This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi szerződés alapján kutatás-fejlesztési eszközök beszerzése az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében - 51/Ny/2018/SZTE

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

1) Ellenszolg.:

Mindegyik rész: Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Tám. int.: 100,000000 %. A fin. módja: utófin. AK a t.ig. és a pénzügyi telj. során az alábbi jsz-at alkalmazza:

— Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek,

— a 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 272/2014. (XI. 5). Kr.

Részletes feltételek AD szerz. terv.-ben.

1. rész, 2. rész, 4. rész: AK max. 50 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, az előleggel a részszámlában kell elszámolni. A nyertes AT 1 db rész- és 1 db végszámla kiállítására jogosult a szerz. terv. szerint. 3. rész: AK előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja. A nyertes AT 1 db végszámla kiállítására jogosult a szerz. terv. szerint.

Mellékköt.: 1.Kés. kb.: 1 %/naptári nap, alapja a nettó aj. ár., max. 20 %. 2.Hib. t. kb.: nettó aj. ár 30 %-a. 3.Megh. kb.: nettó aj. ár 20 %-a. 4. Jótállás: 24 hónap, 2. résznél 12 hónap, a többletjót. lásd értékelés. 5.AK az 1,2,4 résznél előlegvisszafiz. bizt. ír elő.Részl.: AD. Ptk. 6:186§(1).

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Mindegyik rész vonatkozásában:

P/1.

1) Előzetes igazolás:

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások:

Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap),

— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen, ennek mértéke (naptári napban megadva).

Az ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában becsatolt, igazolást kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél egyéb számlaszámon nem vezet pénzforgalmi számlát, illetve a vizsgált időszakban részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére nem került sor. Amennyiben a vizsgált időszakban sor került az ajánlattevő részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére, úgy a jelen pont szerinti igazolást az itt rögzített tartalommal a vizsgált időszakban megszüntetett számla vonatkozásában is be kell nyújtani.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont]

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Mindegyik rész vonatkozásában:

1) Előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M/1. szerinti alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a részletes adatok megadását nem írja elő, ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést.

2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások:

Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal az alábbiak szerint:

— a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),

— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— az ellenszolgáltatás összege (nettó értékben) (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont]

A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő nyilatkozatával, vagy szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M.1. pont referencia alatt a vizsgált időszak alatt – az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban – befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont].

Ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalma vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére. Ajánlatkérő a referenciaigazolásban az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését írja elő, tekintettel arra, hogy tárgyi árubeszerezés vonatkozásában nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Mindegyik rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

Igazolási módok:

Mindegyik rész vonatkozásában:

1) Előzetes igazolás:

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1.

M/1.1. Ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban akkumulátor tesztberendezés(ek) szállítására vonatkozó, összesen legalább nettó 80 000 000 Ft értékben teljesített pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.

M/1.2. Ajánlattevő a 2. rész vonatkozásában a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban gépjármű menetdinamikai tesztpad(ok) szállítására vonatkozó, összesen legalább nettó 31 000 000 Ft értékben teljesített pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.

M/1.3. Ajánlattevő a 3. rész vonatkozásában a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban teljesítménymérő berendezés(ek) szállítására vonatkozó, összesen legalább nettó 900 000 Ft értékben teljesített pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.

M/1.4. Ajánlattevő a 4. rész vonatkozásában a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban lézerrendszer(ek) szállítására vonatkozó, összesen legalább nettó 24 000 000 Ft értékben teljesített pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.

Az M/1. alkalmassági feltétel valamennyi rész vonatkozásában több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1.

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt. Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

A Kbt. 65.§ (6) bek. értelmében a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-09-27
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
14:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-09-27

16:00

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506722018/reszletek

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban),

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is).

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá

— az ESPD-t (kitöltve),

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

— a szakmai ajánlatot (termékleírás) kitöltve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. Kérjük termékadatlap, termékspecifikáció csatolását az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint, mely kiterjed a konkrét típusmegjelölés, valamint a termék származási helye feltüntetésére is. Ajánlatkérő a kapcsolódó termék adatlapot, specifikációt tekinti szakmai ajánlatnak,

— az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,

— meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.

4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

6) AK alkalmazza nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

8) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

9) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.

10) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

11) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:

— adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti,

— alkalmazott módszerek: ár szempontnál fordított, a minőségi szempontoknál a közbeszerzési dokumentumokban rögzített részletes szabályok szerint.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma Róbert (00466), dr. Csizmadia Péter (00482).

