Tender description

Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina za grupu područja Jug.Postupak

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 198-449375

Dopunski podaci

Dodatni podaci

9.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od:

Grupa 1. – 60 000,00 HRK (šezdesettisućakuna),

Grupa 2. – 55 000,00 HRK (pedesetpettisućakuna).

Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja garanciju banke ili može dati novčani polog.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja (HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA i OIB: 46830600751)

Garancija banke mora biti neopoziva, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od članova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude.

Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda sukladno točki 7.2.2. DON-a.

Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN-a Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa Naručitelja IBAN broj HR6824840081400016324 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar otvorenog kod Raiffeisenbank d.d. U pozivu na broj obavezno navesti sljedeći broj: Model HR00 2-36-18, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv grupe predmeta nabave.

Dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se u obliku potvrde banke o izvršenom prijenosu traženog iznosa na račun Naručitelja i prilaže ponudi kao e - potvrda o izvršenoj transakciji.

Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se za svaku grupu zasebno.

Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:

a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

b) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN-a;

c) neprihvaćanja ispravka računske greške;

d) odbijanja potpisivanja Okvirnog sporazuma i/ili nedostavljana jamstva za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-29
Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Main CPV code 71323100

Award details

This tender awarded a total of HRK 1,775,950 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.8 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Zadar i Otoci

Value

HRK Not specified

Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Zadar i Otoci Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Zadar i Otoci.

Additional information

Sukladno DON-u, Tehničkoj specifikaciji, kriterijima za ENP.

Award criteria

Specifično radno iskustvo ovlaštenog inženjera elektrotehnike

12 bodova

88 bodova

Main site or place of performance

Mjesto pružanja usluga je DP Elektra Zadar, odnosno točna(e) lokacija(e) navedena(e) u pojedinom ugovoru na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma (narudžbenici).

Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Dubrovnik

Value

HRK Not specified

Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Dubrovnik Usluge projektiranja elektroenergetskih građevina - područje Dubrovnik.

Additional information

Sukladno DON-u, Tehničkoj specifikaciji i kriterijima za odabir ENP.

Award criteria

Specifično radno iskustvo ovlaštenog inženjera elektrotehnike

12 bodova

88 bodova

Main site or place of performance

Mjesto pružanja usluga je DP Elektrojug Dubrovnik, odnosno točna(e) lokacija(e) navedena(e) u pojedinom ugovoru na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma (narudžbenici).

SIMILAR TENDERS

Norway : Molde - Engineering services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Building consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Laboratory services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Holmestrand - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Trim - Technical services

Ireland

Value: 300,000 Euro