This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi keretszerződés keretében motoralkatrészek beszerzése autóbuszmotorokhoz összesen 9 660 mennyiségi egység mennyiségben, 48 hónapos időtartamra, a felhívás VI.3) pont 14. pontjában foglaltak figyelembevételével.

A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

M1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét. A referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmazott járműkategóriának is (N2, N3, M3).

M2: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja szerint a szállításra megajánlott alkatrészek gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működő minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító iratainak másolati példányát vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket alátámasztó dokumentumokat. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített legalább 1200 mennyiségi egység N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó motoralkatrészek szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a szállítani kívánt alkatrészt gyártó járműalkatrész gyártására vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 28 millió forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az ajánlati felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-04-24
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Helyi idő
11:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-04-24

11:00

BKV Zrt. Budapest, VII. ker. Akácfa utca 15. B303/b szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a Visszaigazoló adatlap jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail-címre történő megküldése igazolja.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 66.§ (6) bek-ben foglaltakat. A 66. § (5) bek alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4) szerinti tartalommal.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

5. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia.

6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

7. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a 71. § (6) bekezdés alkalmazásával.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést.

10. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

11. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Az eljárás eredményeként megkötött szerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár / 12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ára (fix összeg) vállal megrendelési kötelezettséget.

14. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szunyogh Judit 00101.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Electonic ordering will be used
igen
E hirdetmény feladásának dátuma
2018-03-09
Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

Main CPV code 34300000

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Motoralkatrészek beszerzése autóbuszmotorokhoz összesen 9 660 mennyiségi egység mennyiségben, 48 hónapos időtartamra, a felhívás VI.3) pont 14. pontjában foglaltak figyelembevételével.

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:

— Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát,

— A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki leírásban meghatározottak szerint,

— Az ajánlati árak táblázatában megjelölt képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak, valamint az MSZ-07-4402-1992 szabvány alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek, az ajánlattevőnek rendelkezniük kell „H” minősítő jel, illetve „Af” általános alkalmazási jel használatára vonatkozó engedéllyel. Amennyiben az ajánlattevő járműgyártói vagy első beépítésű terméket ajánl meg és minősítését megfelelően igazolja, „H” minősítő jel és „Af” általános alkalmazási jel használatára vonatkozó engedély benyújtása nem szükséges. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy.

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül,

— hogy a jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— amennyiben a leszállított termékekhez a termék gyártója biztosítja a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentum.

Description of renewals

Felek a 48 hónap lejártát követően a szerződés hatályát – változatlan feltételek mellett – közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.

Quality criterion

Járműgyártói és Első beépítésű termék megajánlás

20

Additional information

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

1. részszempont esetén az értékelés módszere: egyenes arányosítás,

2. részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és azt nem biztosítja.

Main site or place of performance

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Price

80

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Traffic-monitoring equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 455,000 Pound Sterling

Norway : Inderøy - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified

Germany : Wessling - Aircraft engines

Germany

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Railway Operators, Staff and Passengers' Expertise

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Edinburgh - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Ireland : Inchicore - Track rails

Ireland

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Tipper trucks

Norway

Value: Not specified