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-08-22
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148. § Main CPV code 42000000

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Szeged

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Akkumulátor teszter

Value

HUF Not specified

Akkumulátor teszter

Adásvételi szerződés alapján akkumulátor teszter beszerzése az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében. Nyertes ajánlattevő 1 db akkumulátor teszter szállítására, üzembe helyezésére, telepítésére és a használat betanítására köteles. A szerződés tárgyát képező tesztberendezés olyan programozható áramgenerátor, amely a számítógép által előírt áramértéket kényszeríti át a tesztelendő akkumulátoron (a maximális áramérték +/- 400A (csúcs) és +/-200A nominális). Az akkumulátor tesztberendezés alkalmas a tesztelendő akkumulátorcellák feszültségének (max. 300 db cella) és az akkumulátoron átfolyt áram mérésére is. A tesztberendezés működési tartománya: 0-700V feszültségtartomány (a tesztelendő akkumulátoron mérhető feszültségtartomány). A működési tartomány felső határa értékelési részszempont. A tesztberendezéssel szemben elvárt egyéb követelmény: tesztelés során mért értékek automatikus számítógépre mentése. A megkívánt minimális mintavételi sebesség értékelési részszempont, minimuma 500 minta/s.

Nyertes ajánlattevő az akkumulátor teszter legyártását követően köteles a szerződés tárgyát képező berendezés tárolására, a szerződésben meghatározott tárolási idő lejáratát követően köteles a terméket ajánlatkérő által meghatározott szegedi szállítási címre szállítani, üzembe helyezni, telepíteni és elvégezni a betanítást. A betanítás 16 óra időtartamra terjedjen ki, 2 fő részére, 2 alkalommal.

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Award criteria

Mintavételi sebesség - minta/s [minimum 500 minta /s; maximum 2000 minta /s]

10

Akkumulátor működési feszültségtartományának felső határa - V [minimum 700V; maximum 1500V]

15

Áramerősség csúcs (peak) áramnál - A [minimum 400A; maximum 800A]

5

Áramerősség folyamatos áramnál - A [minimum 200A; maximum 400A]

5

65

Yes

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Main site or place of performance

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (6728 Szeged, Budapesti út 5.) vagy ajánlatkérő által megjelölt egyéb szegedi telephely (raktár).

Menetdinamikai fékpad

Value

HUF Not specified

Menetdinamikai fékpad

Adásvételi szerződés alapján menetdinamikai fékpad beszerzése az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében. Nyertes ajánlattevő 1 db menetdinamikai tesztpad szállítására, üzembe helyezésére, telepítésére és a használat betanítására köteles. A szerződés tárgyát képező berendezés olyan menetdinamikai tesztpad, mely alkalmas járművek járműsebességének és vonóerejének mérésére, valamint ezekből teljesítmény számítására ciklus közben is; menetciklusok szerkesztésére, különböző sebességi és terhelési állapotokból álló hajtási és terhelési ciklusok szerkesztésére. A szerződés tárgyát képező görgős padnak alkalmasnak kell lennie a rajta futó jármű fékezésére (terhelésére) és meghajtására egyaránt. A minimális beépítendő hajtási teljesítmény a 90 - 130 km/h sebességtartományban legalább 60 kW. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie belsőégésű motorral hajtott járművek, hibrid hajtásrendszerű járművek és tisztán elektromos hajtású járművek vizsgálatára is.Nyertes ajánlattevő a menetdinamikai fékpad legyártását követően köteles a szerződés tárgyát képező berendezés tárolására, a szerződésben meghatározott tárolási idő lejáratát követően köteles a terméket ajánlatkérő által meghatározott szegedi szállítási címre szállítani, üzembe helyezni, telepíteni és elvégezni a betanítást. A betanítás 8 óra időtartamra terjedjen ki, 5 fő részére, 2 alkalommal.

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Award criteria

Vizsgálható jármű nyomszélessége belül - mm [minimum 800 mm; maximum 1000 mm]

3

Vizsgálható jármű nyomszélessége kívül - mm [minimum 2600 mm; maximum 2800 mm]

3

Mérhető gumiabroncs (felni) maximális mérete - " [minimum 18”; maximum 22”]

3

Tengelyterhelés maximális mértéke - kg [minimum 6000 kg; maximum 7000 kg]

6

Beépített hajtási teljesítmény - kW [minimum 60 kW; maximum 75 kW]

6

Adatkommunikációs képesség [minimum analóg kommunikáció; maximum CAN BUS rendszerű adatkommunikáció]

3

A minimumon felül vállalt többletjótállás időtartama - naptári hónap [minimum 0 hónap maximum 12 hónap]

3

73

Yes

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Description of renewals

Ha a termék rendeltetési helyeként funkcionáló telephely fejlesztése nem készül el, úgy a fenti véghatáridőn belül irányadó részhatáridők:

a) Gyártás: a szerz. hatályba lépésétől számított 9 hónap,

b) Szállítás, üzembe helyezés (gyártást követő tárolási idő): telephely elkészültéről szóló tájék. kézhezvételétől számított 2 hónap.

Részletek: szerződéstervezet 2.6. pont.

Main site or place of performance

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (6728 Szeged, Budapesti út 5.) vagy ajánlatkérő által megjelölt egyéb szegedi telephely (raktár).

Teljesítménymérő

Value

HUF Not specified

Teljesítménymérő

Adásvételi szerződés alapján teljesítménymérő beszerzése az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében.

