This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 45 części.

3. CPV: 33183100-7; 33184200-5; 33168000-5; 33161000-6; 33140000-3; 33141640-8; 33141200-2.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do jednej, kilku, lub wszystkich części zamówienia.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji umowy: ................................... od daty podpisania umowy tj. ............................................ do dnia ............................

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego- zgodnie z SIWZ na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-06-21
Warunki otwarcia ofert

2018-06-21

10:00

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, Sekretariat Dyrekcji, II piętro, pok. 203.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:45
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 oraz art. 26 ust. 2f ustawy PZP:

Dla wyrobów medycznych: Dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania dla przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.) – aktualne na dzień składania ofert.

Dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi: Dokumenty dopuszczenia do obrotu – aktualne na dzień składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY:

1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy- Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia

2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

3. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.

4. Oświadczenie wstępne w postaci JEDZ Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia.

5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

6. Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-11/18.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych -Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Warszawa

+48 224587702

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy PZP.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się:

a)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy

b)wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c)wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 a) i b) – odwołanie wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7.Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

Main CPV code 33183100

Bidding information

Bidding deadline

21 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Ostrołęka

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1

Value

PLN Not specified

Część 1

Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, tytanowy: kąt zagięcia przynasady bliższej gwoździa około 10 stopni. Długość L 285 do 420 mm, średnica d- 8-12 mm. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej z zagięciem anatomicznym części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika; Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny, stalowy lub tytanowy. Długość od 150 do 300 mm, średnica od 7 do 9 mm. W wersji litej lub kaniulowanej, w części dalszej otwory ryglujące, zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą wsteczną; Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, stalowy lub tytanowy. Długość 150 mm w wersji krótkiej oraz 200 mm - 320 mm w wersji długiej. Średnica od 7 do 9 mm. W części bliższej minimum 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące; Śruby zaślepiające lub kompresyjne do w/w gwoździ; Wkręty blokujące, blokujące trzonowe lub rekonstrukcyjne do w/w gwoździ o średnicy 2-10 mm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 2496 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 2

Value

PLN Not specified

Część 2

Drut prowadzący DSB/DSK; Śruba zespalająca DSB/DSK z gwintem o długości 18 lub 27 i średnicy 12,5 lub 16 mm o długości od 60 do 110 mm; Śrubopłytka DSB o ilości otworów od 3 do 14, długość szyjki od 25 do 38 mm; Śrubopłytka DSK o ilości otworów od 4 do 12, długość szyjki 25 mm; Śruby kompresyjne DSB/DSK.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 139 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatniości

40 %

Część 3

Value

PLN Not specified

Część 3

Drut do wiązań o średnicy od 0,8 do 2,0 x 10 m.b.; Druty Kirschnera gwintowane o długości od 150 do 250 - 310 mm i średnicy od 1,5 mm do 3,0 mm.; Druty Kirschnera o długości od 150 mm do 310 mm i średnicy od 0,8 do 3,0 mm. Podwójne ostrze trójgraniaste /obustronne/ lub jednostronne; Endoproteza głowy kości promieniowej, cementowa, modularna, składana z dwóch części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w średnicach 20, 22, 24 mm. Części protezy połączone na zasadzie przegubu umożliwiającego głowie protezy ruchy rotacyjne.; Gwoździe Rusha o średnicy od 2,4 do 3,2 i długości od 50 mm do 240 mm.; Gwoździe Steinmanna o średnicy od 3,0 do 4,0 i długości od 80 do 300 mm.; Opaska uciskowa pneumatyczna z przewodem ciśnieniowym kompatybilna z aparatem firmy CHM; Płytka klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5 mm - 17,5 mm / z udostępnieniem płytek i narzędzi na zabieg/; Płytka kształtowa tytanowa, blokowana od stopy T ukośna lub X. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu; Płytka prosta, szeroka blokowana z ograniczonym kontaktem od 6 do 14 otworów z wyprofilowaniem części trzonowej do zakładania płytki metodą minimalnego cięcia; Płytka rekonstrukcyjna przy złamaniach miednicy prosta i wygięta pod wkręty o średnicy od 3,5 do 4,5 mm; Podkładki do wkrętów; Prowadnica śródszpikowa stosowana podczas zespoleń kości metodą śródszpikową o średnicy od 1,8 do 2,5; Rozwiertaki śródszpikowe giętkie o średnicy 6,0 - 14,0 mm; Wiertła kaniulowane do n/w wkrętów; Wiertła ortopedyczne o średnicy od 1,0 do 4,5 mm; Wkręt gąbczasty, stalowy lub tytanowy o średnicy 6,5 mm i długości od 25 mm do 115 mm, samogwintujący z pełnym i niepełnym gwintem; Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm o długości od 50 mm do 115 mm.

Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy od 3,5 mm do 5,0 mm o długości od 16 mm do 75 mm z pełnym i niepełnym gwintem; Wkręt korowy, tytanowy lub stalowy, tradycyjny lub samogwintujący o średnicy 4,5 i długości od 12 mm do 70mm; Wkręt kostkowy, samogwintujący o średnicy 4,5 mm i długości od 25 mm do 70 mm; Wkrętaki kaniulowane do w/w wkrętów; Wkręt blokowany tytanowy, samogwintujący z częścią gwintowaną walcową o średnicy 5,0 mm o długości od 12 do 60 mm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1550 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 4

Value

PLN Not specified

Część 4

Płytka anatomiczna blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości, prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów, w części nasadowej minimum 7 otworów blokowanych z gwintem w pełnym obwodzie; Płytka blokowana anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska lub szeroka prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 5 otworów z ograniczonym kontaktem z kością. Depozyd po minimum 1 sztuce dla każdego rozmiaru z możliwością zwiększenia do 2 sztuk dla każdego rozmiaru; Płytka kształtowa, blokowana tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem walcowym o pełnym obwodzie. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Depozyd w ilości od 2 szt dla każdego rozmiaru; Płytka tytanowa wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem, od 4 do 14 otworów z zakończeniem części trzonowej odpowiednio wyprofilowanym do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Depozyd w ilości od 2 szt. Dla każdego rozmiaru; Płytka tytanowa, blokowana obojczykowa "S" lewa i prawa od 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie otworu zapewniających pewną stabilizację; Płytka wyrostka łokciowego, anatomiczna do bliższej nasady kości łokciowej przeznaczona do stabilizacji wyrostka łokciowego, prawa i lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych, w części nasadowej minimum 8 otworów blokowanych. Płytka o długości od 88 do 181 mm.; Wkręt blokowany, tytanowy samogwintujący o średnicy 3,5 mm i długości od 12 do 80 mm; Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący o średnicy 3,5 mm i długości od 12 mm do 80 mm; Wkręt tytanowy, korowy samogwintujący z gniazdem sześciokątnym lub torks o średnicy 2,7 mm i długości od 8 do 30 mm /wraz z użyczeniem wkrętaków z końcówką torks- 2szt./; Wkręty Herberta tytanowe kaniulowane do zespoleń kości łódeczkowatej o średnicy od 3,0 do 3,9 mm i długości od 16 do 30 mm; Wkręty tytanowe blokowane samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub torks, część gwintowana łba walcowa o średnicy 2,4 mm i długości od 10 do 40 mm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5301 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 5

Value

PLN Not specified

Część 5

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia odkolanowym. Gwóźdź o krzywej ugęcia 1275mm i średnicy dalszej 13mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości23-30mm oraz 37-44mm od kończ gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15mm i 45-51mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6,0mm w długościach 30-110 (co 5mm), pozwalajace na uzyskanie stabilności kątowej bez uzywania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o srednicy 10, 11,5, i 13mm w długościach 16, 20, 24, 28-44cm (co2cm),a prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ keótkich (16, 20, 24cm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5,0mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60mm (z przeskokiem co 2,5mm) i 65-100 (co 5mm). Dla gwoździ długich (28-44cm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5,0mm w długościach 20-60mm (z przeskokiem co 2,5mm) i 65-100mmz przeskokiem co 5mm. Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalaja na uzyskanie stabilności katowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnychoraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby +zaślepka.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 273 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 6

Value

PLN Not specified

Część 6

Płyta tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5,0 mm i 4,0 mm; korowe o średnicy 4,0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5,0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5,0 mm i 4,0 mm; korowe o średnicy 4,0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5,0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilizacji kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia śruby od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8,0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Mozliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio: 238, 278, 317, 355, 393 mm. W skład kompletu wchodzi: 1 płyta, 4 śruby blokowane, 1 śruba korowa, 2 śruby gabczaste kaniulowane, 1 śruba gąbczasta, 7 zaślepek blokujących, 1 śruba jednokorowa.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1076 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 7

Value

PLN Not specified

Część 7

Płytka tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością, blokujaco-kompresyjna do złamań dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty: 5 otworów na śruby korowe o średnicy 5,0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5,0 mm z częściowym gwintem 32 mm- mozliwość założenia śrub w głowie pod róznymi kątami wraz z mozliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku 9 mozliwości uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8,0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomoca śruby korowej lub gąbczastej) oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8,0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe posiadają: 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246, 324 mm. W skład kompletu wchodzi: 1 płyta, 3 śruby blokowane, 1 śruba korowa, 2 śruby gąbczaste kaniulowane, 1 śruba gąbczasta, 7 zaślepek blokujących.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 939 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 8

Value

PLN Not specified

Część 8

Płytki tytanowe do leczenia złamań śródręcza: płyty proste, rekonstrukcyjne, typu T, Y, ukośne, kondylarne o średnicy 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 mm, 1,9 mm;Śruby tytanowe: 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 mm, 1,9 mm; Płytki tytanowe do leczenia złamań śródręcza, płyty proste, rekonstrukcyjne, typu T, Y, ukośne, kondylarne o średnicy 2,3 mm.

Śruby tytanowe 2,3 mm, 2,5 mm; Płytki tytanowe do artrodezy nadgarstka: S prawa; S lewa; L prawa; L lewa. Płytki do artrodezy nadgarstka i paliczka: S prawa; S lewa; Śruba korowa tytanowa o średnicy 2.0 mm i długości od 5 mm do 19 mm; Płytki tytanowe do leczenia złamań kości piętowej, kości stopy: płyty proste, typu T, rewizyjne o średnicy 2,7 mm. Płyty klinowe do osteotomii 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; Śruba tytanowa blokowana o średnicy 2,7 mm o długości od 8 do 30 mm; Śruba tytanowa korowa o średnicy 2,7 mm o długości od 8 do 30 mm; Śruba blokowana tytanowa o średnicy 3,5 mm, długości od 14 do 30 mm; Śruba korowa tytanowa o średnicy 3,5 mm o długości od 14 do 30mm; Płyta tytanowa standardowa do artrodezy kostki prawa i lewa; Płyta tytanowa do artrodezy kostki długa prawa i lewa; Śruba tytanowa blokująca o średnicy 4,0 mm i długości od 18 do70 mm; Śruba tytanowa korowa o średnicy 4,0 mm i długosci od 18 do 70 mm.;l Płyta tytanowa do artrodezy MP, płyta uniwersalna do stopy 12 mm- 26 mm; Zestaw- test do sródoperacyjnej oceny zakażenia rany stosowany przy realloplastykach biodra i kolana.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 771zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 9

Value

PLN Not specified

Część 9

Cement ortopedyczny z antybiotykiem stosowany do mocowania implantów ortopedycznych; Igła transpedicularna do n/w zestawu; Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o zwiększonej gęstości i lepkości, czas zastygania cementu powyżej 8 minut. Cement nieprzezierny dla promieni RTG, zestaw jednorazowy, sterylny, wyposażony w mieszalnik/podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu przy jednym pełnym cyklu. Podawanie cementu za pomocą pompy wodnej.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1018 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 10

Value

PLN Not specified

Część 10

Opaska uciskowa pneumatyczna, przewód ciśnieniowy, czujnik przepływu krwi do aparatu firmy Zimmer; Strzykawki do dozowania cementu ortopedycznego kompatybilne z aparatem /pistoletem/ firmy Zimmer; Zestaw służący do przepłukiwania stawów po zabiegach ortopedycznych typu Pulsavac składający się z pistoletu, baterii, końcówki biodro/kolano.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 710 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 11

Value

PLN Not specified

Część 11

Końcówki ablacyjne kompatybilne do aparatu firmy Arthro-Care stosowane przy artroskopii stawu barkowego; Końcówki ablacyjne kompatybilne do aparatu firmy Arthro-Care stosowane przy artroskopii stawu kolanowego.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 617 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 12

Value

PLN Not specified

Część 12

Gwoździe typu TEN śródszpikowe, tytanowe do zespoleń kości długich o średnicy od 1,5 do 4 mm wraz z kompletem zaślepek; gwóźdź; zaślepka; System do zespolenia złamań tylnej krawędzi panewki biodra: dwie płytki z dwoma ostrymi kolcami i otworami do śrub i wyprofilowana płytka układana wzdłuż krawędzi panewki stanowiąca łącznik między nimi. płyta sprężysta; płyta rekonstrukcyjna; śruba.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 622 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 13

Value

PLN Not specified

Część 13

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań przezkrętarzowych, rekonstrukcyjny krótki. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4 stopnie, 15 stopni antewersji i krzywej ugięcia 1275mm oraz srednicy bliższej 15,5mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległosci60-65mm od końca gwożdzia. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11,5, 13, 14,5mm w długości 21,5cm z klamerkowym końcem z nacięciami dla gwoździ o srednicy powyżej 11,5mm. Kąt CCD 125 stopni, 130 stopni, 135 stopni. Jeden przezierny celownik do zakładania gwoździ o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o śtednicy 10,5mm w długosciach 70-130mm (z przeskokiem coco 5mm) wraz ze śruba blokującą. Mozliwość uzycia pinu antyrotacyjnego o srednicy 3,0mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10, 15mm. Śruby blokujące o średnicy 5,0mm z pełnym lub niepełnym gwintem w; długościach 20-100mm (od 20-60mm co 2,5mm oraz od 65-100mm co 5mm.). Kompletstanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna + śruba blokująca śrube doszyjkową.; w/w gwóźdź; śruba doszyjkowa; śruba dystalna; zaślepka; śruba blokująca śrubę doszyjkową.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4434 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 14

Value

PLN Not specified

Część 14

Płyta tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco kompresyjna do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5,0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4,5 mm: śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwoscią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8,0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomoca śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samogwintujące o średnicy 4,0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8,0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcie płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8,0 mm wkręcane za pomocą dynamometrycznego śrubokręta 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwośś użycia płyty techniką miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla nej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie, długości płyt odpowiednio 132, 172, 212, 292 mm. W skład kompletu wchodzi: płyta, 3 śruby blokowane, jedna śruba korowa, 2 śruby gąbczaste kaniulowane, 1 śruba gąbczasta, 7 zaślepek blokujących.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4597 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 15

Value

PLN Not specified

Część 15

Jałowe, jednorazowe obłożenie do artroskopii barku ze zbiornikiem na płyny.; Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy oper. trepanacji czaszki.; Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy operacjach kręgosłupa z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniająca dobrą chłonność płynów i nieprzemakalność w stosunku do ciała pacjenta. Dobra wytrzymałość mechaniczna.;' Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy operacjach zakładania protez stawu biodrowego z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniającą dobrą chłonność płynów, barierowość w stosunku do ciała pacjenta, wytrzymałość mechaniczna.; Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy zakładaniu protez stawu kolanowego z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniająca dobrą chłonność płynówi nieprzemakalność w stosunku do ciała pacjenta. Obłożenie zapewniające dobrą wytrzymałość mechaniczna.; Jałowe, jednorazowe obłożenie ze zbiornikiem na płyny stosowane przy operacjach rekonstrukcji ACL. Zestaw z kompletem przylepców. Obłożenia o warstwowej konstrukcji zapewniającej dobrą chłonność płynów, barierowość w stosunku do ciała pacjenta, wytrzymałość mechaniczna.; Jałowy, jednorazowy pokrowiec na kamerę laparoskopową i przewody z możliwością wielokrotnej wymiany optyk o wymiarach około 15 x 250 cm.;Maski operacyjne z ochronną "szybką" na oczy (1 op. = 50 szt.).

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3219 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 16

Value

PLN Not specified

Część 16

Foliowe sterylne, jednorazowe osłony na kamerę Gamma-Finder.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 248 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 17

Value

PLN Not specified

Część 17

Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 10 x 20 cm (1 opak. = 10 szt.); Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 20 x 25 cm (1 opak. = 10 szt.); Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 30 x 35 cm (1 opak. = 10 szt.); Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 60 x 45 cm (1 opak. = 10 szt.); Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 60 x 60 cm (1 opak. = 10 szt.); "Folia ze środkiem bakteriobójczym 60 x 45 cm lub 45 x 50 cm.

(1 opak. = 15 szt.)."

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 18

Value

PLN Not specified

Część 18

Dren brzuszny dł. 40cm z otworami bocznymi silikonowy, od 20 CH do 36 CH; Dren brzuszny dł. 40cm z otworem centralnym, silikonowy, od 24 CH do 36 CH; Gąbka do tamowania krwawień w neurochirurgii typu- spongostan special 7 x 5 x 0,1cm (1 op. = 10 szt.; Kateter do embolektomii i trombektomii jednokanałowy (Fogarty) dł. od 60 do 80 cm, od 2 do 10 C; Kateter do przepłukiwania naczyń dł. 80 i 40 cm, od 2 do 10 CH; Podwieszki do naczyń krwionośnych dł. około 45 - 50 cm, szer. 2 mm, monolityczne, silikonowe.1op=5szt; Sterylne, jednorazowe zestawy do odsysania płynów z pola operacyjnego składające się z drenu o długości około 380 cm. o wewnętrznej średnicy 7 mm i kaniuli odsysającej w rozmiarze od 28 do 32 Ch. Zapewniające duży przepływ i kontrolę ssania, proste i zagięte.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1071 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 19

Value

PLN Not specified

Część 19

Klipsy tytanowe kompatybilne do klipsownicy automatycznej OL 503 firmy Aesculap o parametrach oryginalnych klipsów PL 569T (1 op. = 96 szt.); Klipsy tytanowe kompatybilne do klipsownicy PL 506 firmy Aesculap o parametrach klipsów PL 568T (1 op. = 120 szt.); Ostrza do dermatomu o symbolu katalogowym GB 228R firmy Aesculap; Płytka dociskowa o gradacji 1 x 1.5 i 1 x 3 do tworzenia płatów skórnych siatkowanych /do przeszczepów/ do siatkownic firmy Aesculap (1 op. = 10 szt.).

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 670 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 20

Value

PLN Not specified

Część 20

Części pracujące /końcówki/ do wiertarki artroskopowej Shaver firmy Stryker typu Formula o średnicy od 3,5 do 5,5 mm, jednorazowe; Dren jednorazowy z ciągłym pomiarem ciśnienia z wbudowanym filtrem kompatybilny z posiadanym insuflatorem firmy Stryker (1 op. = 10 szt); Dreny do pompy artroskopowej firmy Stryker /model BP 50040, 95946 Hermes Ready/; Filtr hydrofobowy zabezpieczający przewód ssący-gazowy do pompy ssąco-płuczącej typ P102; Filtr zabezpieczający przewód gazowy insuflatora typu Pneumo-Sure High Flow F114 firmy Stryker; Ostrza do piły firmy Stryker o numerze kat. 6209; Ostrza do piły kompatybilne z posiadaną przez Szpital piłą TPS Sagital Saw firmy Stryker o numerze 5100-33 z możliwością doboru grubości i kształtu; Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z posiadaną przez Szpital piłą firmy Stryker nr kat. 6208, 4108 o długościach od 70 do 100 mm i szerokości cięcia od 0.89 do 1.27 mm; Przewód do gazu z podgrzewaniem kompatybilny do laparoskopu firmy Stryker; Światłowód kompatybilny do źródła światła laparoskopu firmy Stryker; Uszczelki do drenów do w/w pompy /pompa artroskopowa firmy Stryker; Zestaw drenów do pompy ssąco-płuczącej zestawu laparoskopowego firmy Stryker Q111CM283; Zestaw drenów do pompy ssąco-płuczącej zestawu laparoskopowego firmy Stryker typ P102.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3003 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 21

