This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky infliximab pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Dle § 77 ZZVZ Odst. 1 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, předpis zápis do takové evidence vyžaduje: Výpis musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).; Odst. 2 písm. a) podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují: živnostenský rejstřík nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru.; doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována; povolení k distribuci humánních léčivých přípravků, které jsou předmětem této veřejné zakázky.
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-09-04
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
14:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-09-04

14:15

Zasedací místnost č.S1004 v sídle zadavatele

Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce účastníka nebo osoba oprávněná jednat za účastníka. Oprávnění jednat za účastníka musí být doloženo.

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-07-17
Jde o opakovanou zakázku
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 33652300

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 109.5 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 109.5 million

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky infliximab pro léčbu pacientů ve schválených indikacích - Infliximab - 100 MG INF PLV.

Main site or place of performance

Hlavní město Praha - IKEM

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro

North Macedonia : Skopje - Diagnostic agents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.5 million Denar

Norway : Vadsø - Nuclear and radiological protection clothing

Norway

Value: Not specified