Nyertes ajánlattevő 1 db teljesítménymérő szállítására és üzembe helyezésére köteles. A szerződés tárgyát képező eszközbeszerzés célja, egy folytonos üzemű, kW osztályú lézernyalábok fényteljesítményének pontos mérését lehetővé tevő teljesítménymérő beszerzése. A teljesítménymérő két részegységből áll: a teljesítménymérő fejből és a kiolvasó egységből. Az érvényes ajánlatnak mindkét részegységet tartalmaznia kell, mégpedig oly módon, hogy a két eszköz zökkenőmentes együttműködése garantált legyen. A teljesítményérő fej és a kiolvasó egység vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Award criteria

A megajánlott teljesítménymérő berendezés a mérőfej üzemeltetéséhez szükséges zártkörű vízhűtéssel rendelkezik [Igen / Nem]

10

A megajánlott teljesítménymérő berendezésen a teljesítménymérés külső jellel indítható (triggelhető) [Igen / Nem]

10

A megajánlott teljesítménymérő berendezés mérőfejével mérhető maximális lézerteljesítmény - kW [minimum 1,5 kW; maximum 3,0 kW]

5

A megajánlott teljesítménymérő berendezés kiolvasóegysége érintőkijelzővel rendelkezik [Igen / Nem]

5

A megajánlott teljesítménymérő berendezés által mért mérési adatok számítógépen, vagy USB sticken loggolhatók [Igen / Nem]

5

A megajánlott teljesítménymérő berendezés kiolvasóegysége képes statisztikai funkciók valós idejű kiértékelésére [Igen / Nem]

5

60

Yes

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Main site or place of performance

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Béke Épülete (6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.) vagy ajánlatkérő által megjelölt szegedi telephely (raktár)

Integrált lézerrendszer

Value

HUF Not specified

Integrált lézerrendszer

Adásvételi szerződés alapján 1 db integrált lézerrendszer beszerzése az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében.

Nyertes ajánlattevő integrált lézerrendszer, valamint ahhoz kapcsolódó vezérlő és adatgyűjtő szoftver szállítására, üzembe helyezésére, telepítésére és betanítására köteles. Ajánlatkérő minimális elvárásai a lézerrendszer üzemeltetésére vonatkozó betanítás tekintetében a következők: gép- és szoftver kezelői betanítás a beüzemelési helyszínen vagy amennyiben ez akadályozott, úgy ajánlattevő telephelyén (ha megfelelő oktatóközponttal rendelkezik) egy alkalommal 3 fő részére, 5 óra időtartamban szervizmérnök képesítésű szakember által, amely betanítás lefedi a lézerberendezés és annak – optikai, anyagmegmunkáló stb. – részegységeinek működtetésével, a vezérlő szoftver használatával és a munkafolyamatok programozásával kapcsolatos aspektusait.

A szerződés tárgyát képező eszközbeszerzés célja egy olyan integrált lézerrendszer beszerzése, amellyel fémlemezek lézeres kötését (hegesztését, forrasztását) lehet megvalósítani. A rendszer képes kell legyen 0,1 mm és néhány mm közötti vastagságú fémlemezek lézeres kötésére, amelyek anyaga tipikusan, de nem kizárólagosan vas, alumínium, réz és ötvözeteik lehetnek. A rendszer zökkenőmentes és professzionális működése érdekében feltétel, hogy az egyes elemek (a lézer, a megmunkáló fej és pásztázó optika) kompatibilisek és önkonzisztensek legyenek. Az integrált rendszer kialakításával szemben követelmény, hogy a rendszer elemei közös platformról legyenek működtethetőek, vezérelhetőek és programozhatóak.

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Award criteria

A lézerteljesítmény szabályozhatósága a minimálisan elvárt 1 nagyságrenden felül [minimum 0 nagyságrend, maximum 2 nagyságrend]

10

A lézerteljesítmény szabályozása a teljes szabályzási tartományon [Szoftverrel semmilyen formában nem szabályozható / Félautomata szabályozás / Automata szabályozás]

5

A lézernyaláb minőségét jellemző M2 paraméter értéke [M2 minimum 1,3;M2 maximum 1,1]

5

Az optikai szkenner pásztázási képessége (minimum 2D szkenner, maximum ±50 mm z irányú pásztázási tartománnyal rendelkező 3D szkenner ajánlható meg)

10

Az optikai szkenner fókuszáló optikája - az F-theta mellett - sík képmezejű (azaz flatfield) is [Igen / Nem]

5

A megmunkálás során keletkező gázok/gőzök biztonságos elszívása megoldott [Igen / Nem]

5

60

Yes

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Main site or place of performance

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Béke Épülete (6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.) vagy ajánlatkérő által megjelölt szegedi telephely (raktár).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Relocation services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Norway : Snåsa - Nursing home construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Steinkjer - Lathes, boring and milling machine tools

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Compressors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floor-cleaning machines

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Ireland : Limerick - Lathes, boring and milling machine tools

Ireland

Value: 290,000 Euro