Value

PLN Not specified

Część 21

Akumulatory do wiertarki ortopedycznej z rękojeścią o nr 05.001.201 firmy Synthes; Akumulatory do wiertarki ortopedycznej o nr 530100 firmy Synthes; Ostrza do piły firmy Synthes o nr rękojeści bateryjnej 05.001.201.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1237 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 22

Value

PLN Not specified

Część 22

Optyka do artroskopii o średnicy 4 mm i kącie widzenia 30 stopni; Zestaw drenów do pompy artroskopowej płuczącej firmy Arthrex (1op. = 10 szt.).

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 388 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 23

Value

PLN Not specified

Część 23

Akcesoria /elektrody/ do narzędzi pracujących do aparatu Liga-Sure. Elektroda typu LS 2071 (1 opak. = 12 szt.); Akcesoria /elektrody/ do narzędzi pracujących do aparatu Liga-Sure. Elektroda typu LS 2111 Liga Sure AXS (1 opak. = 12 szt.); Akcesoria /elektrody/ do narzędzi pracujących do aparatu Liga-Sure. Elektroda typu LS 3091 Liga Sure Max (1 opak. = 12 szt.); Ładunki do n/w staplera; Stapler liniowy z nożem, prosty o długości części pracującej 75 mm z regulacją grubości / wysokości zespolenia.; Stapler okrężny, wygięty z uchylną główką /b. ważne/ ułatwiającą usuwanie urządzenia po zespoleniu jelita. Stapler o średnicy części pracującej od 25 do 34 mm.; Staplery liniowe o długości części pracującej 60 i 90 mm z zszywkami od 3,5 do 4,8 mm z możliwością regulacji grubości zespalanych tkanek.; Sterylne jednorazowe ładunki o długości 60 i 90 mm z zszywkami od 3,5 do 4,8 mm do w/w staplerów.; Staplery liniowe typu TA z łamaną głowicą o długości części pracującej 60-90 mm ze zszywkami o długościach 3,5 - 4,8 mm z możliwością regulacji zespalanych tkanek; Uchwyt monopolarny /elektroda czynna/, wielorazowa z możliwością cięcia i koagulacji, kompatybilny z generatorem Valleylab Force FX Uchwyt monopolarny z końcówką pracującą w osłonie argonu, jednorazowy, sterylny z funkcją cięcia i koagulacji, kompatybilny dla generatora Valleylab Force FX; Wielorazowego użytku przewód elektrody biernej o długości 5m kompatybilny do generatora Valleylab Force FX; Wielorazowego użytku przewód elektrody biernej żelowej jednorazowego użytku o długości ok. 5m kompatybilny do generatora Valleylab Force FX; Jednorazowe urządzenia /narzędzia/ do ewakuacji narządów usuwanych sposobem laparoskopowym. Urządzenia wyposażone w owalną torebkę podtrzymywaną przez samorozprężający się pierścień metalowy umożliwiający zarówno manipulowanie rozwiniętym workiem jak i wielokrotne otwieranie i zamknięcie worka. Worki wyposażone w nitki ściągające umożliwiające zamknięcie worka wypełnionego materiałem tkankowym. Pierścień worka połączony z prętem- rączką umożliwiającą operowanie otwartym workiem przez operatora z zewnątrz. Średnica tubusa narzędzia dostosowana do trokara o średnicy wewnętrznej 10 mm. Uchwyt narzędzia typu nożycowego. Średnica pierścienia w dwóch wymiarach: 80-90 mm i 100 - 120 mm odpowiednio o pojemnościach: 150 - 300 ml. i 200 - 450 ml; Żelowa, jednorazowa elektroda bierna typu REM (1 opak. = 50 szt.); Jednorazowy system do usuwania płynów z podłóg sal operacyjnych. System składa się z płytki aspirującej, drenu łączącego płytkę z urządzeniem ssącym, uchwytu- drążka prowadzącego płytkę.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5782 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 24

Value

PLN Not specified

Część 24

Przewód do koagulacji bipolarnej kompatybilny z generatorem firmy Valleylab Force FX do narzędzi stosowanych przy operacjach sposobem laparoskopowym; Elektroda pętlowa o średnicy pętli 20 mm stosowana przy zabiegach elektrokonizacji szyjki macicy; Elektroda pętlowa o średnicy pętli 15 mm stosowana przy zabiegach elektrokonizacji szyjki macicy; Elektroda pętlowa o średnicy pętli 17 mm w kształcie owalu stosowana przy zabiegach elektrokonizacji szyjki macicy; Uchwyt monopolarny/ elektroda czynna/, wielorazowy z możliwością cięcia i koagulacji do generatora SPECTRUM firmy EMED; Wielorazowego użytku przewód elektrody biernej, żelowej kompatybilny do generatora SPECTRA firmy EMED.; Wielorazowego użytku przwód bipolarny do generatora SPECTRUM firmy EMED.; Elektroda neutralna, hydrożel, dzielona, jednorazowa kompatybilna do złącza przewodu elektrody biernej generatora SPECTRUM firmy EMED.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2604 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 25

