This tender in no longer available.

Tender description

Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 de locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Director General — Furtuna Mirela Elena,

— Director Tehnic — Ion Ionescu,

— Director Economic — Iftode Florica,

— CFP — Lungu Profira.

Membrii comisiei de evaluare:

— Puscoi Daniela — presedinte,

— Tocu Nicu — membru,

— Tasca Vasile — membru,

— Stan Adela — membru,

— Neculai Sava — membru.

Membrii de rezerva: Paraschiv Virginica, Cladiade Mariana, Tocu George.

Precizare: Ofertantul/Ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul) care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul Beneficiarului sunt exclusi din procedura de atribuire.

Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

Nota: Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.

— Certificat de atestare fiscala emis de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor publice, din care sa reiasa situatia operatorului economic — original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta,

— Certificat de atestare fiscala emis de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, din care sa reiasa situatia operatorului economic — original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din... detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-10-15

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

The procurement involves the establishment of a framework agreement

20

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-01-15
Data
2018-10-15

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 actualizata — 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.
Informații suplimentare

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

— comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea „Intrebari”),

— operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente/informatii care lipsesc din oferta.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte depuse au acelasi punctaj, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret.

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-06
Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 60182000

Bidding information

Bidding deadline

15 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Galați

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lotul 5 — Zona 5

Value

RON Not specified

Lotul 5 — Zona 5 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini: cantitate minima acord-cadru lot 5 — 12 ore functionare si 12 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 5 — 3 177 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 5 — 28 350 ore functionare si 4 050 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 5 — 5 994 000 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 2 — Zona 2

Value

RON Not specified

Lot 2 — Zona 2 Inchiriere de utilaje specifice pentru desfasurarea activitatii de deszapezire în Municipiul Galati.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini: cantitate minima acord-cadru lot 2 — 12 ore functionare si 12 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 2 — 3 177 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 2 — 23 625 ore functionare si 3 375 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 2 — 4 909 410 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 8

Value

RON Not specified

Lot 8 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini — cantitate minima acord-cadru lot 8 — 3 ore functionare si 3 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 8 — 537 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 8 — 12 600 ore functionare si 1 800 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 8 — 1 942 500 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 7 — Închiriere utilaje

Value

RON Not specified

Lot 7 — Închiriere utilaje Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini — cantitate minima acord-cadru lot 7 — 3 ore functionare si 3 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 7 — 690 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 7 — 25 200 ore functionare si 3 600 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 7 — 4 284 000 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 3 — Zona 3

Value

RON Not specified

Lot 3 — Zona 3 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini — cantitate minima acord-cadru lot 3 — 12 ore functionare si 12 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 3 — 3 177 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 3 — 27 405 ore functionare si 3 915 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 3 — 5 877 225 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 4 — Zona 4

Value

RON Not specified

Lot 4 — Zona 4 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini — cantitate minima acord-cadru lot 4 — 12 ore functionare si 12 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 4 — 3 177 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 4 — 26 460 ore functionare si 3 780 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 4 — 5 346 405 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 6 — Închiriere autocamion cu lamă și sărăriță

Value

RON Not specified

Lot 6 — Închiriere autocamion cu lamă și sărăriță Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Conform caietului de sarcini — cantitate minima acord-cadru lot 6 — 3 ore functionare si 3 ore stationare.

Valoare minima acord-cadru lot 6 — 1 050 RON.

Cantitate maxima acord-cadru lot 6 — 8 820 ore functionare si 1 260 ore stationare.

Valoare maxima acord-cadru lot 6 — 2 482 200 RON.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

Lot 1

Value

RON Not specified

Lot 1 Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire.

Main site or place of performance

Municipiul Galati.

Additional information

Cantitatile ce vor fi achizitionate — conform cerintelor din caietul de sarcini.

Award criteria

Componenta tehnica.

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Taxi services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

United Kingdom : Cambridgeshire - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Netherlands : Amsterdam - Support services for land, water and air transport

Netherlands

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Taxi services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Redditch - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified