This tender in no longer available.

Tender description

Uređaj za magnetsku rezonancu 1.5T za potrebe Županijske bolnice Čakovec.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovna nastana sukladno točki 4.1. Dokumentacije o nabavi

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
10:00
Ponuda mora biti valjana do
2018-12-31
Datum
2018-09-10
Vrsta natječaja
Open
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-09-10

10:00

Međimurska županije, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja,ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Zagreb

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Stupanjem na snagu Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/2017, od 01.01.2018. godine žalbu je moguće dostaviti i elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH, putem sustava e-Žalba.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana. Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-08-02 Main CPV code 33111610

Bidding information

Bidding deadline

10 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.1 million

Locations

Hrvatska, Čakovec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.1 million

Predmet nabave je uređaj za magnetsku rezonancu 1.5T za potrebe Županijske bolnice Čakovec, sukladno Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Predmetom nabave moraju biti obuhvaćeni dobava, isporuka i instalacija uređaja do pune funkcionalnosti, sav potreban pribor i material za korištenje, podešavanje i puštanje u rad, edukacija osoblja, tehničku dokumentaciju za rukovanje uređajem na hrvatskom jeziku, jamstveni rok za cjelokupni predmet nabave. U jamstvenom roku mora biti osiguran cjelokupan redovni servis, održavanje i otklanjanje kvarova.

Award criteria

Jamstveni rok

20

Cijena

80

Additional information

Rok za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju uređaja iznosi najviše 90 dana od dana zaprimanja obavijesti Naručitelja da je prostor spreman za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju uređaja, a rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza (servisiranje i održavanje itd.) traje do isteka ugovorenog jamstvenog roka.

Main site or place of performance

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1E, 40 000 Čakovec.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Surgical lights

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Information systems

Norway

Value: Not specified