This tender in no longer available.

Tender description

Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, του υποέργου 1: Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) υγείας, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των τμημάτων:

3) οδοντιατρικό μηχάνημα πλήρες·

4) αντλία έκχυσης ογκομετρική·

5) φυγόκεντρος,

μέσω Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο. Φορέας: Νοσοκομείο Κοζάνης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να έχουν συνάψει τουλάχιστον 1 σύμβαση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα «αντίστοιχου προϋπολογισμού»·

β) να κατατεθούν βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης συμβάσεων, αντίστοιχου αντικειμένου και προϋπολογισμού·

γ) να διαθέτουν το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κ.λπ., που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά, στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της επαναπροκήρυξης·

δ) οι οικονομικοί φορείς να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης, που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1) κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ναι
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη: 2017, 2016, 2015, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία του προσφερόμενου είδους της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..Διαδικασία

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2019-01-09

10:00

Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Κοζάνης.

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Ημερομηνία
2019-01-02
Notice number in the OJ S
2018/S 013-025038
Είδος διαγωνισμού
Open

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
ναι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Αθήνα

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2018-09-21
Precise information on deadline(s) for review procedures

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Αθήνα

Main CPV code 33141620

Bidding information

Bidding deadline

2 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 22,822

Locations

Ελλάδα, Κοζάνη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Οδοντιατρικό μηχάνημα πλήρες.

Value

EUR 17,741

Οδοντιατρικό μηχάνημα πλήρες. Οδοντιατρικό μηχάνημα πλήρες· τεμάχιο 1.

Yes

MIS 5007760

Main site or place of performance

Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», Οδοντιατρικό Τμήμα.

Award criteria

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές τής επαναπροκήρυξης

60 %

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (βάρος, μέγεθος, ευκολία χρήσης κ.τ.λ.)

10 %

Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρόνος εγγύησης 2 ετών, βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 3 ετών με 110, 4 ετών και άνω με 120· ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά)

20 %

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών)

10 %

100 %

Αντλία έκχυσης ογκομετρική.

Value

EUR 2,903

Αντλία έκχυσης ογκομετρική. Αντλία έκχυσης ογκομετρική· τεμάχια 2.

Yes

MIS 5007760

Main site or place of performance

Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», Παιδιατρική Κλινική.

Award criteria

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές τής επαναπροκήρυξης

60 %

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (βάρος, μέγεθος, ευκολία χρήσης κ.τ.λ.)

10 %

Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρόνος εγγύησης 2 ετών, βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 3 ετών με 110, 4 ετών και άνω με 120· ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά)

20 %

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών)

10 %

100 %

Φυγόκεντρος.

Value

EUR 2,177

Φυγόκεντρος. Φυγόκεντρος· τεμάχιο 1.

Yes

MIS 5007760

Main site or place of performance

Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», Τμήμα Αιμοδοσίας.

Award criteria

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές τής επαναπροκήρυξης

60 %

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (βάρος, μέγεθος, ευκολία χρήσης κ.τ.λ.)

10 %

Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρόνος εγγύησης 2 ετών, βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 3 ετών με 110, 4 ετών και άνω με 120· ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά)

20 %

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών)

10 %

100 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Surface dressing

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling