This tender in no longer available.

Tender description

Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě.

Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Profesní kvalifikační předpoklady účastník prokáže doložením:

• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;

Nebo.

• dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Je-li účastník zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZZVZ, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem – tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Nabídka musí být platná do
2018-03-14
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-01-29

15:00

Dráby 932, 566 01 Vysoké Mýto.

Datum
2018-01-29
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SK
Místní čas
15:00

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Electonic ordering will be used
ano
Electronic payment will be used
ano
Electronic invoicing will be accepted
ano
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-01-04
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 09332000

Bidding information

Bidding deadline

29 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 950,000

Locations

Česká republika, Ústí nad Orlicí

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 950,000

Součástí plnění zakázky bude:

• Příprava střechy na montáž nosných konstrukcí.

• Montáž nosných konstrukcí.

• Montáž nových fotovoltaických panelů na nosné konstrukce.

• Kabelové trasy pro připojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu.

• Realizace a zprovoznění ochran vůči vnějším i vnitřním vlivům.

• Napojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu.

• Zapojení do distribuční sítě a zajištění zkušebního provozu.

Yes

OP PIK - Úspora energie - Výzva I

Main site or place of performance

Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto.

End

2018-03-14

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro