This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění je poskytnutí licencí programového vybavení včetně implementace a služeb odborného poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR:

1. Poskytnutí licencí pro stávající platformu IBM SIEM a jejich implementace,

2. Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM,

3. Podpora a poradenství pro DPO, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service).

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 zákona:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a

b) předložením dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů

1) Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek či služeb zpracovaného formou čestného prohlášení s následujícími údaji: předmět dodávky či služby, identifikace objednatele, cena, doba poskytnutí dodávky či služby.

2) Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením doplněného seznamu členů realizačního týmu.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

1) K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu významných dodávek či služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

2) K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel dále požaduje dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona vyplnění a předložení jmenného seznamu členů realizačního týmu a předložení čestného prohlášení, v němž uvede, že disponuje realizačním týmem, v jehož odbornosti jsou zabezpečeny požadavky technické kvalifikace požadované zadavatelem.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-10-02
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
10:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-10-02

10:10

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-08-29
Jde o opakovanou zakázku
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 8.0 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 8.0 million

Předmětem plnění je poskytnutí licencí programového vybavení včetně implementace a služeb odborného poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR:

1. Poskytnutí licencí pro stávající platformu IBM SIEM a jejich implementace,

2. Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM,

3. Podpora a poradenství pro DPO, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service).

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Main site or place of performance

Místem plnění je Praha.

SIMILAR TENDERS

Norway : Horten - Education and training services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Software-related services

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Sales, marketing and business intelligence software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Fjerdingby - System and support services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone