Tender description

Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Úrazové nemocnice Brno, blíže specifikováno v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.Řízení

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2018/S 157-360187
Type of contest
Open

Doplňující informace

Další informace
V souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel ruší všechny tři části zadávacího řízení, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně z důvodu, že zadavatel zjistil nesrovnalosti v technické specifikaci veřejné zakázky, jejichž úprava prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace by způsobila prodloužení lhůty pro podání nabídek za termín 18.10.2018. Zadavatel má povinnost od 18.10.2018 přijímat nabídky elektronicky, předmětná zakázka je nyní vyhlášena tak, že nabídky jsou podávány v listinné podobě a profil zadavatele technicky neumožňuje, aby v rámci již zahájené veřejné zakázky byl změněn způsob podání nabídek z listinné podoby na elektronickou. Zadavatel tak nemá jinou možnost, než aktuální zadávací řízení zrušit.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-09-27
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 48800000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česká republika, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", První část veřejné zakázky - Modernizace klinického informačního systému Úrazové nemocnice Brno

Value

CZK Not specified

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", První část veřejné zakázky - Modernizace klinického informačního systému Úrazové nemocnice Brno

Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Úrazové nemocnice Brno.

Předmětem První části veřejné zakázky je:

1. Modernizace klinického informačního systému (KIS),

2. KIS ÚNB - napojení na eHealth systém kraje,

3. KIS ÚNB - Portál pacienta,

4. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizovaný KIS a jeho nové části/funkcionality,

5. Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizovaný KIS a jeho nové části/funkcionality,

6. Tiskárny náramků s čárovými kódy,

7. Čtečky čárových kódů,

8. Tablety pro personál.

Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro První část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro První část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Yes

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

Award criteria

Kvalita - Hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit

40

60

Main site or place of performance

Brno, Ponávka 6, 662 50 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Additional information

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV:

48800000-6, 48810000-9, 48814000-7, 72252000-6, 72261000-2, 72263000-6, 72267100-0, 30230000-0, 30213200, 30232100-5,

II.2.5) Hodnotící kritéria

Blíže jsou hodnotící kritéria popsána v čl. 19 zadávací dokumentace.

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", Druhá část veřejné zakázky - Modernizace PACS pro Úrazovou nemocnici Brno

Value

CZK Not specified

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", Druhá část veřejné zakázky - Modernizace PACS pro Úrazovou nemocnici Brno

Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Úrazové nemocnice Brno.

Předmětem Druhé části veřejné zakázky je:

1. Rozvoj PACS,

2. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizovaný PACS,

3. Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizovaný PACS.

Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro Třetí část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro Třetí část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Yes

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

Main site or place of performance

Brno, Ponávka 6, 662 50 Brno

Additional information

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV:

48800000-6, 48810000-9, 48814000-7, 72252000-6, 72261000-2, 72263000-6, 72267100-0.

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", Třetí část veřejné zakázky - Dodávka elektronické spisové služby a elektronického archivu pro Úrazovou nemocnici v Brně

Value

CZK Not specified

"Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno", Třetí část veřejné zakázky - Dodávka elektronické spisové služby a elektronického archivu pro Úrazovou nemocnici v Brně

Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Úrazové nemocnice Brno.

Předmětem Třetí části veřejné zakázky je:

1. Elektronická spisová služba,

2. Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotnické dokumentace,

3. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro elektronickou spisovou službu a elektronický archiv,

4. Dodávka nezbytného systémového SW pro elektronickou spisovou službu a elektronický archiv.

Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro Třetí část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro Třetí část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Yes

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

Main site or place of performance

Brno, Ponávka 6, 662 50 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Additional information

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV:

48800000-6, 48810000-9, 48814000-7, 72252000-6, 72261000-2, 72263000-6, 72267100-0, 30230000-0, 30232100-5

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Northampton - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Middlesbrough - Financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Software package and information systems

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castlebar - Network infrastructure

Ireland

Value: 300,000 Euro

Ireland : Dublin - Computer equipment and supplies

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Wide area network

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified