This tender in no longer available.

Tender description

Vejdirektoratet ønsker at indkøbe et website på standard CMS. Kontrakten indeholder endvidere vedligeholdelse og support samt en option på køb af drift og teknisk support.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Minimumskrav til egnethed:

Erfaring indenfor de seneste 3 år med:

— Levering af et lanceret website med minimum 100 000 årlige besøgende på stadard CMS platform,

— System- og front-end-udvikling,

— Drift og teknisk support af et website med minimum 100 000 årlige besøgende på standard CMS.

Kontraktudførelsesvilkår

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning og egenkapital for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning og egenkapital skal opfylde minimumskravene.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravene.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Referenceliste med 3 af ansøgers betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne samt link til løsningen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Med sammenlignelige leverancer forstås, at tilbudsgiver har leveret de ydelser, der er beskrevet i II.2.4).

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Minimumskrav til egnethed:

Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 6 000 000 DKK.

Egenkapital for seneste regnskabsår skal være mindst 1 000 000 DKK.Procedure

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dato
2018-05-13
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
12:00
Notice number in the OJ S
2018/S 025-053656
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-05-18
Proceduretype
ja

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

[email protected]

www.klfu.dk

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark.

Ingen.

Yderligere oplysninger

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 1 papireksemplar samt digitalt som pdf på USB-stik el. lign.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument". Dokumentet samt vejledning er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

www.kfst.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-04-09
Precise information on deadline(s) for review procedures

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet

i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1. VI.4.4).

Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

13 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

DKK 5.5 million

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 5.5 million

VD.dk er Vejdirektoratets ansigt udadtil, og en vigtig kanal i kommunikationen med Vejdirektoratets mange målgrupper. Der er identificeret en række væsentlige problemer med den nuværende løsning fra 2012, og Vejdirektoratet har derfor valgt at anskaffe en ny hjemmeside.

Den nye hjemmeside skal have:

- Udgangspunkt i et nyt, standard-CMS med fokus på effektiv styring af kunde/brugervendte websites,

- En smallere og mere fokuseret redaktion,

- Mulighed for at udvide med enkelte specialfunktioner,

- Et helt nyt udtryk og ny betjeningsoplevelse for slutbrugerne.

Kontrakten består af 2 dele, hvoraf den ene bliver udbudt som option:

1) Udvikling af nyt website jf. Bilag 2: Kravspecifikation inkl. design leveret af VD samt løbende vedligeholdelse og support;

2) Server- og platformsdrift samt teknisk support (option).

Se nærmere om ydelserne i udbudsmaterialet, herunder særligt i Udkast til Kontrakt, Bilag 2: Kravspecifikation.

Kontrakten forventes at løbe fra opstart K3 2018 til levering primo 2019 derefter med support og tilpasning samt option om drift i perioden 2019 til 2022.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.2.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

Description of options

Kontrakten indeholder en option på køb af drift og teknisk support af hjemmesiden. Optionen er nærmere beskrevet i Udkast til kontrakt, Bilag:13 samt i Bilag 2: Kravspecifikation.

Envisaged number of candidates

4

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 11.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Llandudno Junction - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Cyprus : Nicosia - License management software development services

Cyprus

Value: Not specified

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Bærum Posttermin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro