This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

Wykaz dostaw wykonanych lub robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, roboty budowlane lub usługi były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

• 1 dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto.

lub

• 1 robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto.

lub

• łącznie:

a. 1 robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła,

oraz

b. 1 dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła,

Wartość robót i dokumentacji (lit. a. i b.) łącznie wyniosła minimum 2 000 000,00 PLN brutto.

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

• Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła. (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania modernizowanego oraz ilość punktów oświetleniowych)

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Wykaz i krótki opis warunków
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

10:15

Urząd Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (JEDZ) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego,

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1, składa odpowiednio, że:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-10
Precise information on deadline(s) for review procedures

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 -198g ustawy.

Main CPV code 09332000

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łopuszno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe prace związane z:

1) dostawa poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznych, paneli solarnych i powietrznych pomp ciepła;

2) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, a w szczególności:

— montaż modułów fotowoltaicznych, łączna ilość instalacji fotowoltaicznych to 226 sztuk,

— montaż paneli solarnych, łączna ilość instalacji kolektorów słonecznych to 22 sztuki,

— montaż powietrznych pomp ciepła do c.w.u. i powietrznych pomp ciepła do c.w.u i c.o., łączna ilość instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u to 136 sztuk, natomiast do c.w.u i c.o. to 10 sztuk.

Award criteria

Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości

20

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20

60

Yes

EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dofinansowanego z RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Additional information

Wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 1a do SIWZ – wykaz osób do punktacji.

Na adres email wskazany w pkt. 9.3 w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym – oświadczenie w oparciu o Jednolity Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 4 SIWZ) dla siebie oraz alternatywnie dla każdego konsorcjanta oraz podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje.

Main site or place of performance

Gmina Łopuszno

End

2019-07-30

SIMILAR TENDERS

Ireland : Athlone - Repair and maintenance services of mechanical building installations

Ireland

Value: 750,000 Euro

Norway : Sandvika - Sun protection devices

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Paignton - Laboratory services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Construction work

Norway

Value: 2.9 billion Norwegian Krone

Norway : Bergen - Engineering design services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Paisley - District heating boiler

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 776,000 Pound Sterling

United Kingdom : Lerwick - Building consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified