Tender description

Uzavření RD na vybudování a dodávku IS.

Řízení

Notice number in the OJ S
2017/S 246-515169
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Type of contest
Open

Doplňující informace

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžetř. Kpt. Jaroše 7Brno604 55+420 542167111posta@compet.cz+420 542167112http://www.compet.cz
Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-08-01
Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžetř. Kpt. Jaroše 7Brno604 55+420 542167111posta@compet.cz+420 542167112http://www.compet.cz
Další informace
Zakázka byla zadána sdružení Point.X Security Solutions, s.r.o., Malátova 633/12, Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 03137112 a POINT.X Software s.r.o., Malátova 633/12, Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 48950548. Main CPV code 72000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

3 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 122.6 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 122.6 million

Uzavření RD na vybudování a dodávku IS.

Main site or place of performance

Praha

Yes

Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předání údajů ze jmenné evidence cestujících, reg. č. ISF/7/01

SIMILAR TENDERS

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna

Servers

Norway

Value: Not specified

Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Business transaction and personal business software package

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Systems and technical consultancy services

Norway

Value: Not specified