Value

PLN Not specified

Część 25

Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwoscią rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 15 x 15cm; Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwoscią rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 20 x 30cm; Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwoscią rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 30 x 30cm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 34zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 26

Value

PLN Not specified

Część 26

Dwudrożne cewniki typu Dufor w rozmiarach od 20 do 24 CH z możliwością rozprężenia balona do 120 cm

3

, silikonowe; Trójdrożne cewniki typu Dufor w rozmiarach od 20 do 24 CH z możliwością rozprężenia balona do 120 cm

3

, silikonowe; Cewniki typu Foley w rozmiarach 10- 26 CH.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 243 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 27

Value

PLN Not specified

Część 27

Zestaw do operacji metodą nadłonową, beznapięciową wysiłkowego nietrzymania moczu; Zestaw do operacji metodą przez otwory zasłonowe, beznapięciową wysiłkowego nietrzymania moczu.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 383 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 28

Value

PLN Not specified

Część 28

Barwne oznaczniki chir. szer. 2 mm dł. 900 mm; Obłożenia stolika operacyjnego Mayo, jałowe, jednorazowe na bazie włókniny o wymiarze około 145 x 80 cm; Osłona na głowicę aparatu RTG- folia polietylenowa o wymiarach 80 x 80 i 120 x 120.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 89 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 29

Value

PLN Not specified

Część 29

Jednorazowe, niewchłanialne siatki stosowane w oparacjach przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina 7,5 cm - 8 cm x 15 cm; Jednorazowe, niewchłanialne siatki stosowane w oparacjach przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina 10 cm x 15 cm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 89 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 30

Value

PLN Not specified

Część 30

Jałowy jednorazowy zestaw podciśnieniowy do drenażu ran typu Uno-Vac; Jednorazowe, jałowe szczotki do chirurgicznego mycia; Łączniki do drenów schodkowe od 6 do 10 - 12 mm; Płytki stomijne uniwersalne; Retraktor narządów miękkich o pojemności chłonnej 200 ml; Sterylne, jednorazowe końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, prosta z kontrolą siły ssania.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 980 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 31

Value

PLN Not specified

Część 31

Kateter do śródoperacyjnego szynowania jelit dł. 300 cm, 18 - 26 CH.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 21 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 32

Value

PLN Not specified

Część 32

Jednorazowa końcówka pracująca do trepanacji czaszki o wymiarach części tnącej 14/11 mm do elektronarzędzia firmy Stryker. Końcówka odpowiadająca parametrami trepanowi typu Zyphr firmy Stryker; Jednorazoweostrze do kraniotomii czaszki kompatybilne z elektronarzędziem firmy Stryker- długie /95 mm dł., ostrze 1,7 x 16 mm/ krótkie /dł. 65mm ostrze 1.7 x 16 mm; Klipsy tytanowe kompatybilne do klipsownicy firmy Stryker o parametrach klipsów LT300 (1op. = 120 szt.).

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1397 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 33

Value

PLN Not specified

Część 33

Sterylne pokrowce foliowe na ramię C firmy Siemens typu Arcadis Avantic, trzyczęściowe: na wzmacniacz, ramię C i źródło RTG; Sterylne pokrowce foliowe na ramę C firmy Siemens typu Arcadis Orbic jednoczęściowy.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 38 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 34

Value

PLN Not specified

Część 34

"Minimalnie inwazyjny system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele i enterocele.

System sterylny całkowicie jednorazowy, implantowany wyłącznie drogą przezpochwową składający się z:

1. Jednego narzędzia- łukowato wygiętej igły o grubości 2 - 3 mm z plastikową osłoną. Uchwyt narzędzia wykonany z tworzywa umożliwiającego pewny chwyt nawet w mokrej rękawiczce.

2. Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z:

— ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3 mm i gęstości 23,0 - 23,9 g/m2 o wymiarach 5 x 14 cm, szerokość siatki na poziomie mocowania 9 cm,

— dwóch ramion podtrzymujących z polipropylenowymi kotwiczkami; dwóch polipropylenowych zabezpieczeń.".

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 408 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 35

Value

PLN Not specified

Część 35

Jednorazowy trokar 12 mm z możliwością bocznej desuflacji z redukcją 5-12 mm, kaniula karbowana; Jednorazowa wchłanialna podwiązka pętlowa z systemem wprowadzającym służąca do zaopatrywania kikuta wyrostka robaczkowego usuwanego sposobem laparoskopowym. Podwiązka o grubości 2,0; Klipsy polimerowe w wymiarze XL do klipsownicy służącej do zaopatrywania kikuta wyrostka robaczkowego.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 225 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 36

Value

PLN Not specified

Część 36

Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty lamp operacyjnych. Osłonki wykonane z giętkiego, cienkiego, wytrzymałego plastiku, wytrzymujące wielokrotne dotykanie w celu ustawienia lampy operacyjnej bez utraty sterylności, głębokość osłonki 9 cm. Osłonki posiadają specjalne wypustki uniemożliwiające zsuwanie się z uchwytu lamp. Nakładka posiada sztywny, wzmocniony kołnierz ochronny o średnicy 13 cm który zapobiega przypadkowemu dotknięciu niesterylnych części lamp. Osłonki pakowane podwójnie w jednym sterylnym opakowaniu. Osłonki kompatybilne z uchwytami użyczonymi na potrzeby bloku z firmy Zarys; Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty lamp operacyjnych. Osłonki wykonane z giętkiego, cienkiego, wytrzymałego plastiku, wytrzymujące wielokrotne dotykanie w celu ustawienia lampy operacyjnej bez utraty sterylności, głębokość osłonki 9 cm. Osłonki posiadają specjalne wypustki uniemożliwiające zsuwanie się z uchwytu lamp; Nakładka posiada sztywny, wzmocniony kołnierz ochronny o średnicy 13 cm który zapobiega przypadkowemu dotknięciu niesterylnych części lamp. Osłonki pakowane pojedynczo w jednorazowe sterylne opakowanie. Osłonki kompatybilne z uchwytami użyczonymi na potrzeby bloku z firmy Zarys; Zbiornik z pokrywą wciskaną do ssaka elektrycznego typu Viktoria II firmy Cheiron o pojemności 4l; Zbiorniki do ssaka próżniowego z pokrywą wciskaną o pojemności 2l; Zestaw składający się z 3l. pojemnika i uchwytu umożliwiającego jego umocowanie do szyny o grubości 10mm i szerokości 25 - 30 mm; Jednorazowe wkłady workowe do w/w pojemników. Wkłady z zastawką hydrofobową automatycznie odcinajacą dopływ płynów w momencie maksymalnego wypełnienia worka. Proszek żelujący w rozpuszczalnych saszetkach fabrycznie umieszczonych wewnątrz worka.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 776 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 37

Value

PLN Not specified

Część 37

Stapler jednorazowego uzytku do zszywania skóry zszywkami powleczonymi teflonem.W magazynku zszywacza znajduje się 30-35 zszywek,grubość zszywek 0,58mm/+,-10 %,wymiary zszywki 6,9x4,2 mm/+,-10 %,zszywki umożliwiają badania CT,MR; Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 873 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 38

Value

PLN Not specified

Część 38

Koszulka dostępu moczowodowego,służącad do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych,ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych,umożliwiajaca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy .Powłoka hydrofilna zawierająca 1 kanał roboczy.Rozmiary:od 9,5Fr do 12Fr i długość od 35 do 55 cm; Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną prostą końcówką 3cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” i 0,38” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru; Prowadniki wiodące hydrofilne biale, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru; Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr i 6 Fr dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamkniety, średnica pętli pęcherzowej 2 cm,,Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie; Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 m-cy, podwójnie zagięty Rozmiar stentu 4.7 Fr dł 26/28 cm, 6 Fr dł. 26/ 28 cm z końcami otwarty - otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru, popychacz z mechanizmem blokującym.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1641 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Jakość

20 %

Część 39

Value

PLN Not specified

Część 39

Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany z nitinolu, przeznaczony do usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, specjalna rękojeść umożliwiająca kontrolę podczas ekstrakcji złogów, sztywna prowadnica, rozmiar 10 Fr oraz 12 Fr i długość 38 cm, średnica koszyka 2,0 cm; Ultra sztywny prowadnik Amplatz do wytworzenia kanału nefrostomijnego w trakcie PCNL 0.035" i 0.038" od dł 145 cm; Zestaw balonowego rozszerzadła nefrostomijnego, zestaw zawiera: cieniodajny cewnik balonowy pokryty powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5.0 F, balon z wytrzymałością wywierania stałych ciśnień do 20 atm, urządzenie do napełniania balonu z dzwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz manometrem. Rozmiar balonu po max. wypełnieniu od 6 mm do 10 mm, długość 15 cm. Każdy zestaw zawiera koszulkę Amplatz; Przeźroczysta koszulka Amplatz z rozszerzadlem przeznaczona do wytworzenia kanału nefrostomijnego w przebiegu PCNL, posiadająca cieniodajny pasek widoczny w promieniach RTG, rozmiary: od 24 Fr do 30 Fr o długosci koszulki 16cm do 22cm I dlugosci rozszerzadla 30 cm; Zestaw do utworzenia przezskórnego dostępu do miedniczki nerkowej zawierający: prowadnik z zagiętą końcówką, dwie igły, rozszerzadła od 6 Fr do 16 Fr od długosci 20 cm; Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz zawierajcy: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujace do prowadnika 0.38 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujace do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami; Igła do nakłucia nerki w przebiegu PCNL widoczna w USG o rozmiarch od 18 do 22 Gage i długosci 20 cm; okluzyjny cewnik do połączenia miedniczkowo moczowodowego zawierający silikonowy balon, rozmiar 6 Fr i długość 75 cm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 844 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Jakość

20 %

Część 40

Value

PLN Not specified

Część 40

Sterylny.Skład zestawu:cewnik typu JJ typ otwarty/otwarty wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan.Czas implantacji do 12 miesiecy.Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28 cm.Prowadnica hydrofilna typu Terumo.Średnica CH 4,8 F; 6,0 F; 7,0 F; Sterylny.Skład zestawu:cewnik typu JJ typu otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty,wykonany z poliuretanu.Prowdnica,popychacz.Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28 cm.Wymagane średnice:4,8 F;6,0 F;7,0 F; Koszulka dostępu moczowodowego dł. 35 lub 45 cm rozmiary 10/12F lub 12/14F. Pokrytr hydrożelem z ringiem widocznym w RTG. Koszulka posiadająca możliwość zastosowania 1 prowadnicy i wolnego kanału roboczego; Mechaniczne rozszerzadło moczowodowe dł. 48 cm kompatybilne z prowadnicą 0,038". Rozmiary 8/10 oraz 12/14 . Pakowane indywidualnie; Zestaw do wytworzenia nefrostomii metodą nakłucia (2 igły 18 i 22G, drut wiodący Schullera z miękką końcówką J,rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika nefrostomijnego z koszulką dostępu, cewnik pig-tail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan rozmiar 12F, łacznik Luer- lock z mechanizmem obrotowym; Zestaw do wytworzenia nefrostomii metodą nakłucia (2 igły 18 i 22G, drut wiodący Seldingera z miękką końcówką J,rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika nefrostomijnego z koszulką dostępu, cewnik Malecot wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, rozmiary 12-14F, łacznik Luer- lock z mechanizmem obrotowym.; Zestaw do wytworzenia nefrostomii metodą nakłucia (igła 18G drut wiodący Schullera z miękką końcówką J,rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika nefrostomijnego z rozrywalną koszulką dostępu, cewnik z balonem 100 % silikon z otwartą końcówką 12-14F, scalpel).

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1223 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Jakość

20 %

Część 41

Value

PLN Not specified

Część 41

Jednorazowe, sterylne trokary z bezpiecznym prawidłowo działajacym ostrzem,średnica tubusa 10-11 mm stosowane do zabiegów operacyjnych wykonywanych sposobem laparoskopowym; Jednorazowe, sterylne trokary z bezpiecznym prawidłowo działajacym ostrzem,średnica tubusa 5 mm stosowane do zabiegów operacyjnych wykonywanych sposobem laparoskopowym.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2393 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 42

Value

PLN Not specified

Część 42

Jednorazowe sterylne narzędzie służące do ewakuacji narządów usuwanych podczas operacji sposobem laparoskopowym.Narzędzie z nożycowym uchwytem z tubusem do trokara 10-11 mm z wysuwaną na pręcie torebką o pojemności 1200-1500 ml. Torebka mocowana na samorozprężającym się metalowym kołnierzu połączonym z uchwytem, całość umożliwia sprawne i bezpieczne włożenie narządu do torebki .Torebka zamykana nicią wyprowadzoną na nożycowy uchwyt; Jednorazowe, sterylne bipolarne narzędzie stosowane do laparoskopowych zabiegów operacyjnych przystosowane do współpracy z urzadzeniem zamykającym naczynia np.typu LIGA Sure.Narzędzie umożliwia koagulację tkanek i jednoczesne ich przecięcie,średnica narzędzia 10 mm..

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1650 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 43

Value

PLN Not specified

Część 43

Foliowy pokrowiec na matę elektrochirurgiczną firmy MEGA 2000 o wymiarach 51 x 91 cm (1 op. = 30 szt.); Uniwersalna elektroda powrotna wielokrotnego użytku typu MEGA 2000 do stosowania ze standardowymi, izolowanymi generatorami elektrochirurgicznymi.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 174 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 44

Value

PLN Not specified

Część 44

Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -proste o średnicy 6mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -proste o średnicy 8mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -proste o średnicy 18mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -proste o średnicy 20mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra-proste o średnicy 22-24mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra- aortalnodwuudowe o średnicach 14/7mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -aortalnodwuudowe o średnicach 16/8mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -aortalnodwuudowe o średnicach 18/9mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra -aortalnodwuudowe o średnicach 20/10mm; Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne powlekane solami srebra-aortalnodwuudowe o średnicach 22-24/10-12mm; Protezy naczyniowe z PTFE (politetrafluoroetylenu). Proste, zbrojone o średnicy 6mm; Protezy naczyniowe z PTFE (politetrafluoroetylenu). Proste, zbrojone o srednicy 8mm; Protezy naczyniowe z PTFE (politetra.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5088 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

Część 45

Value

PLN Not specified

Część 45

Łaty naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra, grubość 0,41mm, przepuszczalność ≤ 5mml/cm

2

/min 14/75mm.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 41 zł.

Price

60 %

Main site or place of performance

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Quality criterion

Termin płatności

40 %

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Surgical lights

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Information systems

Norway

Value: Not specified