This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo. Zamówienie jest realizowane w dwóch częściach:

Część 1 – Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych,

Część 2 – Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Szczególne warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ocieniany na podstawie złożonego oświadczenia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ocieniany na podstawie złożonego oświadczenia.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Część 1: kolektory słoneczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

A. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

B. Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji:

1. Kierownik robót branży sanitarnej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych.

3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej 1 osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Część 2: instalacje fotowoltaiczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

A. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ilości min. 15 instalacji na budynkach osób fizycznych – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-07-27
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-07-27

10:15

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 28 Sala Narad

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Wraz z ofertą Wykonawca składa:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) – zał. Nr 3 do SIWZ. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Jednolity dokument „JEDZ” sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem" lub „JEDZ". - wg. załącznika 10 do SIWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonać kolejno następujące czynności:

Pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego - stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może wypełnić i złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ, wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą,

Zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD, załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

4.Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz klauzula informacyjna oferenta - zał. nr 9 i nr 9a do SIWZ.

5. Dowód wniesienia wadium na Część 1 i/lub Część 2. zgodnie z SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej dla Część 1 i/lub 2, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okolic których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę dla Część 1 i/lub Część 2 warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ., wykaz „dostaw i instalacji” - załącznik nr 5, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, załącznik nr 6

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: dokumenty wymagane w SIWZ w rozdziale 8.7.2. i 3.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-25
Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 09331100

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Michałowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych.

Value

PLN Not specified

Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych.

Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych w ilości 31 sztuk wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

Quality criterion

okres gwarancji

40

End

2018-11-30

Yes

nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

Main site or place of performance

Gmina Michałowo.

Price

60

Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Value

PLN Not specified

Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych w ilości 54 sztuk wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

Quality criterion

okres gwarancji

40

End

2018-11-30

Yes

nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

Main site or place of performance

Gmina Michałowo.

Price

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hamilton - Site-development work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lørenskog - Electrical installation work

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Fire and explosion protection and control consultancy services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Pembrokeshire - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Norway : Vågland - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Havant - Development of residential real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling