This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu oraz wdrożenie systemów, polegające na:

— zakup urządzeń klasy UTM,

— rozbudowie zasilania awaryjnego.

Elektroniczne systemy wdrożone zostaną w następujących jednostkach: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 1; Gimnazjum, Przedszkole Gminne, Biblioteka Publiczna, ZEAS, Centrum Kultury Rondo, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i nieużywany. Zadanie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał/wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu elektronicznego/elektrotechnicznego o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każde (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Uwaga nr 1

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 części zamówienia, wystarczające będzie wykazanie spełniania warunku w wartości wskazanej powyżej.

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunków.

Uwaga nr 2

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- załącznik do SIWZ.

Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), zwany dalej „Jednolitym Dokumentem”, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

10:15

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, sala posiedzeń, pokój nr 16, POLSKA

Data
2018-10-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Pzp.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie polega wykluczeniu i

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca składa w formie JEDZ.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w formie elektronicznej. Zasady składania JEDZ określono w SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej:

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Bardziej szczegółowy opis wymagań i dokumentów zawiera SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 32571000

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Grodzisk Wielkopolski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup systemów awaryjnego zasilania

Value

PLN Not specified

Zakup systemów awaryjnego zasilania Zamówienie dotyczy zakupu oraz instalacji 2 systemów awaryjnego zasilania dla serwerowni wraz z UPS oraz agregatem prądotwórczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

End

2018-11-30

Yes

RPWP.02.01.01-30-0041/16

Award criteria

Gwarancja

40

60

Main site or place of performance

Gmina Grodzisk Wielkopolski

Additional information

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

Urządzenia klasy UTM Fortigate wraz z instalacją

Value

PLN Not specified

Urządzenia klasy UTM Fortigate wraz z instalacją Zamówienie dotyczy zakupu oraz konfiguracji 11 szt. urządzeń klasy UTM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

End

2018-11-30

Yes

RPWP.02.01.01-30-0041/16

Award criteria

Gwarancja

40

60

Main site or place of performance

Gmina Grodzisk Wielkopolski

Additional information

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Building materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - The Production of Media Content and Services for the European Parliament, in Particular the Parlamentarium, Europa Experiences and other Exhibition Venues

Belgium

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Chichester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Ireland : Castlebar - Network infrastructure

Ireland

Value: 300,000 Euro

Norway : Oslo - Video-conferencing equipment

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bournemouth - Wide area network

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Victoria - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Malta

Value: 4,940 Euro