomerička bb, HR-10410 Velika Gorica, Elektroslavonija Osijek – Zeleno polje bb, HR-31000 Osijek, Elekt...

Award criteria

Jamstveni rok

10 %

90 %

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – digitalni radio modemi

Value

HRK 6.0 million

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – digitalni radio modemi Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – digitalni radio modemi u skladu sa DON-om.

Yes

Operativni program konkurentnost i kohezija, specifični cilj 4d1: Pilot projekti uvođenja naprednih mreža.

Main site or place of performance

Skladišta distribucijskih područja HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (Elektra Zagreb – Vukomerička bb, HR-10410 Velika Gorica, Elektroslavonija Osijek – Zeleno polje bb, HR-31000 Osijek, Elekt...

Award criteria

Jamstveni rok

10 %

90 %

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – TETRA standard

Value

HRK 1.4 million

Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – TETRA standard Komunikacijski uređaj za automatizaciju SN mreže – TETRA standard u skladu sa DON-om.

Yes

Operativni program konkurentnost i kohezija, specifični cilj 4d1: Pilot projekti uvođenja naprednih mreža.

Main site or place of performance

Skladišta distribucijskih područja HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (Elektra Zagreb – Vukomerička bb, HR-10410 Velika Gorica, Elektroslavonija Osijek – Zeleno polje bb, HR-31000 Osijek, Elekt...

Award criteria

Jamstveni rok

10 %

90 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Installation services of communications equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bridgwater - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Tønsberg - Audio-visual equipment

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Information technology services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Radio and television cable services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified