This tender in no longer available.

Tender description

Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на доставка на медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия, термопринтерна хартия и термодиректни етикети по обособени позиции за нуждите на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение — неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на седем обособени позиции, описани в настоящето обявление.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности.

Списък и кратко описание на условията

Отнася се само за обособени позиции от №1 до № 5 включително — участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България или да има Вписване на лице по чл. 78а от Закона за медицинските изделия.

Производителите, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ могат да извършват търговски сделки с произведените от тях без документите по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване:

Наличие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, вписване на лице по чл. 78а от Закона за медицинските изделия — представя се под формата на заверено копие.

За производителите, които са установени на територията на Република България, които съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ могат да извършват търговски сделки с произведените от тях медицински изделия — представят документ за удостоверяване на гореописаното обстоятелство.

Документите, посочени по-горе, се представят и за подизпълнителите, в случай че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите, описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване, се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-03-07
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
16:30
Условия за отваряне на офертите

2018-03-08

10:00

Гр. Пловдив, бул Васил Априлов 15а - Администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Estimated timing for further notices to be published

Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настояощата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване максималният срок на договора е 18 месеца.

Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник:

1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП;

3. който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Предвижда се сключените договори да бъдат подновени при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора. Във връзка с тази възможност и на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвиденото подновяване.

Договор/ите, сключени за възлагане на настоящата обществена поръчка, може/гат да бъде/ат еднократно подновен/и, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от доставки на стоките, предмет на договора. Подновяването може да бъде инициирано от Възложителя при възникване на обстоятелства с изтичане на уговорения срок или с достигане на общата прогнозна стойност на доставките. Подновяването включва повторение на всички дейности по предмета на договора при същите условия, за срок от 6 (шест) месеца, обем и обща стойност една втора от прогнозната стойност на обществената поръчка. Подновяването се осъществява единствено при отправено възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, в което е посочена началната дата на изпълнение. Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто)) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката. На основания чл. 47, ал. 10 от ППЗОП при участие за повече от една обособена позиция възложителят допуска представяне на едно заявление на участие — документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, когато критериите за подбор за еднакви за обособените позиции, за които се подава оферта.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-01-31
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 33198000

Bidding information

Bidding deadline

7 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 11,115

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Mortara Eli 230, размер 210 мм

Value

BGN 795

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Mortara Eli 230, размер 210 мм

Периодични доставки на медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Mortara Eli 230, размер 210мм с приблизително количество за срок от една година 70 бр. ролка/дипляна.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП1 за 12 месеца е 530,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (795,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 35 бр. ролка/дипляна и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ Shiller AT-2+, размер: 210 мм x 280 мм

Value

BGN 900

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ Shiller AT-2+, размер: 210 мм x 280 мм

Периодични доставки на медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ Shiller AT-2+, размер: 210 мм x 280 мм с приблизително количество за срок от една година 40 бр. ролка/дипляна.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП2 за 12 месеца е 600,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (900,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 20 бр. ролка/дипляна и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат с размер 80 мм

Value

BGN 900

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат с размер 80 мм

Периодични доставки на медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат, 80 мм с приблизително количество за срок от една година 120 бр. ролка/дипляна.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП3 за 12 месеца е 600,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (900,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 60 бр. ролка/дипляна и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Fucuda FX 7202, размер: 110 мм х 140 мм

Value

BGN 300

Медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Fucuda FX 7202, размер: 110 мм х 140 мм

Периодични доставки на медицинска диаграмна регистрираща ЕКГ хартия за ЕКГ апарат Fucuda FX 7202, размер: 110 мм х 140 мм с приблизително количество за срок от една година 50 бр. ролка/дипляна.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП4 за 12 месеца е 200,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (300,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 25 бр. ролка/дипляна и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Термопринтерна хартия Mitsubishi K 61 B, с размери: 110 мм

Value

BGN 7,200

Термопринтерна хартия Mitsubishi K 61 B, с размери: 110 мм

Периодични доставки на термопринтерна хартия Mitsubishi K 61 B, с размери: 110 мм с приблизително количество за срок от една година 320 бр. ролка/дипляна.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП5 за 12 месеца е 4 800,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (7 200,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 160 бр. ролка/дипляна и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Термодиректни етикети размер 56 мм х 43 мм за термоетикиращ принтер Датекс LP50

Value

BGN 270

Термодиректни етикети размер 56 мм х 43 мм за термоетикиращ принтер Датекс LP50

Периодични доставки на Термодиректни етикети размер 56 мм х 43 мм за термоетикиращ принтер Датекс LP50 с приблизително количество за срок от една година 48 бр. ролки.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП6 за 12 месеца е 180,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (270,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 24 бр. ролки прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

Термодиректни етикети размер 56 мм х 25 мм за термоетикиращ принтер

Value

BGN 750

Термодиректни етикети размер 56 мм х 25 мм за термоетикиращ принтер

Периодични доставки на термодиректни етикети размер 56 мм х 25 мм за термоетикиращ принтер с приблизително количество за срок от една година 120 бр. ролки.

Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП7 за 12 месеца е 500,00 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (750,00 BGN) е с включеното предвидено подновяване.

Description of renewals

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем от 60 бр. ролки и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

Main site or place of performance

бул. „Александър Стамболийски“ № 2а, болнична аптека на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД.

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro