This tender in no longer available.

Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια χημικών ουσιών για την λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) των Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και Ταγαράδων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, για 2 έτη. Πρόκειται για αναλώσιμα χημικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης, που επεξεργάζονται τα προερχόμενα από τα απορρίμματα, στραγγίσματα. Η παρούσα προμήθεια κρίνεται απαραίτητη, για την ορθή λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.), καθώς λαμβάνουν χώρα πολλές χημικές διεργασίες, κατά τη λειτουργία των μονάδων και κατά την επεξεργασία των στραγγισμάτων, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Διαδικασία

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Ημερομηνία
2018-08-27
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
17:00
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2018-08-31

10:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Με την αποσφράγιση του διαγωνισμού, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Είδος διαγωνισμού
Open

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης

Άγ. Ιωάννης Ρέντης

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

Φράγκων 6 - 8

Θεσσαλονίκη

546 26

+30 2310508800

[email protected]

+30 2310508787

http://www.fodsakm.gr

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2018-07-19
Precise information on deadline(s) for review procedures

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Main CPV code 24000000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 439,645

Locations

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Χημικά λειτουργίας.

Value

EUR 175,265

Χημικά λειτουργίας. 1.1 Θειικό οξύ (tn)560 Μ.Ε.Σ. Μαυροράχης και 1.2 θειικό οξύ (tn)240 Μ.Ε.Σ. Ταγαράδων, 1.3 υδροχλωρικό οξύ HCl (tn) 100, 1.4 φωσφορικό μονοαμμώνιο (NH4H2PO4) (kg) 2200, 1.5 σουλφαμικό οξύ (kg) 500, 1.6 κιτρικό οξύ (kg) 500 και 1.7 υποχλωριώδες νάτριο NaOCl (kg) 100.

Additional information

Θα δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο της σύμβασης, να προμηθεύει επιμέρους ποσότητες των εν λόγω διαλυμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, μέχρι το σύνολο των ποσοτήτων (θειικό και υδροχλωρικό οξύ), έως εξάντλησης του αθροίσματος του οικονομικού αντικειμένου των 2 αυτών ειδών του τμήματος.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) των Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και Ταγαράδων, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Χημικά ώσμωσης οίκου Pall, Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.

Value

EUR 228,500

Χημικά ώσμωσης οίκου Pall, Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.

2.1 Καθαριστικό τύπου Cleaner eco A (RO), (m3) 20

2.2 Καθαριστικό τύπου Cleaner eco C (RO), (m3) 5

2.3 Αντικαθαλατικό τύπου Rohib, (m3) 1.

Additional information

Στην περίπτωση, που δεν προσφερθούν τα ενδεικτικού τύπου μνημονευόμενα υλικά, αλλά ισοδύναμα αυτών, θα απαιτείται η προσκόμιση από τους διαγωνιζομένους βεβαιώσεων καταλληλότητας.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) των Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και Ταγαράδων, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθαριστικά ώσμωσης οίκου Haase, Ταγαράδων.

Value

EUR 5,980

Καθαριστικά ώσμωσης οίκου Haase, Ταγαράδων. Αλκαλικό υγρό καθαρισμού, για εγκαταστάσεις διήθησης με μεμβράνες, ενδεικτικού τύπου Ρ3-Ultrasil 110, (kg)2300.

Additional information

Στην περίπτωση, που δεν προσφερθούν τα ενδεικτικού τύπου μνημονευόμενα υλικά, αλλά ισοδύναμα αυτών, θα απαιτείται η προσκόμιση από τους διαγωνιζομένους βεβαιώσεων καταλληλότητας.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) Ταγαράδων, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Χημικά πρόσθετα ώσμωσης, οίκου Haase, Μ.Ε.Σ. Ταγαράδων.

Value

EUR 5,500

Χημικά πρόσθετα ώσμωσης, οίκου Haase, Μ.Ε.Σ. Ταγαράδων. Αντικαθαλατικό πρόσθετο για την αποφυγή επικαθίσεων (θειικού, ανθρακικού και φωσφορικού ασβεστίου, πυριτικών, θειικού βαρίου και στροντίου και, των τρισθενών ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και αλουμινίου), σε συστήματα διαχωρισμού με μεμβράνες, ενδεικτικού τύπου Genesys - LF, (kg)500.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) Ταγαράδων, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Χημικά πρόσθετα αφυδάτωσης Μ.Ε.Σ. του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης (ομάδα 6 της μελέτης 26/2018).

Value

EUR 14,400

Χημικά πρόσθετα αφυδάτωσης Μ.Ε.Σ. του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης (ομάδα 6 της μελέτης 26/2018). Πολυηλεκτρολύτης αφυδάτωσης ενδεικτικού τύπου Praestol 857BS-D, (τόννοι) 4.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Γλυκερίνη (ομάδα 7 της μελέτης 26/2018).

Value

EUR 10,000

Γλυκερίνη (ομάδα 7 της μελέτης 26/2018). Γλυκερίνη: χρησιμοποιείται για την προσθήκη εύκολα βιοαποδομήσιμου οργανικού άνθρακα, στις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας, (τόννοι) 20.

Description of renewals

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί πέραν του 24μήνου, μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Main site or place of performance

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Worthing - Methanol

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Chemical products

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

Cyprus : Nicosia - Fireworks

Cyprus

Value: Not specified

Norway : Kongsvinger - Sulphate of aluminium

Norway

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Basic inorganic chemicals

Cyprus

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Road-maintenance materials

Ireland

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Halifax - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling