This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi keretszerződés keretében AM típusú metrókocsik egyes járműfedélzeti ATC készülékeinek és pótalkatrészeinek beszerzése.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

P1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdése szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat Ajánlatkérő nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §].

A P1 alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Igazolási mód ajánlatkérő külön felhívására:

M1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év során teljesített és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett legjelentősebb szállításait ismertetését tartalmazó referenciák.

A referenciának (ismertetésnek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— referencia tárgya (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, a mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedést kell feltüntetni),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

— a referenciát igazoló személy neve, közvetlen elérhetősége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §].

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015. (X.30.) K. r. 1-8., 10. és 12-16.§].

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján.

Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§].

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát igazoló adatbázis elérhetőségét-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M1: Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év során teljesített és legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább 95 db vasúti jármű elektronikai alkatrész szállításra vonatkozó referenciával. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni.

A csatolt referenciá(k)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 230 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben az árbevételi nyilatkozata az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-05-03
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Helyi idő
10:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-03

10:00

BKV Zrt. 1980 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303/b tárgyaló.

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben találhatók.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71.§-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek., valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók.

3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.

4. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése és a Visszaigazoló lap kitöltése, I.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat az I.1. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben, korlátozásmentesen elérhetővé teszi.

5. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között a következő címen.

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.).

Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, Beszerzés Irányítási Osztály.

1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 15. III. emelet B303/b. iroda

6. Az ajánlat részeként benyújtandó:

— Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti példányban,

— Kbt. 66.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal,

— Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 28.§ (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg.

8. Jelen ajánlati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdést

11. A IV.2.6. pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2).bek. e) pontját.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Gara Richárd (lajstromszám: 00041)

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak fenn állását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől történő visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk-ban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő - a szerződés megkötésétől történő visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni.

15. Az eljárás eredményeként megkötött szerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár / 12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

16. Az eljárás eredményeképp megkötésre kerülő keretszerződést a felek jogosultak - 90 napos felmondási idő betartásával - rendes felmondás útján megszüntetni.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Electonic ordering will be used
igen
E hirdetmény feladásának dátuma
2018-03-29
Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

Main CPV code 32542000

Bidding information

Bidding deadline

3 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés keretében AM típusú metrókocsik egyes járműfedélzeti ATC készülékeinek és pótalkatrészeinek beszerzése.

Tervezett mennyiség: 190 darab/24 hónap.

Az alkatrészek részletezését a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati árak táblázata tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

Quality criterion

Tételenként vállalt szállítási határidők számtani átlaga (tételenként legfeljebb 360 nap)

5

Additional information

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszer részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

Main site or place of performance

BKV Zrt. M280-as és M400-as budapesti raktárai.

Price

95

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Liverpool - Miscellaneous services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 380.0 million Pound Sterling

Norway : Andenes - Telecommunications services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

Ireland

Value: 550,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Televisions

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified